އެމެރިކާ
މުސްލިމުން އެމެރިކާއަށް ނޭރޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދަނީ
 
ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެއީ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް
އަހުމަދު މުހުސިނު
ކ. މާލެ |
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް: މުސްލިމުން އެމެރިކާއަށް އެރުވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާ
ގޫގުލް

މުސްލިމުންގެ އާބާދީ ބޮޑު ހަތް ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އެމެރިކާއަށް ދިޔުން މަނާ ކުރުމަށް ކުރި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅިގެން، އެ އަމުރު ހިންގޭނެ ގޮތް އަނެއްކާ ވެސް ހެދުމަށްޓަކައި އެމައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންދިޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެ ހަތް ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އެމެރިކާއަށް ދިޔުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް އަމުރު ކުރެއްވީ މިދިޔަ މަހުގެ 27ގަ އެވެ. ނަމަވެސް ވޮޝިންޓަންގެ ފެޑެރަލް ކޯޓަކުން ވަނީ އެއަމުރު ހުއްޓުވާފައެވެ.

ވައިޓްހައުސްގައި ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެއީ ބޮޑު މައްސަލައެއްކަމަށާއި އަދި ކޯޓުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަމްސީލު ކުރަން ރަނގަޅު ފަރާތްތައް އެބަތިބިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންދިޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް