ހޯމަ 30 ނޮވެންބަރު 2020
04 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:19
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:10
ޕީޕީއެމް

ބަލި ގަބޫލުނުކޮށް، ޕީޕީއެމުން ޕޮލިހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ

  • ހުކުމް ބަލައިގަންނަން
  • ހުކުމުގައި އެބަބުނޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިދާނެޔޭ
  • ހުއްޓާލާނީ އިންސާފް ހޯދާފައި

ކ. މާލެ | 22 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 07:04 | 4,637

ޕީޕީއެމުން އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހިންގާފައިވާ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގް ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް އިންތިޚާބު ބޮޑުތަނުން ނާކާމިޔާބުވި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޕީޕީއެމުން ނިންމައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި އެޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުއް ރަހީމް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމަށް އިހްތިރާމް ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެހުކުމުގައިވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ޖިނާއީ ކަންކަން ތަހުގީގު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ޙައްޤު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ޢަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ހުކުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނީ އިތުރު ދިރުމެއް ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވީ ސާބިތުކަމާ އެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ހުކުމުން ވަރަށް ބޮޑުއެއްޗެއް ބުނެދީފިކަމަށާއި އިންތިޚާބުގައި ހިންގާފައިވާ ޖިނާއީ ކުށްތައް ތަހުގީގް ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށެވެ.

"ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ޕީޕީއެމުން ފުރިހަމައަށް އިހްތިރާމް ކުރަން. އަބަދުވެސް މި ޕާޓީއަކީ ކޯޓުގެ ހުކުމްތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރާ ޕާޓީއެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އޭގެ މާނައަކީ އަޅުގަނޑުމެން އިންސާފް ހޯދުމަށް މިކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލީއަކީއެއް ނޫނޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި އެބައޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު ދޮރެއް ހުޅުވައިދީފައި. ހުކުމުގައި އެބަބުނޭ އަޅުގަނޑުމެން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގާ ހިމެނޭ ޖިނާއީ ކަންކަން ތަހުގީގް ކުރެވެންހުރި އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކުރެވޭނެކަމަށް. ހަމައެއާއެކު ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަންކަން ކޮރަޕްޝަނާ ބެހޭ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭނެކަމަށް. އެހެންވީމާ މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށްބޮޑު ދޮރެއް ހުޅުވިގެން ގޮސްފައި. ސަޕޯޓަރުންނަށް ދަންނަވާލާނީ މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ހުއްޓައެއް ނުލަމޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އެހުކުމުން ލިބިދޭ ފުރުސަތު ބޭނުން ކޮށްގެން މި އިންތިޚާބުން ގެއްލިގެން މިއުޅޭ ހައްޤުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނަމޭ،" ޢަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީން ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލު ކުރުމުންވެސް ޢަބްދުއްރަހީމް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުން ލިބިދޭ ފުރުސަތު ބޭނުން ކޮށްގެން ގެއްލިގެން ދިޔަ ކަމަށް ޕީޕީއެމްއިން އަމިއްލަ އަށް ތުހްމަތުކުރާ ހައްޤުތައް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގާނޫނުގައި ހުރި ހުރިހާ ދޮރެއް މިހާރު ވަނީ ބަންދުވެފަ އެވެ. އެހެންވެ، ދެން އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރުމުގެ މަރުހަލާއަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުގެންދެވޭނެ ކަަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލުން ވިދާޅުވެ އެވެ. 

މިއިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނަށްވުރެ މާ ގިނަ ވޯޓު ލިބި ފަރަގު އެހާ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ ކީއްވެތޯއޭ ދެންނެވުމުން ޢަބްދުއް ރަހީމް ވިދާޅުވީ އެއީ ވޯޓު އޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން ވީ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ވޯޓު އޮޅުވާލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެއްވެސް ހެއްކެއް ގަރީނާއެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނެތެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.