ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ރައީސް ޔާމީން

ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

  • ހޯދުނު ގޮތަކަށް ގަރލް ފްރެންޑަށް މޮބައިލް ފޯނު ހޯދައިދޭން މަޖްބޫރުވާނެ

އަހުމަދު މުހުސިނު
dhonbandaara

ކ. މާލެ 19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ 12:29 20,349

ޕީޕީއެމުން ސައިޒް ދައްކާލަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ޒުވާނުން ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ "ސައިޒް ދައްކާލުމަށް" ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޒުވާނުންނަށް އެންމެ ދަތިވެފައިވާ ކަމަކީ ވަޒީފާ ކަމަށާއި ވަޒީފާއެއްގެ ކުރިން ކައިވެންޏެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ގެދޮރުވެރިކަމަކާ ހަމައަށް އަންނާނީ ކައިވެންޏަކާ ހަމައަށް ދިއުމުން ކަމަށެވެ.

"ޒުވާނުން ކޮންކަމެއްތޯ ބޭނުންވަނީ. ޒުވާނުންނަށް އެންމެ ދަތިވެފައިވާ ކަމަކަށް ވެފައި މިވަނީ ވަޒީފާ. ގެދޮރުވެރިކަމަކާ ހަމައަށް އަންނާނީ ކައިވެންޏަކާ ހަމައަށް ދިޔައިމަ ދެއްތޯ. އެކަމަކު ކައިވެނީގެ ކުރިން ވެސް ކޮންމެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ބޭނުންވާނެ ގާރލް ފްރޭންޑަށް މޮބައިލް ފޯނެއް ދޭން. ކޮންމެ ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކު މިއަދު ބޭނުންވޭ މާލޭގެ މިއޮތް ކާރޫބާރޫ ބޮޑު އެންވަޔަރަންމަންޓުން ނިކުމެ ހުޅުމާލެއަށް ބްރިޖްމަތީ ދަތުރުކޮށްލާފަ، ހަމަ ގާރލް ފްރޭންޑް ފަހަތަށް ލައިގެން ހަމަ ކޮފީ ބޯލަން ބޭނުންވާނެ. އެހެންވީމަ ގެދޮރަށް ދައްކާނެ ރެންޓަށް ދައްކާނެ އާމްދަނީ ނެތް ނަމަވެސް ހަމަ ކޮންމެ ފިރިހެންކުއްޖަކު އެބަ ބޭނުންވޭ އޭނާގެ ގާރލް ފްރޭންޑަށް ތިއްތި ދައްކާލަން. އެހެންވީމަ މިކަންކަން ކުރާނެ ދެއްތޯ. ދެން މިއަށް ފައިސާ ހޯދަނީ ކިހިނެއްތޯ. އިނގިރޭސި ބަހުގެ މުހާވިރާ ބަހެއް އޮވޭ. އެމީހަކު ބޭނުންވާ ކަމަކަށް ފައިސާ ނުލިބިއްޖިއްޔާ އެކަމަކު އެކަމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވެއްޖިއްޔާ، އާ މިއޮށް ގާރލް ފްރޭންޑް ކަޓަނީ. އެހެން މީހަކު އެއޮށް އޮފަރ ކުރަނީ މޮބައިލް ފޯނު. ދެން ނަރީޝް އަށް މަޖްބޫރު ވަނީ ކޮންކަމެއްތޯ. ނަރީޝްއަށް ކުރަން މަޖްބޫރުވަނީ ބެގް ބޮރޯ އޯ ސްޓީލް. ހޯދުނު ގޮތަކަށް މޮބައިލް ފޯނު ހޯދައިދޭން،" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެހެންކަމުން ގެދޮރުވެރިކަމަށް ވުރެ އިސް ވަނީ ވަޒީފާ ކަމަށާއި ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަނީ އެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅަށް ހަލާލް ނޫން ފައިސާ ވަދެފައިވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބެއްސެވި ފައިސާއަކީ އެމަނިކުފާނު ބެއްސެވި ފައިސާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގުރޫޕްތަކަށް ފައިސާ ދޭނެ އެހެން ގޮތްތަކެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅަށް ވެއްދި ކަމަށާއި އެއީ ހަލާލު ފައިސާ ނޫން ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ބެންކޮކުން ފައިސާ ދީފައި އަންހެންކުދިން ހޯދަނީ ހިލޭ ނޫން ކަމަށާއި އަނބިމީހާ އަތަށް ދޭ ފައިސާ ހޯދީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ އަނބި މީހާ ނުބަލާނެ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް