އަންގާރަ 17 ސެޕްޓެންބަރ 2019
11 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ރާއްޖެ - ގއ ވިލިނގިލި

ގއ ވިލިނގިލިން ކަރަންޓް ކެނޑޭތާ 3 ދުވަސް، ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަގު ބައިލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް

  • ކޮންމެ ބައި ގަޑިއަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭ
  • މައްސަލަ ދިމާވެފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު ޖަނަރޭޓަރަށް
  • މައްސަލަ ހައްލުވާނެ ދުވަހެއްވެސް ނޭނގޭ

އަހުމަދު މުހުސިނު
dhonbandaara

ކ. މާލެ 9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 22:16 3,376

ގއ ވިލިނގިލި: ކަރަންޓް ކެނޑޭތާ މިހާރު ވަނީ 3 ދުވަސް ވެފައި - ރާއްޖެ އެމްވީ

ގއ ވިލިނގިލިން ކަރަންޓް ކެނޑޭތާ 3 ދުވަސް ވެފައިވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ގެންގުޅޭ ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހަލާކުވެ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު ބައިލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާނެ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

އާބާދީގައި 3700 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގއ ވިލިނގިލިން ކަރަންޓް ކެނޑެން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުސްތަފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ގާތްގަނޑަކަށް ބައިގަޑިން ބައިގަޑިން ކަރަންޓް ކެނޑެމުންދާ ކަމަށާއި ކަރަންޓް ޔަޤީންވާނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ އެރަށު ފެނަކައިން ބުނާ ގޮތުގައި އަދި ގާތްތަގަނޑަކަށް 4 ވަރަކަށް ދުވަސްވާނެ ކަމަށާއި ކަރަންޓް މައްސަލަ ދިމާވެފައިވަނީ އެރަށު އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު ޖަނަރޭޓަރަށް މައްސަލައެއް ދިމާވުމުން ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހުން ފެށިގެންވެސް އާ ޖަނަރޭޓަރެއް ހޯދޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިމައްސަލަ ދިމާވެ ކަރަންޓް ކެނޑުމާ ހަމައަށްވެސް އެ ޖަނަރޭޓަރު ލިބިފައި ނުވާކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ގެންގުޅޭ ކަރަންޓުން ބޭނުންކުރާ ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނުތައް، ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވަމުންދާތީ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ އިންތިހާއަށް ކައުންސިލަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ގެއްލުން ލިބުނު ތަކެތީގެ އަގު 50 ހާހަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާނެކަމަށްވެސް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މިދުވަސްވަރަކީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ބޯމަތިވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްކަމުން ކިޔަވާކުދިންނަށްވެސް ވަރަށްބޮޑު ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ ކަރަންޓަށް ދިމާވާ މިފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވުމުން ރައްޔިތުންނަށް އަންގަން ޖެހޭ އެންގުންތައް މީގެ ކުރިން އަންގަނީ ރަށު ކައުންސިލުން ކަމަށާއި ކިތައްމެ ދަންވަރެއްގައި އެފަދަ ކަމެއްވިޔަސް އެކަން ކައުންސިލް އޮފީހުން ކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިފހަރު ކަރަންޓަށް މައްސަލަ ދިމާވުމުން ރައްޔިތުންނަށް އެނައުންސްމެންޓް ދީފައިވަނީ ޕީޕީއެމް މައި ޖަގަހައިން ކަމަށާއި ފެންނަ ފެނުމަށް އިންޖީނުގޭގައި މިހާރު އުޅެނީ ފެނަކަ މުވައްޒަފުންގެ ބަދަލުގައި ޕީޕީއެމް ޖަގަހައިގެ މީހުން ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށްވެސް މުސްތަފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް