ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ރިޔާސީ ރޭސް 2018

ވެރިކަމުގެ ލައްޒަތަށް ޓަކައި ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވީ ބާކީވެ ނިކަމެތިވެފައި: ރައީސް ނަޝީދު

  • ދިވެހިންނަށް ކަމުނުދަނީ މިސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން އެހިންގާ ކޮރަޕްޝަނާއި ހިންގާ ވައްކަން
  • ރައީސް ޔާމީންގެ ޒައާމަތުގައި ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ދިޔައީ އަހަރުން އަހަރަށް ދަށަށް
  • ރައީސް ޔާމިން އަކީ ސާދާ ސާފު ހުދުމުޚްތާރު ޑިކްޓޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ފާހަގަ ވެއްޖެ

އަހުމަދު މުހުސިނު
dhonbandaara

ކ. މާލެ 9 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ 02:18 6,585

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ފޭސްބުކް

ވެރިކަމުގެ ލައްޒަތާއި އަރާމަށްޓަކައި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ކުރެއްވި އަނިޔާގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނުވަނީ ބާކީވެ ނިކަމެތިވެފައިކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތިން އަހަރަށްފަހު މާލޭގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާގައި ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ގެންނަވާ ތަރައްޤީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަމުނުގޮސްގެން ނޫޅޭ ކަމަށެވެ. ދިވެހިންނަށް ކަމުނުދަނީ ތެލުގެ ވަގުވިޔަފާރިއާއި ނާޖާއިޒް ވައްކަން ކަމަށެވެ. ދިވެހިންނަށް ކަމުނުދަނީ އިނގުމާއި އިންތިޒާމާއި ބެލުމާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން ގިނަ އަދަދުގެ ކަޅު ފައިސާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ދައުރު ކުރުވައި ހިންގެވި ޖަރީމާތައް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދިވެހިންނަށް ކަމުނުދަނީ މިސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން އެހިންގާ ކޮރަޕްޝަނާއި ހިންގާ ވައްކަން ކަމަށާއި ދިވެހިންނަށް ކަމުނުދަނީ ޒަކާތުގެ ފައިސާއިންވެސް އަދި ރޯދަޔަށް ލިބޭ ކަދުރުކޮޅުންވެސް ނަންގަވާ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ކަމަށެވެ.

ތަރައްޤީއަކީ ބޮޑުބިޔަ އިމާރާތެއް ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ  ތަރައްޤީއަކީ ޢާއިލާގެ އާމްދަނީ އިތުރުވުން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ އިތުރުވުން ކަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ޒައާމަތުގައި ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ދިޔައީ އަހަރުން އަހަރަށް ދަށަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 2013 ވަނަ އަހަރު ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ހުރީ 7.3 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށާއި މިއަދު 2018 ވަނަ އަހަރު ހުރީ 6 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި  މަސްވެރިންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށަށްގޮސް  ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު ދިޔައީ މައްޗަށް ކަމަށާއި އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރެވުނު ޚަރަދު ދިޔައީ މާބޮޑު ތަނުން ދަށަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރުގައި އެކަނިވެރި މައިންނާއި ޔަތީމު ކުދިންނަށް އަދި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށާއި  މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ ޕެންޝަން، ދެވޭ ރައްކާތެރިކަން ހިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ ކަށްވަޅަށް ދާންދެން ދައުލަތުން ބެލެހެއްޓޭ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސަތެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ގުޅާލެވި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މާ ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ކަމުނުދަނީ އަދި މަނިކުފާނާ ދުރަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ފެއަށް އެވަޑައިގަންނަވަނީ އަނިޔާވެރިކަމާހުރެ ކަމަށެވެ. އަދި މަނިކުފާނު ތިޔަ ހުންނަވަނީ ވެރިކަމުގެ ލައްޒަތާއި ވެރިކަމުގެ އަރާމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ބޭބެ ހިފާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ކަމަށާއި ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ ދަރިން ހިފާ ހައްޔަރު ކުރައްވައިގެން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމިން ހުންނަވަނީ އެމަނިކުފާނު ނައިބު ރައީސުން، ވަޒީރުން ފުލުހުންގެ ވެރިން، ސިފައިންގެ ވެރިން،  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން، އަދި ވާދަވެރި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހުރިހާވެރިން ހިފާ ހައްޔަރު ކުރައްވައިގެން ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ޔާމީންގެ  އެކަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭ ކަމަށާއި އަނިޔާވެރިކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑުތަނުން ބަލިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެންގެވުމުގެ ކޮރަޕްޓް ސަރުކާރު ހިންގެވުމުގެ ސަބަބުން، ދިވެހިރާއްޖެ ބާކީވެ ދާކަމަށެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްއިއްޔާތަކުން ރާއްޖެ ވަކިވާކަށް ދިވެހިން ނޭދޭ ކަމަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ މިއޮތީ ލާމެހިފާވާ ދުނިޔެއެއްގައިކަން ދިވެހިންނަށް އެނގޭ ކަމަށާއި ދިވެހިންގެ ކުރިއެރުން އޮތީ ދުނިޔޭގެ އާއިލާތަކާއެކީގައި މަސައްކަތް ކުރީމާކަންވެސް ދިވެހިންނަށް އެނގޭކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.  ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ  ސަރުކާރުގައި ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިކޮށްފި ކަމަށާއި އީރާނާއި ޤަތަރާއެކު އޮންނަ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި ކަމަށެވެ. އަދި  މަނިކުފާނަކީ ސާދާ ސާފު ހުދުމުޚްތާރު ޑިކްޓޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެއަށް ފާހަގަ ވެއްޖެ ކަމަށާއި މިއަދު ރައީސް ޔާމީން ތިޔަ ހުންނަވަނީ ނިކަމެތިވެ އެކަނިވެރިވެ ބަލިވެފައި ކަމަށެވެ.  

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދިވެހިން އުއްމީދުކުރީ ބާރުތައް ވަކިވެފައިވާ ސިޔާސީ ނިޒާމެއް ހޯދުމަށް ކަމަށާއި  ވާދަވެރި ސިޔާސީ ނިޒާމެއް ރައްޔިތުން ހޯދައިގަތީ އަނިޔާވެރިކަމެއް ހޯދާކަށެއް ނޫން ކަމަށެވެ.  

"މަނިކުފާނު ތިޔަ ހުންނެވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޓިނު ނަންގަވައިގެން އެތަނަށް އެރިވަޑައިގެން އެތަނުގެ ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރުކުރައްވައިގެން. މަނިކުފާނު ތިޔަ ހުންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސިފައިން ވައްދަވައިގެން އެތަން ހިސޯރު ކުރައްވައިގެން. މުސަތްޤިއްލު މުއައްސަސާތަކެއް އުފައްދަވައިގެން އެތަން ހިސޯރު ކުރައްވައިގެން. މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކެއް މިނިވަނެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ތިޔަ ހުންނަވަނީ ގަޑުބަޑު ކުރައްވައިގެން ބަޣާވާތް ކުރައްވައިގެން. ދިވެހިންނަށް ހައްޤު މިނަވަރު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  އަނެއްކާވެސް ދިވެހިންނަށް ހޯދައިދޭނަން" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް