އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - ޤައިދީންގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނު

ޤައިދީންގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ނިންމަވައިފި

  • އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް ނިންމެވީ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހުކުމްކުރެވިފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ފަރާތުން ރައީސްގެ އަރިހަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން
  • މާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިންނަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ބައެއް ޝަރުތުތައް ލުއިކޮށް، އެ ޤަވާއިދު ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައި
  • މިއީ މި ޤަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނައި 3 ވަނަ ފަހަރު

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 6 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 15:08 3,071

މާފުށީ ޖަލު: ޤައިދީންގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ނިންމަވާފައި - އެމްއެންޑީއެފް

އެ މީހެއްގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޙުކުމްކުރެވި، އިތުރު ކުށެއް ނުކޮށް، ފަސް އަހަރުވެފައިވާ މީހުންނަށް ކްލެމެންސީގެ ފުރުސަތެއް ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ނިންމަވައިފިއެވެ.

އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް ނިންމެވީ ޣައިރު ހާސިރުގައި ހުކުމްކުރެވިފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ފަރާތުން ރައީސްގެ އަރިހަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ރައީސް އޮފީހުން ބެލިއިރު، އެފަދަ މީހުންނަށް ކުށުން ދުރުވެ މުޖްތަމައުގައި ހެޔޮ ގޮތުގައި އުޅުމުގެ ފުރުސަތެއް ދެއްވުމަށް ރައީސް އަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން މައާފު ދޭން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިހާރު ކުށުން ދުރުގައި ފަސް އަހަރު ހޭދަކޮށް، އާއިލާއެއް ބިނާކޮށް، ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ނުކުމެ އަދި ޤައުމަށް ފައިދާކުރަނިވި ހިދުމަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވި ނަމަވެސް މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން، މީހަކު މެރުމުގެ ކުށާއި، ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށާއި، ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ކުށާއި، ރޭޕްގެ މައްސަލަތަކާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށާއި، ގަދަކަމުން ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށާއި، އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ހުކުމްތައް އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް ފުރުސަތެއް ލިބިނުދެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު ލުގުމާން ވިދާޅުވީ މައާފް ލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު އަދި އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ އަދަދުގެ ތަފްސީލް ލިބިވަޑައިގަތުމުން އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިގޮތަށް ނިންމެވީ، ޣައިރު ޙާޟިރުގައި ޙުކުމްކުރެވިފައިވާ މީހުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އެކަމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީއަކުން މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހުއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ކުށްވެރިންގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާއިރު މާފު ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިންނަށް އަދަބު ދިނުމުގެ ބައެއް ޝަރުތުތައް ލުއިކޮށް، އެ ޤަވާއިދު ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ އޮގަސްޓް 15 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އާންމުކޮށްފައިވާ އިއުލާންގައި ބުނެފައިވަނީ  ޖިނާއި ކުށެއްގެ މައްސަލާގައި ޝަރުއީ ކޯޓަކުން ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ނަމަ ގަވައިދުގެ ހަތަރު ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ ދައުވާ އަކަށް ނުވެފައި ދައުވާ އުފުލި ތާރީހުން ފެށިގެން ހުކުމް ނުކުރެވި މީލާދީ ގޮތުން އެއް އަހަރު ފާއިތުވެއްޖެ ނަމަ އެ މީހަކީ އެ ކުށުގެ އަދަބަށް ލުއި ލިބުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހެއް ކަމަށެވެ.  

މިއީ މި ޤަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނައި 3 ވަނަ ފަހަރެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިކަން އިއުލާނުކުރުމުގެ ކުރިން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޖަލުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. އަދި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ބޮޑެތި ގޭންގް މާރާމާތީތައް ހިންގައި މީހުން މަރަމުންދާއިރު ފާޅުގައި ފޭރުމާއި ވައްކަންތައް ކުރުމުގެ އިތުރުން އޮޅުވާލައިގެން ސަލާން ޖަހައިގެން މީހުން އަތުން ފައިސާ ހޯދުމާއި އޭޓީއެމް ފަދަ ތަންތަނަށް ވަންނަ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެ މީހުން އަތުން ފައިސާ ހޯދުން ފަދަ ކުށްތައް އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް