raajjemv logo
ވަގުތު ހޭދަކުރުން
ބޭރުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ އިނގޭތަ؟
 
ދިފާޢީ ނިޒާމް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްދޭ
 
ވިޓަމިންޑީ އަކީ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެއް
 
ބޭރުގައި ވަގުތު ހޭދަ ކުރުމުން ލޮލުގެ ފެނުން ރަނގަޅުކޮށްދޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު
10,204
ކ. މާލެ |
9 އޯގަސްޓް 2018 | ބުރާސްފަތި 17:58
ބޭރުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް
ގޫގުލް

އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ގިނަ ވަގުތު މީހުން ހޭދަ ކުރަނީ ކޮމްޕިއުޓަރ ކައިރީގައި އަވަދިނެތި މަސައްކަތް ކުރުމުގައެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކްރީނުން ލިބޭ އަލި ކަމަކީ ގުދުރަތީ އަލި ކަމަކަމަށް ނުވާއިރު މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހު ގޭގައިވެސް ގިނަ މީހުންނަކީ ޓީވީ ބަލައި އުޅޭ މީހުންނެވެ.

މިގޮތަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރުމުން އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން މީހާއަށް ކުރާނެއެވެ.

ސައިކޮލޮޖިސްޓުންނާއި އަދި ސިއްހީ އެކި އެކި ކަންކަން ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އަބަދު ގޭތެރޭގައި ނުވަތަ އޮފީހުގައި ހޭދަކުރާ މީހުންނަށް ޑިޕްރެޝަން، އާދަޔާ ހިލާފަށް ފަލަވުން، ހަކުރު ބަލި އަދި މި ނޫނަސް އެހެން ބަލިތައް ޖެހުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ.

މިގޮތަށް ގޭތެރޭގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރުމުން މީހާގެ ނިދުމަށް ބުރޫ އަރާ، ދިފާއީ ނިޒާމަށް އޭގެ އަސަރުކުރާނެއެވެ.  

އަދި އަބަދު އެއްތަނެއްގައި ނުވަތަ ގޭތެރޭގައި ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭރަށް ނިކުމެ ގުދުރަތީ ކަންކަމުން ހިތް އުފާކޮށްލުމަކީ ސިއްހީ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ގުނަ ފާއިދާތައް ލިއްބައިދޭ ކަމެކެވެ.

ހަކަތަ އިތުރުކޮށްލަން އެންމެ ރަނގަޅީ ބޭރަށް ނިކުމެ ކުޑަކޮށް ހިނގާލުމެވެ. އަދި ގުދުރަތީ އަލިން މީހާގެ ސިނކުޑީގެ ވަރުބަލިކަން ނައްތާލާ ސްޓްރެސް ހޯމޯން ދައްކޮށްލަދޭނެއެވެ. މިގޮތަށް ވިހި މިނިޓް ބޭރުގައި ހޭދަކޮށްލުމުން މީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި 40 އިންސައްތައަށް ހަކަތަ އިތުރުކޮށްދެއެވެ. މިއީ އެންމެ ކޮފީ ތައްޓަކާއި އެއްވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްކުން ބުނެއެވެ. އަދި ސިކުނޑިއަށް ތާޒާކަން ލިބި، ސާފުވައި ލިބުމުގެ ސަބަބުން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މީހާ ގައިގައި ވަރުޖެހިލައެވެ.

ގިނަ ވަގުތު ބޭރުގައި ހޭދަކުރާ މީހުންގެ ފެނުން ރަނގަޅުވެ ކައިރިން ފެންނަ ފެނުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކާއިރު ގުދުރަތީ އަލި ކަމަކީ މީހާގެ ފެނުން އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެެވެ. އަދި މިއީ ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.

އަދި މިއީ، އިރުން އަންނަ ސީދާ އައްޔަށް ބެލުން ނޫން ކަމަށާއި އަވި ގަދަ ނަމަ އަވި އައިނު އެޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

ބޭރަށް ނިކުމެ ގުދުރަތީ މާހައުލުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަކީ މީހާގެ ދިފާއީ ނިޒާމްވެސް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން އެކި ބަލިތަކާއި އިންފެކްޝަންތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ހަށިގަނޑުގައި ހިނގާ ވައިޓް ބްލަޑް ސެލްތަކުން މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ.

އަދި ބޭރަށް ނިކުމެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރާ މީހުންގެ ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުން ދުރުކޮށްދޭއިރު، ގައިގައި ރިހޭ ރިހުމަށްވެސް ލުއި ކަމެއް ލިބިގެންދެއެވެ.

ބޭރަށް ނިކުތުމުން ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ފާއިދާގެ ތެރޭގައި ވިޓަމިން ޑީ ލިބުމެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވިޓަމިން ޑީ ހޯދުމަށް ބޭރަށް ނުކުތުމަށްވުރެ މޮޅު އިތުރު ކަމެއް ނޯންނާނެއެވެ. ވިޓަމިން ޑީ އަކީ ހަށިގަނޑުގައި ކެލްސިއަމް އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި އެއްޗަކަށްވާއިރު ދިފާއީ ނިޒާމުވެސް ވަރުގަދަ ކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ގިނަ ވަގުތު ބޭރުގައި ހޭދަ ކުރުމަކީ ހަށިގަނޑާއި މީހާގެ ސިކުނޑިއަށްވެސް ލުއި ކަމެއް އިހްސާސް ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
50%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް