އަންގާރަ 10 ޑިސެންބަރު 2019
01 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:57
އިޝާ 19:14
ލައިފް ސްޓައިލް - ވަރުބަލިވުން

އަބަދު ވަރުބަލިވެފައި ހުންނަ ގޮތް ވޭތަ؟

  • މަދުވެގެން އަށް ގަޑި އިރު ނިދަން ޖެހޭ
  • އެކަށީގެންވާ ކާނާ ބޭނުންވާނެ
  • ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 6 އޯގަސްޓު 2018 | ހޯމަ 08:20 11,193

އަބަދު ވަރުބަލިވެފައި ހުންނަ ގޮތް މެދުވެރިވުމަކީ މަދުން ނަމަވެސް ދިމާވާ ކަމެއް - ގޫގުލް

ނިދާ ހޭލާއިރު ވަރުބަލިވެފައި ހުންނަ ގޮތް ވޭތަ؟ އަށް ގަޑިއިރު ނިދުމަށްފަހުވެސް އެނދުން ތެދުނުވެ އޮންނަ ހިތްވޭތަ؟

މިގޮތަށް އިހްސާސްވުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު މިގޮތަށް ދިމާވުމަކީ ބޮޑު މައްސަލައެވެ. ސިއްހީ އިންޒާރެކެވެ. 

ސިއްހީ ގޮތުން ނުރަނގު އާދަތައް ގެންގުޅުމަކީ މީހާ ވަރުބަލިކަން އިތުރުކޮށްދޭ ކަންކަމެވެ. ފައިދާ ހުރި ކާނާ ނުކެއުމާއި، ނިދި ނުލިބުމާއި، ކަސްރަތު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް އެދެވޭ ގޮތުގައި ހަކަތަ އުފައްދައި ނުދޭނެއެވެ.

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ މަދުވެގެން އަށް ގަޑިއިރުގެ ފުރިހަމަ ނިދި، ލިބުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ނިދަން ވަގުތު ނުވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުނު ނަމަވެސް ކުރަން ހުރި އެހެން ކަންކަން އެއްފަރާތް ކޮށްލުމަށްފަހު ނިދުމަަށް ވަގުތު ހޯދާށެވެ.

ނިދަން އޮށޯތުމަށް ފަހު އެއްވެސް ވަރަކަށް ޓީވީ، ކޮމްފިއުޓަރ، ފޯނު ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. މިތަކެތީގެ އަލީގެ ސަބަބުން ސިކުނޑިއަށް ވިސްނޭނީ މިއީ ދުވާލު ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް އުނދަގޫތަކެއް ވެގެންދާނެއެވެ.

ނިދާ ކޮޓަރީގެ ފިނި ހޫނުމިން ބަހައްޓަންވާނީ އެއްވަރެއްގައެވެ. މާހިރުން ބުނާ ގޮތުގައި ކޮޓަރީގެ ފިނި ހޫނުމިން ހުންނަންވާނީ 60 ނުވަތަ 70 ޑިގްރީ ފެރަންހައިޓްގައެވެ. މިގޮތަށް ބަހައްޓަންޖެހެނީ ނިދުމަށްފަހު މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ހޫނުމިން ދަށްވެގެންދާނެތީއެވެ.

ކެއުމުގެ އާދަތަކުގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ނުހުންނަ ކާނާ ކެއުމަކީ މީހާގެ ހަށިގަނޑު ވަރުބަލިކަން އިހްސާސްކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތަށް ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދެވި މަޑުޖެހެއެވެ. މިހެން ދިމާވަނީ ހަށިގަނޑުގެ މަސްތަކަށް އެކަށީގެންވާ އޮކްސިޖެން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ އެންމެ އަވަހަށް ލިބޭނީ ފެހި ކުލަ ގަދަ ފަތާއި ތަރުކާރީއާއި، ކިޑްނީ ބީންސްއާއި ނަޓްސް ފަދަ ތަކެތި ކެއުމުގައި ހިމެނުމުންނެވެ. ވިޓަމިން ސީ ލިއްބައިދޭ އޮރެންޖްސް، ޕެޕާރސް، ބޮރޮކޮލީ އަދި ސްޓްރޯބެރީ ކެއުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.

އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ، ޕްރޮޓީން އާއި ކާބޯ ހައިޑްރޭޓްސް ހިމެނޭ މާއްދާތަކާއި އެކު ކެއުމެވެ. ހަކުރު އަދި ކެފެއިން ހިމެނޭ އެއްޗެސް ބޭނުން ކުރުމުން ވަގުތީ ގޮތުން ހަށިގަނޑުގައި ވަރުޖެހުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެއީ ވަގުތީ ކަމެކެވެ.

ކަސްރަތުކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް އުނދަގޫ ކަމަށް ވިޔަސް ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި ހަކަތަ އިތުރުކޮށްދީ ވަރުބަލިވުމުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. ކަސްރަތުކޮށްލުމުން ނިިދަންވެސް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެއެވެ.

މިގޮތަށް ކަންކަން ބަދަލުކޮށްގެންވެސް ވަރުބަލިކަން އިޙްސާސްކުރެވޭ ނަމަ ލަސްނުކޮށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެއީ ބައެއް ފަހަރު ސްލީޕް އެފްނިއާ ފަދަ ބައްޔަކާއި ކުރިމަތިވެ ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވުމުގެ ބިރަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް