ބުރާސްފަތި 02 ޖުލައި 2020
02 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:37
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ފުރިޖް ސާފުކުރުން

ފުރިޖް ސާފުކުރަން ޖެހޭތަ؟

  • ފުރިޖް ސާފުކުރަން ޖެހެނީ މަހަކު އެއްފަހަރު
  • ފުރިޖަކީ ބެކްޓީރިއާ ފަންގަސް އުފެދޭ އެއްޗެއް
  • ފުރިޖް ސާފުކުރަންޖެހޭނީ ތާފެނާ ފެނުން

ކ. މާލެ | 3 އޯގަސްޓް 2018 | ހުކުރު 21:25 | 2,180

މަހަކު އެއްފަހަު ނަމަވެސް ފުރިޖް ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް - ގޫގުލް

އެންމެ ފަހުން ފްރިޖް ސާފުކުރުމަށްފަހު އޭގައި ހުރި ބޭނުން ނުކުރާ ތަކެތި އުކާލީ ކޮންދުވަހަކު ކަން ހަނދާން އެބަހުރިތަ؟ ގިނަ ބަޔަކު ފުރިޖް ސާފުކޮށް ހަދަނީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިންނެވެ.

އާންމުކޮށް ފުރިޖް އެއްކޮށް ސާފުކުރުމަކީ ގިނަ މީހުންނަށް ވަރަށް ބުރަ ކަމަކަށްވުމުން މިގޮތަށް ފުރިޖް ސާފުކޮށް ހަދަނީ މަދުންނެވެ.

ހަޤީޤަތުގައި ފުރިޖަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބެކްޓީރިއާ ހަރުލާ އެއްޗެކެވެ. އެގޮތުން ސަލްމޮނެއްލާ، އީކޮލި، ލިސްޓޭރިއާ އަދި ހެއާރީ ފަންގަސް ފުރިޖުގައި އުފެދެއެވެ. މިގޮތަށް އުފެދޭ ބެކެޓީރިއާ އަދި ފަންގަސް އެންމެ ގިނައިން އުފެދެނީ ތަރުކާރީ ރައްކާކުރާ ޓްރޭގައެވެ.

އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ލައިފްސްޓައިލް މެގަޒިންއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ރެފްރިޖްރޭޓަރ ސާފު ކުުރުމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށާއި މިގޮތަށް ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ ފުރިޖް ސާފުކުރުމަށް މީހުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކުރުން ކަމަށެވެ.

ފުރިޖް ސާފުކުރަން ޖެހޭނީ މަދުވެގެން މަހަކު އެއް ފަހަރު ކަމަށްވާއިރު، ފުރިޖުގެ ހުރިހާ ޓްރޭތަކެއް ތާފެނާ ފެނުން ސައިބޯނި ހޭކުމަށްފަހު ދޮންނަން ޖެހެއެވެ. ފުރިޖް ސާފުކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީ މުޅި ފުރިޖް އެއްކޮށް ހުސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ފުރިޖް ސާފުކުރުމަށްފަހު ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ވަގުތުން ފުރިޖަށް ލުމަކީ އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނެއެވެ. ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުން ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފުރިޖަށް ލުމަށްފަހު މިތަކެތި ކޮންމެ ހަފްތާއަކުން އެއް ފަހަރު ބަދަލު ކުރާށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައިވެސް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ އެއްޗެއް އޮތް ނަމަ ވަގުތުން އުކާލާށެވެ.

މިގޮތަށް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ނަމަވެސް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ތަކެތި އުކާލާއިރު، ސްޕޮންޖް ކޮޅަކުން ފްރިޖް ކުޑަކޮށް ސާފުކޮށްލާށެވެ. އެއިރުންވެސް ފުރިޖުގައި ހަރުލާފައި ހުންނަ ބެކްޓީރިއާ އަދި ފަންގަސް ފަދަ ތަކެތި ހަރުލާ ގޮތް މަދުވާނެއެވެ.

ފުރިޖަށް ދިޔާ ޒާތުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް އެޅި ކުނިވެ ހަލާކު ވުމުގެ ކުރިން ވަގުތުން ސާފުކުރަންވާނެ އެވެ. މިދަފަ ތަކެތި ފުރިޖްކުރާއިރު ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކޮތަޅަށް ލުމަށްފަހު ފުރިޖުގައި ބައިންދާށެވެ.

ފުރިޖުގައި ތަކެތި ބަހައްޓާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ޓްރޭގައި އަބަދުވެސް ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ބަހައްޓާށެވެ. ޗީޒް، މީޓް، ފަދަ ތަކެތި މެދު ޓްރޭގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭއިރު، ބިސް ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ފިނިކަން ހަރުލާގޮތަށެވެ. އެގޮތުން ފުރިޖްގެ ދޮރުފަތުގައި ބިސް ޓްރޭ ބެހެއްޓުން ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. ފުރިޖްގެ ދޮރުފަތުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭނީ، ސެލެޑް ޑްރެސިންގްސް، ތެޔޮ ފަދަ ތަކެއްޗެވެ.

ކާތަކެތި ފުރިޖަށް ލުމުގައި، ފިނި ވައި ދައުރު ނުވާ ގޮތަށް އެއްޗެސް ލުމުން އެތަކެތި އަވަހަށް ހަލާކުވާ ގޮތް މެދުވެރިވާނެއެވެ.

މިގޮތަށް ފުރިޖް ސާފުތާހިރު ކަމާއި އެކު ބަލަހައްޓާ ނަމަ ފުރިޖުގައި ހުންނަ ތަކެތި ކައިގެން ކާނާވިހަވުން ފަދަ ކަންކަމުން ދުރުވާނެއެވެ. އަދި މަހަކު އެއްފަހަރު ފުރިޖް ސާފުކުރާއިރު އެކަމަށްވެސް ލުއިވާނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.