ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލައިފް ސްޓައިލް - ކާމިޔާބު މީހެއްގެ ގޮތުގައި

30 އަހަރުވުމަށް ފަހު ކާމިޔާބު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނާނީ ކިހިނެއް؟

  • ގިނަ ވަގުތު ނިދުމުން ދުރުހެލިވާންޖެހޭ
  • ސިނގިރޭޓް ބުއިން ހުއްޓާލަންޖެހޭ
  • ކަސްރަތު ކުރުން އާދަކުރުން

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 30 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 22:39 9,080

އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް ގިނަ ކަންކަން ތަޖްރިބާ ކުރަންޖެހޭ - ރައީސް އޮފީސް

ގިނަ މީހުންނަކީ އުުމުރުން 20 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނުބައި އާދަތައް ގައިގައި އަށަގެންފައިވާ ބައެކެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ވަގުތު ނިދުމާއި ބޭކާރު ގޮތުގައި ލާރި ހަރަދުކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އުމުރުން 30 އަހަރު ވުމަށް ފަހު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ވަކި ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން މިއީ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި ޕްރޮފެޝަނަލް މަސައްކަތަށް ވެސް ވަރަށް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމެކެވެ.

ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ބައެއް ކުދި ކުދި ކަންތަައްތައް ރަނގަޅު ކޮށްލުމުން 30 ގެ އަހަރުތަކަށް ފަހު ވެސް ކާމިޔާބު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރެވޭނެއެވެ.

  • . ސިނގިރޭޓް ބުއިން ހުއްޓާލުން

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމަކަށް ވާއިރު މިއުމުރުގައި ސިނގިރޭޓް ބޯ މީހެއް ނަމަ އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓާލަން ޖެހެއެވެ. ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި 40 އަހަރުވުމުގެ ކުރިން ސިނގިރޭޓް ބުއިން ހުއްޓާލާ މީހުންގެ 90 އިންސައްތަ މީހުންނަކީ އުމުރު ދިގު މީހުން ކަމަށްވެއެވެ.

  • ނިދުމުގެ އާދަ ބައްޓަން ކުރުން

ގިނަ މީހުންނަކީ ހަފްތާ ބަންދުގައި ގިނަ ވަގުތު ނިދުމަށް އާދަކުރާ ބައެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި ކޮންމެ ދުވަހަކީ ވެސް ވަކި ގަޑިއެއްގައި ނިދުމަށް ފަހު ވަކި ގަޑިއެއްގައި ހޭލަން ޖެހޭ ދުވަހަކަށް ހަދަންވާނެއެވެ. ގިނަ ވަގުތު އެންމެ ދުވަހަކު ވެސް ނިދައިފިނަމަ ހަށިގަނޑު ވަގުތުން އެގޮތަކަށް ބަދަލު ކޮށްލާނެއެވެ. އަދި ގިނަ ވަގުތު ނިދުމަކީ މީހާ ވަރުބަލިކަން އިޙްސާސްކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އުމުރުގެ ވަކި ހިސާބަކުން މި އާދަ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ވަކި ގޮތަކަށް މީހާގެ އާދަތައް ބައްޓަންކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

  • ކަސްރަތު ކުރުން އާދަކުރުން

އަބަދުވެސް އެމީހަކަށްވީ ވަރަކުން ކަސްރަތުކޮށް އުޅުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެއީ ހިނގުން، ދުވުން، ފެތުން އަދި މި ނޫންވެސް މީހާއަށް ކަސްރަތު ލިބޭ ކަމެއް ކޮށް އުޅުމަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

އުމުރުން 35 އަހަރުން މައްޗަށްދާން ފެށުމުން މީހާގެ ގައިގެ މަސްތައް ދޫވެ، ހަންގަނޑުގައި ރޫ ޖެހޭގޮތްވާން ފަށާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމުން ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަސްރަތުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާ ހިތްވާ ކަސްރަތެއް ކުރުމަކީ ވެސް މީހާގެ ސިނކުޑި ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އަދި ސިއްހަތު ރަނގަޅު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތެކެވެ.

  • * ފަހަށް ރައްކާކުރުން

ފަހަށް ރައްކާ ކުރުމުގެ އާދަ އަށަގެންނެވުމަކީ ދުރު މުސްތަޤްބަލެއް ކާމިޔާބުކުރަން ވިސްނާ ބައެކެވެ. މިގޮތަށް ކުރިޔާލާ ފަހަށް ރައްކާކުރަން ފަށާ މީހުންނަކީ އުމުރުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ވަރަށް ކާމިޔާބު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފައެވެ.

  • ވަކި ލަނޑުދަނޑިއަކަށް މަސައްކަތްކުރުން

ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކުޑައިރުން ފަށައިގެން ވަކި ކަންކަމަށް ހުވަފެން ދެކޭނެއެވެ. އެގޮތުން ބޮޑުވެގެން ވާން ބޭނުމީ ކޮން ކަހަލަ މީހަކަށްތޯއާއި ދިރިއުޅުމެއް ބައްޓަން ކުރާނެ ގޮތާއި މިނޫން ވެސް ބައެއް ކަންތައްތައް ހަޤީޤަތަކަށްވުމަށް ހުވަފެން ދެކެއެވެ. އެހެންކަމުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަން ވާނީ އެދެކޭ ހުވަފެނެއް ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ވަކި ލަނޑުދަނޑިއަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ.  

  • ލިބުނު މިންވަރަކުން އުޅެން ދަސްކުރުން

ދިރިއުޅުމުގައި އެވަގުތަކު ލިބެން ހުރި މިންވަރަކުން އުޅެން ދަސްކޮށްފިނަމަ އެއީ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅެން ދަސްވެފައިވާ މީހެކެވެ. އެމީހަކަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ވިސްނުމުން ދުރުވެ ލިބޭ މިންވަރަށް ޝުކުރުވެރިވާންވާނެއެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް