ބުރާސްފަތި 02 ޖުލައި 2020
02 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:37
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މީސް މީޑިއާ

މީސް މީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާއިން ކުދި ވިޔަފާރިތައް ކުރި އަރުވާނީ ކިހިނެއް !؟

  • މީސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށްފައިވޭ
  • ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ކުންފުނިތަކުން މީސް މީޑިޔާ ބޭނުންކުރޭ
  • މިގޮތަށް މާކެޓް ކުރުމުން އެވިޔަފާރިތައް ލިބޭ ނަފާ އިތުރުވޭ

ކ. މާލެ | 25 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 21:41 | 3,294

ސޯޝަލްމީޑިޔާ އަކީ ވިޔަފާރި ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމް - ގޫގުލް

ރާއްޖެއަކީ މިއަދު ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ތަޢާރަފްވަމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ވިޔަފާރިތައް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އެވިޔަފާރިއެއް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މާކެޓް ނުކުރެވޭ މައްސަލައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު މިކަމަށް ލިބިފައިވާ އެއް ހައްލަކީ މީސް މީޑިޔާ (ސޯޝަލް މީޑީޔާ) އެވެ. އެގޮތުން މީސް މީޑިޔާއަކީ މިއަދު ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ އަދި ކުރި އަރަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގައިވެސް އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މީހުންނާއި މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ އެއް ވަސީލަތެވެ.

މީސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކޮށްފައިވާ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަން ހުރި އިރު އޮސްޓްރޭރިލާގެ ޓެކް ސެވީ ކެފޭތަކަކީ ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުން ބަލައިގަތް ކުދި ވިޔަފާރިއެއް ނަމަވެސް މިއަދު އިންސްޓަގްރާމްގައި އެކަނިވެސް މަހެއްގެ މައްޗަށް 5 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފޮލޯވަރުންނާއި އެކު ކަސްޓަމަރުންގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ވިޔަފާރި އެކެވެ. އަދި މިފަދަ އިތުރު މީސް މީޑިޔާ ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުން އިތުރު ކުރުމަކީ ޓެކް ސެވީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒެވެ.

މިއަދު ގިނަ ކަސްޓަމަރުން ކެފޭ ނުވަތަ އެހެނިހެން އައު ވިޔަފާރިތައް ހޯދުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ބަލާލަނީ މީސް މީޑިއާއެވެ. އެހެންކަމުން ކުދި ވިޔަފާރިވެރިން އެފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރިތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް މިހާރު އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުން ކުރާ ވަސީލަތަކީވެސް މީސް މީޑިއާ ކަމުގައި ވަނީ ވެފައެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުގައިވެސް މީސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަރާފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބިފައިވާ ރަނގަޅު ނަތީޖާއަކީ މިފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރައިގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބުއެވެ. އެގޮތުން ވިޔަފާރިތައް ކުރި އެރުވުމަށްޓަކައި މީސް މީޑިއާއަށް ޝެއަރކުރާ ފޮޓޯއަކީ މީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ދަމައިގަންނަ ފޮޓޯއެއް ކަމަށްވެއްޖެ ނަމަ އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރައިގެންދާ މިންވަރު އަވަސްވެގެންދެއެވެ. އެއީ އެ ފޮޓޯއަށް ކަސްޓަމަރުން ޝައުޤުވެރިވެ، އެތަނަކަށް ގޮސް ނުވަތަ އެ ޕްރޮޑަކްޓެއްގެ ފޮޓޯ އަނެއްކާވެސް މީސް މީޑއާ މެދުވެރިކޮށް ގިނަ މީހުންނަށް ފެންނަހެން ޕޯސްޓުކުރުމުން ލިބޭ ކޮމެންޓްތަކާއި، އެ ފޮޓޯ އިތުރު މީހުން ޝޭއަރ ކުރުމަކީ އިތުރު ކަސްޓަމަރުން ފަސޭހައިން ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

ކަސްޓަމަރުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ކަސްޓަމަރުން ޕޯސްޓް ކުރާ ފޮޓޯތަކަށް އެވިޔަފާރިއެއް ކުރާ ފަރާތަކުން ކޮމެންޓް ކުރުމަކީވެސް ކަސްޓަމަރުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުވެ، ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރު އެތަނަކަށް ލިބި، އައު ކަސްޓަމަރުން އިތުރުވާނެ ކަމެކެވެ. އަދި އެފަދަ ވިޔަފާރިއަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ލޯބި އިތުރަށް ލިބިގެންގޮސް އެވިޔަފާރިއެއްގެ ނަން މަޤްބޫލުވެގެންދެއެވެ.

މީސް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ކުންފުނިތަކުން މިއަދު އެކުންފުނިތަކުގެ ކަސްޓަމަރުން ދަމަހައްޓަމުން ދަނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ 4 ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްގެންނެއެވެ.

މިގޮތަށް މާކެޓް ކުރުމުން އެވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ ނަފާ އިތުރުވުމަކީ ކުންފުނި އިތުރަށް ކުރިއަރައިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. މިއަދު ކަސްޓަމަރުން ބަލައިގަންނަނީ ކަސްޓަމަރުންނާއި ގުޅިގެން ހިދުމަތްދޭ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު މީސް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމަކީ މިއަދު ރާއްޖޭގައިވެސް ކުރިއަރަމުން އަންނަ އަދި ކުދި ވިފަޔާރިތައް ފުޅާކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ވަސީލަތެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގައި މީސް މީޑިޔާ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ގައުމުވެސްމެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.