raajjemv logo
ވިޔަފާރިވެރިން ސްޓްރެސް ފިލުވާ
ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިން ސްޓްރެސްއިން ދުރުވުމަށް ކުރާ ކަންތައް އިނގޭތަ؟
 
ސްޓްރެސްއިން ދުރުވުމަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އަރާމުކުރަންވާނެ
 
ސްޓްރެސްއިން ދުރުހެލިވާނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް
 
އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ސްޓްރެސްވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބު ހޯދުން
ރިޒުނާ ޒަރީރު
4,382
ކ. މާލެ |
24 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 08:46
ވިޔަފާރިން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނީ ސްޓްރެސް ފްރީ މާހައުލެއްގައި
ގޫގުލް

ސްޓެރެސްއަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ބުރަ މަސައްކަތުގައި އަބަދު އެއްގޮތަކަށް ހޭދަކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ގޮތްހުސްވެ، ކަންކަމުގައި މާޔޫސްވާ ހިސާބަށްގޮސް، އެއް ކަމަކަމާއި ދޭތެރޭ ޝާމިލްވެ ވިސްނާ ހެދުމުންވެސް ސްޓްރެސްވުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން އަހަރުމެންގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކީގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ބެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ސްޓްރެސްއިން ދުރުހެލިވާނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ސްޓްރެސްވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބު ހޯދުމެވެ. މިސާލަކަށް ސްޓެރެސްވުމަށް ދިމާވަނީ ސުންގަޑިއަށް ނިންމަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ނުނިމި ދިޔުން ނުވަތަ ފަހަށް ކަންކަން ނިންމުމަށް ބޭއްވުންތޯ؟ ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި އާދަކާދައިގެ ސަބަބުން ސްޓެރެސްއަށް މަގުފަހިވޭތޯ؟

ސްޓެރެސްވުމަށް ދިމާވާ ސަބަބު ދެނެގަނެވިއްޖެނަމަ، އެކަމުން ދުރުހެލިވުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ސްޓްރެސްއިން ދުރުވުމަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އަރާމުކޮށްލާނެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ކޮޅެއް ހޯދުމަކީ މުހިއްމު ކަމަކަމަށްވާއިރު މިކަމުން މީހާގެ ސިކުނޑި އަލުން ތާޒާވެ ވަރުބަލިކަން ނެތިދެއެވެ.

މިހާ ހިސާބުން ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިން ސްޓްރެސް ފިލުވާ ގޮތްތައް އަލިއަޅުވާނަން:-

  1.  ބޭކާރު ހިޔާލުތަކުން ދުރުހެލިވުން

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އުޅޭއިރު އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ، އެއް ކަމަކާއި ދޭތެރޭ ވިސްނުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަމުން ދުރުވެ ކޮންމެވެސް އެހެން ކަމަކާއި ދޭތެރޭ ވިސްނާލުމެވެ. މިގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުން މީހާގެ ސިކުނޑިއާއި ވިސްނުމަށް ހަމަޖެހުން ލިއްބައިދެއެވެ. އެގޮތުން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ފުންކޮށް ނޭވާ ލުމާއި މެޑިޓޭޓް ކުރުމަކީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެންވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ފުންކޮށް ނޭވާ ލުމުން، ވިސްނާފިކުރު ކުރުމުން ދުރުވެ، މީހާ ހަމަޖެހިލާގޮތް ވާނެއެވެ. އަދި މިއީ އަމިއްލަ މީހާއަށް ކުރާ އިތުބާރު ބޮޑުވާ ކަމެއްވެސްމެއެވެ.

  1. ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ނޯޓްކޮށްލާ

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ ކަންކަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރާ ފައިދާ ވަރަށްވެސް ބޮޑެއެވެ. އެކަން އެއީ ކުޑަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކި، ކަންބޮޑުވާ ހުރިހާ ކަންތައްތައް ވަކިން ނޯޓްކޮށްލުމުން މައްސަލަ ސާފުވެ، އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ނިދުމުގެ ކުރިން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ހުސްކޮށްލުމަށްފަހު އެދުވަހު ހިނގާދިޔަ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ނޯޓްކޮށްލާށެވެ. މިއީ ސްޓްރެސްނުވެ ވަކިވަކި ކަންކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ކަންކަން ރާވާ ހިންގުމަށް ވަރަށް އެހީތެރިވެދާނެ ކަމެކެވެ.  

  1. ކަސްރަތުކުރުން

ހައި އިންޓެންސިޓީ ކާޑިއޯއެއް ނެގުމުގެ މުހިއްމުކަން ކާމިޔާބު ކޮންމެ ވިޔަފާރިވެރިއަކަށްވެސް އިނގޭނެއެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ކަސްރަތުކުރުމަކީ އެންޑޯފިން ބޭރުކޮށްދޭ ކަމަށްވާއިރު، ރުޅި އައުމާއި، އެންޒައިޓީ، އަދި ހިތްހަމަނުޖެހުން ފަދަ ކަންކަމުން ދުރުކޮށްދެއެވެ. އިތުރު ދިރާސާއަކުން ދައްކާފައިވާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަސްރަތުކުރާ މީހުންނަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ވަރަށް ހަމަޖެހިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާ ބައެކެވެ.

  1. އައު ފެށުމަކާއި، އައު އުއްމީދުތަކުން ދުވަސް ފެށުން

ނިދާ ހޭލާއިރު ސްޓްރެސްވެފައި ހުރުމަކީ ނިދުމުގެ ކުރިންވެސް ކަމަކާއި ހާސްވެ ފިކުރުބޮޑުވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެކެވެ. މިގޮތަށް ހޭލާއިރު ސްޓްރެސްވެފައި ހުންނަނަމަ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްވަންދެން ވިސްނާލުމަށްފަހު، ހަޔާތުގައި ދިމާވެފައި ހުރި ރަނގަޅު ކަންތައްތަކާއި މެދު ވިސްނާލާށެވެ. މިގޮތަށް ވިސްނާލުމުން އުފާވެރިކަން އިހްސާސްވެ، އެހެން ހުރިހާ ހިޔާލުތަކުން ދުރުވެދެއެވެ. އެ ދުވަހުގައި ކުރުމަށް ރާވާނެ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ނޯޓްކޮށްލުމަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ހުސްކުރާށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެދުވަހުގައި ކުރަން ހުންނަ ކަންކަން ދަނެގަންނަން ފަސޭހަވެ ދުވަހުގެ މަސައްކަތް އެއްވެސް އިތުރު ފިކުރެއްނެތި ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެއެވެ.  

  1.  އެއް ވިސްނުން ހުރި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ ބައެއް މައްސަލަތާއި ގުޅިގެން އެފަދަ ކަމެއް ތަޖްރިބާކޮށްފައިވާ އެހެން ފަރާތެއްގެ ހިޔާލު ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މިގޮތަށް ހިޔާލު ބަދަލު ކުރުމުން މިއީ ހަމައެކަނި އަމިއްލައަށް ތަޖްރިބާކުރި ކަމެއް ނޫން ކަން އިހްސާސްވެ ސްޓްރެސްވުމަށް އޮންނަ ފުރުޞަތު ކުޑަވެދެއެވެ. އެގޮތުން އެމީހުންގެ ހިޔާލާއި އެކު އެކަން ހައްލުކުރުމަށްވެސް ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ. މިގޮތަށް ހިޔާލު ބަދަލުކުރާއިރު އެއް ދާއިރާއެއްގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

  1. ހޮބީއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެވޭނެ ކަމަކާއި ޝާމިލްވުން

ސިކުނޑިއަށް އަރާމް ލިއްބައިދިނުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ އެމީހަކު ކުރަން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަމެއް ނުވަތަ ހޮބީއަކާއިގެން ޝާމިލްވުމެވެ. އެއީ ތިމާ އެންމެ ކުރާ ހިތްވާކަމަކަށް ވާއިރު މިކަމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތުން ދުރުވެ އެހެން މީހުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވެގެންދެއެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް