އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުލަބް ލައިސަންސް ދެނީ
 
ކުލަބް ލައިސަންސް ތައާރަފް ކުރާނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު
ނާފިއު ރަޝީދު
ކ. މާލެ |
އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރެމިއަ ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ނިއު ރޭޑިއަންޓް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުލަބް ލައިސަންސް، އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ތައާރަފު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ. 

އެފްއޭއެމުން ބުނީ ކުލަބް ލައިސެންސްގެ ބޭސިކް ޝަރުތު ހަމަވާ ކުލަބުތަކަށް އޭޕްރީލް މަހު ލައިސަންސް ދޫކުރާނެ ކަމަށެވެ. 

ކުލަބް ލައިސަންސާ ބެހޭ ގޮތުން އޭއެފްސީގެ މެންބަރު އެސޯސިއޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ޓީމެއް މިއަންނަ މަހު ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މި ދިޔަ އަހަރުވެސް އޭއެފްސީގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ އައިސް ކުލަބް ލައިސަންސް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުލަބްތަކާ އެކު ވަނީ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ. 

ކުލަބް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ކުލަބް ހިންގުމުގައި ރަނގަޅު މެނޭޖްމެންޓްގެ އޮނިގަނޑެއް އޮތުމާއި، ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗުގެ ގޮތުގައި "އޭ" ލައިސަންސް ކޯޗުން ތިބުމުގެ އިތުރުން، މާލީ ރަނގަޅު އޮނިގަނޑެއް އޮތުމެވެ.
މީގެ އިތުރުން ޝަރުތު ހަމަ ނުވާ ކުލަބުތަކަށް، އެކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޝަރުތު ހަމަވާ ކުލަބުތަކަށްވެސް، އިތުރަށް ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރަން ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެފްއޭއެމުން ބުނެ އެވެ. 

ކުލަބް ލައިސަންސް ލިބުމުން ކުލަބްތައް ޕްރޮފެޝަނަލީ ހިންގުމަށް ދޮރު ހުޅުވިގެން ދާނެ އެވެ. އަދި ފުޓްބޯޅައިގެ ސްޓަރަކްޗާ އާއި މެނޭޖްމެންޓުވެސް ހަރުދަނާ ވުމަށް ބާރު އެޅިގެންދާނެ އެވެ. އަދި ކުލަބުތަކުގައި ވަކި ކްރައިޓީރިއާ ތަކެއް ފުރިހަމަ ވުމަކީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމަކަށް ވާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް