raajjemv logo
ރޭގަނޑުގެ ނިދި ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އޮތް ހައްލެއް!
 
ރޭގަނޑު ލަހުން ނުކެއުން
 
ރޭގަނޑުގައި ކަސްރަތު ނުކުރުން
 
ނިދަން އޮށޯތުމުގެ އެއް ގަޑި އިރު ކުރިން ފޯނު ބޭނުން ނުކުުރުމަށް އާދަކުރައްވާ
ރިޒުނާ ޒަރީރު
6,697
ކ. މާލެ |
18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 17:23
އެންމެ މަދުވެގެން ދުވާލަކު އަށްގަޑިއިރު ނިދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދުވާލުގެ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރެއިން އަށް ގަޑިއިރު ނުވަތަ މަދުވެގެން ހަތް ގަޑިއިރު ނިދުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މި ވަގުތުގެ ތެރޭގައިވެސް ނިދުމަށް ބުރޫ އަރާނެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ކުރެވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކާން ބޭނުންކުރާ ބައެއް އެއްޗެހީގެ ސަބަބުންވެސް ނިދުމަށް އަސަރު ކުރެއެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެ، ނިދުމަކީ އަބަދުވެސް އެންމެ އިސްކަމެއްދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހަދަން ޖެހެއެވެ.

ރޭގަނޑު ހޭލާ ހުންނަން ޖެހޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު އަދާ ކުރަން ޖެހޭ ވަޒީފާގެ ގޮތުންނާއި އަދި ގިނަ ވަގުތު ފޯނު ބޭނުންކުރުން ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން ރޭގަނޑުގެ ހަމަ ނިދި އެންމެ ފުރިހަމަ  ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމަށް އޮތް ހައްލުތައް ކިޔައިދޭނަމެވެ.

  1.  ފޯނު ބޭނުން ނުކުރުން

ނިދަން އޮޝޯތުމުގެ އެއް ގަޑި އިރު ކުރިން ފޯނު ބޭނުން ނުކުުރުމަށް އާދަކުރައްވާށެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ނޫކުލަ އަދި ހުދު ކުލަ އެކުލެވޭ އަލި، (މިސާލަކަށް ލެޕްޓޮޕް، ފޯން ސްކްރީން، ޓެބްލެޓް) ފަދަ ތަކެތީގެ އަލިން ދުރުހެލިވުމުން ސިކުނޑި ހަމައަކަށް އެޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފަސޭކަތަކެއް ލިއްބައިދެއެވެ. އަދި އަވަހަށް ނިދުމަށްވެސް މަގުފަހިވެދެއެވެ.

 

  1. ރޭގަނޑުގައި ކަސްރަތު ނުކުރުން

ކަސްރަތު ކުުރުމަކީ ހަށިގަނޑަށް އެކަމުން ގިނަ ފާއިދާތަކެއް ލިއްބައިދީ ފަސޭހައިން ނިދުމަށްވެސް މަގުފަހިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކަސްރަތު ކުރުމުގައި ރޭގަނޑަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދުވާލު ގަޑީގައި ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެެެއް ކަމަށް ދިރާސާއިން ދައްކާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކަސްރަތު ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅީވެސް ހެނދުނު ގަޑީގައެވެ. ރޭގަނޑު ގަޑީގައި ކަސްރަތު ކުރުމުން މީހާގެ ބޮޑީ ޓެމްޕަރޭޗަރ މަތިވެ ހިތުގެ ހިނގުންވެސް އަވަސްވުމަކީ ނިދުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމެކެވެ.

  1. ރޭގަނޑު ލަހުން ނުކެއުން

ގިނަ މީހުންނަށް ރޭގަނޑު ގަޑީގައި ލަހުން ކެއުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މިއީ ސިއްހަތަށްވެސް ފާއިދާ ހުރި ކަމަކަށްނުވާއިރު ނިދިން މަހުރޫމްވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ރޭގަނޑު އެއްވެސް އެއްޗެއް ލަހުން ކެއުމަކީ އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ދިރާސާއިން ދައްކައެވެ. މިސާލަކަށް ބަތް، ރޮށި ފަދަ ނުކައި ތަންކޮޅެއް ލުއި އެއްޗެއް ކެއުމުގެ ބޭނުމުގައި ބައެއް މީހުން ވޯލްނަޓް ނުވަތަ ބަދަން ކަހަލަ އެއްޗެސް ރޭގަނޑު ކައި އުޅެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިއީ ނިދުމަށް އަސަރު ފޯރާއެއްޗަކަށްވާއިރު، މިފަދަ ތަކެތި ކެއުން ވަގުތުން ހުއްޓާލަން ޖެހެއެވެ. ސަބަބަކީ އޭގައި އެކުލެވޭ މެލޮޓޮނިންއިން މީހާ ހޭލާ ހުރުމަށް ހޯމޯންއަށް މަޖްބޫރު ކުރުވައެވެ.

 

  1. ހަވީރު ނިދުން ހުއްޓާލާ

ގިނަ މީހުންނަކީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ހުންނަ ގޮތުން ސްޓްރެސް ލެވެލް މަތިވެ، ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްފަހު އައިސް އިރުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ނިދާލާ މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް ރޭގަނޑުގެ ނިދުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗަކަށްވާއިރު ހަވީރު ގަޑީގައި ނިދުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހަވީރުގަޑީގައި ނިދުމުގެ ސަބަބުން ރޭގަނޑުގެ ނިދިން ބައެއް މަހުރޫމްވެ ނިދި އައުން ލަސްވެއެވެ. އަދި ދުވާލު ގަޑީގައިވެސް ކުޑަކޮށް ނަމަވެސް ނިދާލަން ބޭނުންވާނަމަ މެންދުރުގަޑީގައި 20 މިނިޓް ވަރަށް ނިދާލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެވެ.

 

  1. އެއްގަޑިއެއްގައި ނިދުމަށް މަސައްކަތްކުރޭ

ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް އެއްގަޑިއެއްގައި ނިދުމަށް އާދަ ކުރުމަކީ މީހާގެ ސިއްހަތަށްވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ފާއިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމެއްކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ރެޔަކުވެސް އެއްގަޑިއެއްގައި ނިދުމަށް އާދަކޮށްފި ނަމަ އެގަޑިއަށް ނިދި އަންނަ ގޮތްވާނެއެވެ.

 

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
67%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް