raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ސިމްޕަލް ޓޫނާ ޕާސްތާ ސެލެޑް
 
ޕާސްތާ މިފަހަރު ސެލެޑެއް ގޮތަށް ކާލަން ރަގަޅު
ރިފްޤާ އަބްދުލް ވައްހާބް
5,912
ކ. މާލެ |
7 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 12:07
ސިމްޕަލް ޓޫނާ ޕާސްތާ ސެލެޑް
ޓޭސްޓްމޭޑް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  1. އެއް ޖޯޑު ޕާސްތާ (ފެނު ކައްކާފަ)
  2. އެއް ޓޮމާޓޯ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފަ)
  3. ތިން ކުލައިގެ ބެލް ޕެޕަރ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފަ)
  4. އެއް ދަޅު މަސް

ޑްރެސިންގ އަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  1. 2/1 މަޔޮނައިޒް
  2. އެއްތަށި ޕްލެއިން ޔޯގަޓް
  3. އެއް ސައިސަމްސާ ލެމަން ޖޫސް
  4. އެއް ސައިސަމްސާ ހަކުރު
  5. 2/1 ސައިސަމްސާ އަސޭމިރުސް

 ހައްދަވާނެގޮތް:

ފުރަތަމަ ފެނުކައްކާފައި ހުރި ޕާސްތާ ކޮޅަށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައިވާ ހުރިހާ ތަރުކާރީ އެއް އެޅުމަށް ފަހު މަސްދަޅު އަޅާ ހުރިހައި އެއްޗެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޑްރެސިންގ އަށް ބޭނުންވާ ހުރިހައި ތަކެތި ވަކި ބޯތައްޓަކަށް އެޅުމަށްފަހު ސޯސް ގަނޑު ތައްޔާރު ކޮށްލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ބޯތަށީގައި އެއްކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެހީގެ މައްޗަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސޯސްގަނޑު އަޅާލުމަށް ފަހު ހުރިހައި އެއްޗެއް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
20%
މޮޔަވެއްޖެ
80%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް