raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ބްލެކް ފޮރެސްޓް ކޭކް
 
ބްލެކް ފޮރެސްޓް ކޭކް އަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ކޭކެއް
ނާޒުމީ ސައީދު
6,409
ކ. މާލެ |
4 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 17:20
ބްލެކް ފޮރެސްޓް ކޭކް - ގޫގުލް
ގޫގުލް

ބްލެކް ފޮރެސްޓް ކޭކް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 1. 250ގ. މާޖިރީން
 2. 250ގ. ފުށް
 3. 250ގ. ހަކުރު
 4. ބޭކިން ޕައުޑަރ
 5. ކޮކޯ ޕައުޑަރ
 6. ކިރު
 7. މާމުއި
 8. ސައިސަމުސާ އެސެންސް
 9. 250ގ. ބިސް
 10. އެއް ޕެކެޓް ވިޕިންގ ކްރީމް
 11. ޗެރީ (ޑެކަރޭޓް ކުރުމަށް)
 12. ޗޮކްލެޓް (ޑެކަރޭޓް ކުރުމަށް)

ކޭކް ތައްޔާރުކުރުން

ބިހާއި މާޖިރިން، ހަކުރު ކޭކް މިކްސަރުގެ ތެރެއަށް އަޅާ ގިރާލާށެވެ. 15 މިނިޓް ވަންދެން ގިރުމަށްފަހު ފުށް އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކޮކޯ ޕައުޑަރ، ބޭކިންގ ޕައުޑަރ، ކިރު، އެސެންސް އެޅުމަށް ފަހު އޮމާންވަންދެން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ގިރާ ނިމުމުން ޓްރޭއަކަށް އަޅާ 175 ޑިގްރީގައި ބަހައްޓައިގެން 30 މިނިޓް ވަންދެން ފިހެލާށެވެ. ކޭކް ފިހެ ނިމުމުން ތިން ލޭޔަރުވާގޮތަށް ކޭކް ފޮތިކޮށްލާށެވެ.

ވިޕިންގ ކްރީމް ތައްޔާރުކުރުން

     ވިޕިންގ ކްރީމް ޕެކެޓް އެއްކޮށް އަޅާލުމަށް ފަހު، ކޭކް މިކްސަރުން ގިރާލާށެވެ. ބޮޑަށް  ރަނގަޅީ  ޕެކެޓްގައި ހުންނަ ވިޕިންގ ކްރީމެވެ.

ސިރަޕް ތައްޔާރުކުރުން

ޖޭމާއި މާމުއި އަދި އެސެންސް އަޅައިގެން މިކްސް ކޮށްލާށެވެ. އެސެންސް ބޭނުން ކުރާއިރު، ޖޭމްގެ ފްލެވަރގެ ރަހަ ގެނެވޭގޮތަށް ބޭނުން ކޮށްލުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ. މި ސިރަޕް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ތިން ވައްތަރެއްގެ އެސެންސް ބޭނުންކުރެއެވެ. ސްޓްރޯބެރީ، ވެނީލާ، އެސެންސް ބޭނުން ކޮށްލެވިދާނެއެވެ. ދެން އެއަށް ފަހު ކުޑަ ފެން ފޮދެއް އެޅުމަށް ފަހު ގިރާލާށެވެ.

ކޭކް

ސިރަޕް ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހު ފޮތިކޮށްފައިވާ ކޭކް ފޮއްޗަށް ސިރަޕް އަޅާ ހާކާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ވިޕްޑް ކްރީމް ލޭޔަރެއް އަޅާ ބާކީ ހުރި ކޭކް ފޮތިތައް ވެސް މިގޮތަށް ރިޕީޓް ކޮށްލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ކޭކު ވަށައިގެން ވިޕްޑް ކްރީމުން ފިލް ކޮށްލާށެވެ. ގާނިޝްކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ޗޮކްލެޓް ގޭނުމަށް ފަހު ކޭކު މައްޗަށް ބުރުވާލުމަށް ފަހު، ކޭކް މަތީގައި ވަށައިގެން ވިޕްޑް ކްރީމް އެޅުމަށް ފަހު ޗެރީ ބައިންދާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް