ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީނަށް ކުރާ އިލްތިމާސް!

ކ. މާލެ | 6 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 03:51 | 4,553

ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް - އަޒުމޫން އަހުމަދު

ކޮންމެ މައްމަޔަކާއި ބަފަޔަކު ވެސް އެމީހުންގެ ދަރީންނާ މެދު އުންމީދުތަކެއް ކުރާނެއެވެ. ދަރިންގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ހުވަފެންތަކެއް ދެކެއެވެ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ގާތް އެކުވެރިން ކަމަށްވާ ލީވާން އަލީ ނާސިރު އާއި މުހައްމަދު ވިސާމްގެ އިތުރުން އާދަމް ޒަރީރުގެ މައިންބަފައިން ވެސް އުންމީދުތަކެއް ކުރެއެވެ.

މައިންބަފައިންގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ފަހު ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ނުކުތީއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން އިހްތިޔާރުކުރީ ޑިމޮކްރެސީގެ ހަތަރު ވަނަ ބާރޭ ބުނަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިއަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދައި އެކަން މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

 

މި ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ އެ މީހުންގެ މައްޗަށް އެވަނީ ދައުވާ އުފުލައި ހުކުމް އިއްވުމާ ހަމައިގައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި އެންމެ ކުދި ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކަށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަކީ ދުވަހަކު ވެސް ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ބަޔަކަށް ނުވާއިރު، ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް އިއްވަން އެވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. މަނިކުފާނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވި އެއްޗެއް ހަނދުމަފުޅު އެބަހުރިތޯއެވެ؟ ކުދި ކުށްތަކުގައި ދައުވާ އުފުލާފައި ތިބި ޒުވާނުންނަށްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުށަށް އަރައިގަނެފައި ތިބި ޒުވާނުންނަށް ދައުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލައި އެމީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޮހެލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް މަނިކުފާނު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވިދާޅުނުވަމުތޯއެވެ؟ ނޫސްވެރިންގެ ހައިސިއްޔަތުން މަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކަވަރު ކުރީތީ އަޅުގަނޑުގެ ކަންފަތުން މަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވި އަޑު އެހީމެވެ. އެ ހަނދާނެއް އަދި ނުނެތެއެވެ.

މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވި ގޮތުގެމަތިން އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނާ މެދު އަމަލުނު ނުކުރެވެންވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަކީ މަނިކުފާނު ތިޔަ ވިދާޅުވާ ޒުވާނުންނަށް ނުވަނީތޯއެވެ؟ ނޫނީ ރާއްޖެ ޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިން ކަމުގައިވާތީ އެ ފުރުސަތު ނުލިބެނީތޯއެވެ؟ މިހެން މިދެންނެވީ ސަބަަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ.

މީގެ ކުރިން ފުލުހުންނަށް ހުރަސްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޫސްވެރިންނާ އެކު ހައްޔަރުކުރި ޗެނަލް 13 ގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެ ޚަބަރު ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ އާކައިވްގައި އަދިވެސް ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނާއި ޗެނަލް 13 ގެ ނޫސްވެރިންނާ މެދު ތަފާތު ގެންގުޅުއްވަނީ ކީއްވެތޯއެވެ. ގޮޅިން ނުކުމެ އެ ފުލުހުން ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ޖަލުގައި ފުލުހުން ދިން ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކަށް އެ ނޫސްވެރިޔާ ޝުކުރު އަދާކުރި ފަދައިން އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން ސަނާ ނުކިޔާތީ ތޯއެވެ؟ މަނިކުފާނު ކެމްޕޭންގައި ވިދާޅުވިފަދައިން ޒުވާނުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަކީ މިއީތޯއެވެ؟

 

އަޅުގަނޑަކީ ދީނީ ޢިލްމްވެރިއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން ދެއްވާ އެކި ދަރުސްތަކުގައްޔާއި އަދި ހުކުރު ޚުތުބާތަކުގައި ވެސް އެންމެންނާ މެދު ވެސް ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރި އުސޫލަކުން ވަލީޢުލްއަމްރު އަމަލުކުރެއްވުމަށް ބާރުއަޅައި ގޮވާލާފައިވާ އަޑު އަހަމެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނާ މެދު ދިވެހި ދައުލަތުން އަމަލުކުރަމުން މިގެންދަނީ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ހަމަޔާއި އިންސާފުވެރި އުސޫލަކުންތޯއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޑުއައްސަވާށެވެ. މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެލަވަންސްތަކެއް ދިންކަމުގެ ދައުވާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމަށް ފަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނެސް ދެން އިތުރަށް ދައުވާ ނުކުރަން މި ދައުލަތުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް ކުރިން ހުންެވި ނިމާލްއާ ރޯޑްކޯޕްރޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް ކުރިން ހުންނެވި ނަޒީހުގެ މައްޗަށް ކޮރޮޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުނެވެ. ނަަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާއެއް އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ. ކުރި ކުށުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން އެހެން ބޮޑު މަގާމެއް ދެއްވީއެވެ. މިއީ ކޮންކަހަލަ އިންސާފެއްތޯއެވެ؟

 

އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށާއި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެލަވަންސްތަކެއް ދިނުމާއި މި ދެކުށް އަޅައި ކިޔާއިރު، ޖިނާއީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑީ ކޮން ކުށެއް ކަން މަނިކުފާނަށް ހަމަ އެނގިވަޑައިނުގަންނަވަނީތޯއެވެ؟

 

އިސްލާމްދީނުގައި މާތްﷲ ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ބޮޑެތި ޖިނައީ ކުށްތައް ކޮށްފައިވާ މީހުން އަދި ކުރަމުންދާ މީހުން މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި މިނިވަން ކަމާއެކު އުޅެމުންދާކަމީ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ބޮޑު ސިއްރެކެވެ. މީހުން މެރުމާއި ޒިނޭ ކުރުމާއި އަންހެނުންގެ އިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަންނަ މީހުންނާއި މި ނޫން ވެސް ޖިނާއީ އެތައް ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހުން އެބަތިއްބެވެ. އަދި ތަފާތުއެކި ކުށްކުށުގައި ޖަލަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ވެސް މާފްދީ މިނިވަން ކޮށްފައި އެބަތިއްބެވެ. އެހެން ކަމުން އެ މީހުންނަށް މާފް ލިބުނު އިރު އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަށް މާފް ނުދެއްވަންވީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ ކުށެއް ކޮށްފި ނަމަ އަދަބް ދޭން ޖެހޭނެކަން އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލު ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަށް ކުރީ ކުށެއް ނޫނެވެ. އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ.

 

އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން އާއިލާއާ އެކު މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނައިރު، އާއިލާ މާލޭގައި ތިބޭ ތިބުން އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައި ވަނީ އެ މީހުނަށެވެ. އެހެނިހެން ޒުވާނުންނެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ދިރުއުޅޭ ގޭގެ ކުލި ދައްކަނީ އެމީހުންނަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ ބޮޑު ޕަސެންޓޭޖެއް ދީގެންނެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ އާދައިގެ ކަމެއްގައި އެ މީހުން ޖަލަށްލައިފި ނަމަ އެކަމުގައި ގެއްލުންވާނީ އެ މީހުންނަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެއީ މުޅި އާއިލާ އަށް ވެސް ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމަކާއި ހިތާމައެކެވެ. ފޫނުބެދޭވަރުގެ ގެއްލުމަކަށް ވާނެކަން ޔަގީނެވެ.

ޝަރުއީ ދާއިރާއަކީ މިނިވަން ދާއިރާއެއް ކަމަށް ވިޔަސް އެ ދާއިރާގައި މަނިކުފާނުގެ ނުފޫޒު އޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ކަން ޅަކުދިންނަށް ވެސް އެނގެއެވެ. އެހެން ކަމުން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ހުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އެ މައްސަލަތައް އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު މަނިކުފާނު އައްޔަންކުރައްވައި ސީދާ މަނިކުފާނުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހުންނެވި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އަށް އެބަ އޮތެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ވިސްނާވަޑައިގެންނެވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ކޮންމެ މައްމަޔަކާއި ބަފަޔަކު ވެސް އެމީހުންގެ ދަރީންނާ މެދު އުންމީދުތަކެއް ކުރާނެއެވެ. ދަރިންގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ހުވަފެންތަކެއް ދެކެއެވެ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ގާތް އެކުވެރިން ކަމަށްވާ ލީވާން އަލީ ނާސިރު އާއި މުހައްމަދު ވިސާމްގެ އިތުރުން އާދަމް ޒަރީރުގެ މައިންބަފައިން ވެސް އުންމީދުތަކެއް ކުރެއެވެ.

މައިންބަފައިންގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ފަހު ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ނުކުތީއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން އިހްތިޔާރުކުރީ ޑިމޮކްރެސީގެ ހަތަރު ވަނަ ބާރޭ ބުނަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިއަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދައި އެކަން މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

 

މި ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ އެ މީހުންގެ މައްޗަށް އެވަނީ ދައުވާ އުފުލައި ހުކުމް އިއްވުމާ ހަމައިގައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި އެންމެ ކުދި ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކަށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަކީ ދުވަހަކު ވެސް ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ބަޔަކަށް ނުވާއިރު، ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް އިއްވަން އެވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. މަނިކުފާނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވި އެއްޗެއް ހަނދުމަފުޅު އެބަހުރިތޯއެވެ؟ ކުދި ކުށްތަކުގައި ދައުވާ އުފުލާފައި ތިބި ޒުވާނުންނަށްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުށަށް އަރައިގަނެފައި ތިބި ޒުވާނުންނަށް ދައުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލައި އެމީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޮހެލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް މަނިކުފާނު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވިދާޅުނުވަމުތޯއެވެ؟ ނޫސްވެރިންގެ ހައިސިއްޔަތުން މަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކަވަރު ކުރީތީ އަޅުގަނޑުގެ ކަންފަތުން މަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވި އަޑު އެހީމެވެ. އެ ހަނދާނެއް އަދި ނުނެތެއެވެ.

މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވި ގޮތުގެމަތިން އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނާ މެދު އަމަލުނު ނުކުރެވެންވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަކީ މަނިކުފާނު ތިޔަ ވިދާޅުވާ ޒުވާނުންނަށް ނުވަނީތޯއެވެ؟ ނޫނީ ރާއްޖެ ޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިން ކަމުގައިވާތީ އެ ފުރުސަތު ނުލިބެނީތޯއެވެ؟ މިހެން މިދެންނެވީ ސަބަަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ.

މީގެ ކުރިން ފުލުހުންނަށް ހުރަސްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޫސްވެރިންނާ އެކު ހައްޔަރުކުރި ޗެނަލް 13 ގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެ ޚަބަރު ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ އާކައިވްގައި އަދިވެސް ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނާއި ޗެނަލް 13 ގެ ނޫސްވެރިންނާ މެދު ތަފާތު ގެންގުޅުއްވަނީ ކީއްވެތޯއެވެ. ގޮޅިން ނުކުމެ އެ ފުލުހުން ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ޖަލުގައި ފުލުހުން ދިން ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކަށް އެ ނޫސްވެރިޔާ ޝުކުރު އަދާކުރި ފަދައިން އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން ސަނާ ނުކިޔާތީ ތޯއެވެ؟ މަނިކުފާނު ކެމްޕޭންގައި ވިދާޅުވިފަދައިން ޒުވާނުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަކީ މިއީތޯއެވެ؟

 

އަޅުގަނޑަކީ ދީނީ ޢިލްމްވެރިއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން ދެއްވާ އެކި ދަރުސްތަކުގައްޔާއި އަދި ހުކުރު ޚުތުބާތަކުގައި ވެސް އެންމެންނާ މެދު ވެސް ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރި އުސޫލަކުން ވަލީޢުލްއަމްރު އަމަލުކުރެއްވުމަށް ބާރުއަޅައި ގޮވާލާފައިވާ އަޑު އަހަމެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނާ މެދު ދިވެހި ދައުލަތުން އަމަލުކުރަމުން މިގެންދަނީ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ހަމަޔާއި އިންސާފުވެރި އުސޫލަކުންތޯއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޑުއައްސަވާށެވެ. މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެލަވަންސްތަކެއް ދިންކަމުގެ ދައުވާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމަށް ފަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނެސް ދެން އިތުރަށް ދައުވާ ނުކުރަން މި ދައުލަތުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް ކުރިން ހުންެވި ނިމާލްއާ ރޯޑްކޯޕްރޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް ކުރިން ހުންނެވި ނަޒީހުގެ މައްޗަށް ކޮރޮޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުނެވެ. ނަަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާއެއް އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ. ކުރި ކުށުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން އެހެން ބޮޑު މަގާމެއް ދެއްވީއެވެ. މިއީ ކޮންކަހަލަ އިންސާފެއްތޯއެވެ؟

 

އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށާއި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެލަވަންސްތަކެއް ދިނުމާއި މި ދެކުށް އަޅައި ކިޔާއިރު، ޖިނާއީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑީ ކޮން ކުށެއް ކަން މަނިކުފާނަށް ހަމަ އެނގިވަޑައިނުގަންނަވަނީތޯއެވެ؟

 

އިސްލާމްދީނުގައި މާތްﷲ ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ބޮޑެތި ޖިނައީ ކުށްތައް ކޮށްފައިވާ މީހުން އަދި ކުރަމުންދާ މީހުން މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި މިނިވަން ކަމާއެކު އުޅެމުންދާކަމީ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ބޮޑު ސިއްރެކެވެ. މީހުން މެރުމާއި ޒިނޭ ކުރުމާއި އަންހެނުންގެ އިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަންނަ މީހުންނާއި މި ނޫން ވެސް ޖިނާއީ އެތައް ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހުން އެބަތިއްބެވެ. އަދި ތަފާތުއެކި ކުށްކުށުގައި ޖަލަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ވެސް މާފްދީ މިނިވަން ކޮށްފައި އެބަތިއްބެވެ. އެހެން ކަމުން އެ މީހުންނަށް މާފް ލިބުނު އިރު އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަށް މާފް ނުދެއްވަންވީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ ކުށެއް ކޮށްފި ނަމަ އަދަބް ދޭން ޖެހޭނެކަން އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލު ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަށް ކުރީ ކުށެއް ނޫނެވެ. އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ.

 

އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން އާއިލާއާ އެކު މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނައިރު، އާއިލާ މާލޭގައި ތިބޭ ތިބުން އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައި ވަނީ އެ މީހުނަށެވެ. އެހެނިހެން ޒުވާނުންނެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ދިރުއުޅޭ ގޭގެ ކުލި ދައްކަނީ އެމީހުންނަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ ބޮޑު ޕަސެންޓޭޖެއް ދީގެންނެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ އާދައިގެ ކަމެއްގައި އެ މީހުން ޖަލަށްލައިފި ނަމަ އެކަމުގައި ގެއްލުންވާނީ އެ މީހުންނަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެއީ މުޅި އާއިލާ އަށް ވެސް ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމަކާއި ހިތާމައެކެވެ. ފޫނުބެދޭވަރުގެ ގެއްލުމަކަށް ވާނެކަން ޔަގީނެވެ.

ޝަރުއީ ދާއިރާއަކީ މިނިވަން ދާއިރާއެއް ކަމަށް ވިޔަސް އެ ދާއިރާގައި މަނިކުފާނުގެ ނުފޫޒު އޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ކަން ޅަކުދިންނަށް ވެސް އެނގެއެވެ. އެހެން ކަމުން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ހުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އެ މައްސަލަތައް އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު މަނިކުފާނު އައްޔަންކުރައްވައި ސީދާ މަނިކުފާނުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހުންނެވި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އަށް އެބަ އޮތެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ވިސްނާވަޑައިގެންނެވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ކޮންމެ މައްމަޔަކާއި ބަފަޔަކު ވެސް އެމީހުންގެ ދަރީންނާ މެދު އުންމީދުތަކެއް ކުރާނެއެވެ. ދަރިންގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ހުވަފެންތަކެއް ދެކެއެވެ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ގާތް އެކުވެރިން ކަމަށްވާ ލީވާން އަލީ ނާސިރު އާއި މުހައްމަދު ވިސާމްގެ އިތުރުން އާދަމް ޒަރީރުގެ މައިންބަފައިން ވެސް އުންމީދުތަކެއް ކުރެއެވެ.

މައިންބަފައިންގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ފަހު ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ނުކުތީއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން އިހްތިޔާރުކުރީ ޑިމޮކްރެސީގެ ހަތަރު ވަނަ ބާރޭ ބުނަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިއަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދައި އެކަން މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

 

މި ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ އެ މީހުންގެ މައްޗަށް އެވަނީ ދައުވާ އުފުލައި ހުކުމް އިއްވުމާ ހަމައިގައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި އެންމެ ކުދި ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކަށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަކީ ދުވަހަކު ވެސް ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ބަޔަކަށް ނުވާއިރު، ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް އިއްވަން އެވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. މަނިކުފާނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވި އެއްޗެއް ހަނދުމަފުޅު އެބަހުރިތޯއެވެ؟ ކުދި ކުށްތަކުގައި ދައުވާ އުފުލާފައި ތިބި ޒުވާނުންނަށްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުށަށް އަރައިގަނެފައި ތިބި ޒުވާނުންނަށް ދައުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލައި އެމީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޮހެލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް މަނިކުފާނު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވިދާޅުނުވަމުތޯއެވެ؟ ނޫސްވެރިންގެ ހައިސިއްޔަތުން މަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކަވަރު ކުރީތީ އަޅުގަނޑުގެ ކަންފަތުން މަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވި އަޑު އެހީމެވެ. އެ ހަނދާނެއް އަދި ނުނެތެއެވެ.

މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވި ގޮތުގެމަތިން އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނާ މެދު އަމަލުނު ނުކުރެވެންވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަކީ މަނިކުފާނު ތިޔަ ވިދާޅުވާ ޒުވާނުންނަށް ނުވަނީތޯއެވެ؟ ނޫނީ ރާއްޖެ ޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިން ކަމުގައިވާތީ އެ ފުރުސަތު ނުލިބެނީތޯއެވެ؟ މިހެން މިދެންނެވީ ސަބަަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ.

މީގެ ކުރިން ފުލުހުންނަށް ހުރަސްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޫސްވެރިންނާ އެކު ހައްޔަރުކުރި ޗެނަލް 13 ގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެ ޚަބަރު ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ އާކައިވްގައި އަދިވެސް ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނާއި ޗެނަލް 13 ގެ ނޫސްވެރިންނާ މެދު ތަފާތު ގެންގުޅުއްވަނީ ކީއްވެތޯއެވެ. ގޮޅިން ނުކުމެ އެ ފުލުހުން ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ޖަލުގައި ފުލުހުން ދިން ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކަށް އެ ނޫސްވެރިޔާ ޝުކުރު އަދާކުރި ފަދައިން އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން ސަނާ ނުކިޔާތީ ތޯއެވެ؟ މަނިކުފާނު ކެމްޕޭންގައި ވިދާޅުވިފަދައިން ޒުވާނުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަކީ މިއީތޯއެވެ؟

 

އަޅުގަނޑަކީ ދީނީ ޢިލްމްވެރިއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން ދެއްވާ އެކި ދަރުސްތަކުގައްޔާއި އަދި ހުކުރު ޚުތުބާތަކުގައި ވެސް އެންމެންނާ މެދު ވެސް ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރި އުސޫލަކުން ވަލީޢުލްއަމްރު އަމަލުކުރެއްވުމަށް ބާރުއަޅައި ގޮވާލާފައިވާ އަޑު އަހަމެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނާ މެދު ދިވެހި ދައުލަތުން އަމަލުކުރަމުން މިގެންދަނީ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ހަމަޔާއި އިންސާފުވެރި އުސޫލަކުންތޯއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޑުއައްސަވާށެވެ. މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެލަވަންސްތަކެއް ދިންކަމުގެ ދައުވާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމަށް ފަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނެސް ދެން އިތުރަށް ދައުވާ ނުކުރަން މި ދައުލަތުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް ކުރިން ހުންެވި ނިމާލްއާ ރޯޑްކޯޕްރޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް ކުރިން ހުންނެވި ނަޒީހުގެ މައްޗަށް ކޮރޮޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުނެވެ. ނަަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާއެއް އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ. ކުރި ކުށުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން އެހެން ބޮޑު މަގާމެއް ދެއްވީއެވެ. މިއީ ކޮންކަހަލަ އިންސާފެއްތޯއެވެ؟

 

އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށާއި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެލަވަންސްތަކެއް ދިނުމާއި މި ދެކުށް އަޅައި ކިޔާއިރު، ޖިނާއީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑީ ކޮން ކުށެއް ކަން މަނިކުފާނަށް ހަމަ އެނގިވަޑައިނުގަންނަވަނީތޯއެވެ؟

 

އިސްލާމްދީނުގައި މާތްﷲ ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ބޮޑެތި ޖިނައީ ކުށްތައް ކޮށްފައިވާ މީހުން އަދި ކުރަމުންދާ މީހުން މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި މިނިވަން ކަމާއެކު އުޅެމުންދާކަމީ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ބޮޑު ސިއްރެކެވެ. މީހުން މެރުމާއި ޒިނޭ ކުރުމާއި އަންހެނުންގެ އިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަންނަ މީހުންނާއި މި ނޫން ވެސް ޖިނާއީ އެތައް ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހުން އެބަތިއްބެވެ. އަދި ތަފާތުއެކި ކުށްކުށުގައި ޖަލަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ވެސް މާފްދީ މިނިވަން ކޮށްފައި އެބަތިއްބެވެ. އެހެން ކަމުން އެ މީހުންނަށް މާފް ލިބުނު އިރު އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަށް މާފް ނުދެއްވަންވީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ ކުށެއް ކޮށްފި ނަމަ އަދަބް ދޭން ޖެހޭނެކަން އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލު ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަށް ކުރީ ކުށެއް ނޫނެވެ. އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ.

 

އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން އާއިލާއާ އެކު މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނައިރު، އާއިލާ މާލޭގައި ތިބޭ ތިބުން އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައި ވަނީ އެ މީހުނަށެވެ. އެހެނިހެން ޒުވާނުންނެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ދިރުއުޅޭ ގޭގެ ކުލި ދައްކަނީ އެމީހުންނަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ ބޮޑު ޕަސެންޓޭޖެއް ދީގެންނެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ އާދައިގެ ކަމެއްގައި އެ މީހުން ޖަލަށްލައިފި ނަމަ އެކަމުގައި ގެއްލުންވާނީ އެ މީހުންނަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެއީ މުޅި އާއިލާ އަށް ވެސް ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމަކާއި ހިތާމައެކެވެ. ފޫނުބެދޭވަރުގެ ގެއްލުމަކަށް ވާނެކަން ޔަގީނެވެ.

ޝަރުއީ ދާއިރާއަކީ މިނިވަން ދާއިރާއެއް ކަމަށް ވިޔަސް އެ ދާއިރާގައި މަނިކުފާނުގެ ނުފޫޒު އޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ކަން ޅަކުދިންނަށް ވެސް އެނގެއެވެ. އެހެން ކަމުން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ހުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އެ މައްސަލަތައް އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު މަނިކުފާނު އައްޔަންކުރައްވައި ސީދާ މަނިކުފާނުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހުންނެވި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އަށް އެބަ އޮތެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ވިސްނާވަޑައިގެންނެވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ކޮންމެ މައްމަޔަކާއި ބަފަޔަކު ވެސް އެމީހުންގެ ދަރީންނާ މެދު އުންމީދުތަކެއް ކުރާނެއެވެ. ދަރިންގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ހުވަފެންތަކެއް ދެކެއެވެ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ގާތް އެކުވެރިން ކަމަށްވާ ލީވާން އަލީ ނާސިރު އާއި މުހައްމަދު ވިސާމްގެ އިތުރުން އާދަމް ޒަރީރުގެ މައިންބަފައިން ވެސް އުންމީދުތަކެއް ކުރެއެވެ.

މައިންބަފައިންގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ފަހު ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ނުކުތީއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން އިހްތިޔާރުކުރީ ޑިމޮކްރެސީގެ ހަތަރު ވަނަ ބާރޭ ބުނަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިއަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދައި އެކަން މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

 

މި ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ އެ މީހުންގެ މައްޗަށް އެވަނީ ދައުވާ އުފުލައި ހުކުމް އިއްވުމާ ހަމައިގައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި އެންމެ ކުދި ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކަށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަކީ ދުވަހަކު ވެސް ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ބަޔަކަށް ނުވާއިރު، ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް އިއްވަން އެވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. މަނިކުފާނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވި އެއްޗެއް ހަނދުމަފުޅު އެބަހުރިތޯއެވެ؟ ކުދި ކުށްތަކުގައި ދައުވާ އުފުލާފައި ތިބި ޒުވާނުންނަށްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުށަށް އަރައިގަނެފައި ތިބި ޒުވާނުންނަށް ދައުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލައި އެމީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޮހެލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް މަނިކުފާނު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވިދާޅުނުވަމުތޯއެވެ؟ ނޫސްވެރިންގެ ހައިސިއްޔަތުން މަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކަވަރު ކުރީތީ އަޅުގަނޑުގެ ކަންފަތުން މަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވި އަޑު އެހީމެވެ. އެ ހަނދާނެއް އަދި ނުނެތެއެވެ.

މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވި ގޮތުގެމަތިން އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނާ މެދު އަމަލުނު ނުކުރެވެންވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަކީ މަނިކުފާނު ތިޔަ ވިދާޅުވާ ޒުވާނުންނަށް ނުވަނީތޯއެވެ؟ ނޫނީ ރާއްޖެ ޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިން ކަމުގައިވާތީ އެ ފުރުސަތު ނުލިބެނީތޯއެވެ؟ މިހެން މިދެންނެވީ ސަބަަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ.

މީގެ ކުރިން ފުލުހުންނަށް ހުރަސްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޫސްވެރިންނާ އެކު ހައްޔަރުކުރި ޗެނަލް 13 ގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެ ޚަބަރު ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ އާކައިވްގައި އަދިވެސް ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނާއި ޗެނަލް 13 ގެ ނޫސްވެރިންނާ މެދު ތަފާތު ގެންގުޅުއްވަނީ ކީއްވެތޯއެވެ. ގޮޅިން ނުކުމެ އެ ފުލުހުން ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ޖަލުގައި ފުލުހުން ދިން ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކަށް އެ ނޫސްވެރިޔާ ޝުކުރު އަދާކުރި ފަދައިން އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން ސަނާ ނުކިޔާތީ ތޯއެވެ؟ މަނިކުފާނު ކެމްޕޭންގައި ވިދާޅުވިފަދައިން ޒުވާނުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަކީ މިއީތޯއެވެ؟

 

އަޅުގަނޑަކީ ދީނީ ޢިލްމްވެރިއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން ދެއްވާ އެކި ދަރުސްތަކުގައްޔާއި އަދި ހުކުރު ޚުތުބާތަކުގައި ވެސް އެންމެންނާ މެދު ވެސް ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރި އުސޫލަކުން ވަލީޢުލްއަމްރު އަމަލުކުރެއްވުމަށް ބާރުއަޅައި ގޮވާލާފައިވާ އަޑު އަހަމެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނާ މެދު ދިވެހި ދައުލަތުން އަމަލުކުރަމުން މިގެންދަނީ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ހަމަޔާއި އިންސާފުވެރި އުސޫލަކުންތޯއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޑުއައްސަވާށެވެ. މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެލަވަންސްތަކެއް ދިންކަމުގެ ދައުވާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމަށް ފަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މައްސަލަ އަނބުރާ ގެނެސް ދެން އިތުރަށް ދައުވާ ނުކުރަން މި ދައުލަތުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް ކުރިން ހުންެވި ނިމާލްއާ ރޯޑްކޯޕްރޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް ކުރިން ހުންނެވި ނަޒީހުގެ މައްޗަށް ކޮރޮޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުނެވެ. ނަަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާއެއް އުފުލާފައެއް ނުވެއެވެ. ކުރި ކުށުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން އެހެން ބޮޑު މަގާމެއް ދެއްވީއެވެ. މިއީ ކޮންކަހަލަ އިންސާފެއްތޯއެވެ؟

 

އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ ކުށާއި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެލަވަންސްތަކެއް ދިނުމާއި މި ދެކުށް އަޅައި ކިޔާއިރު، ޖިނާއީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑީ ކޮން ކުށެއް ކަން މަނިކުފާނަށް ހަމަ އެނގިވަޑައިނުގަންނަވަނީތޯއެވެ؟

 

އިސްލާމްދީނުގައި މާތްﷲ ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ބޮޑެތި ޖިނައީ ކުށްތައް ކޮށްފައިވާ މީހުން އަދި ކުރަމުންދާ މީހުން މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި މިނިވަން ކަމާއެކު އުޅެމުންދާކަމީ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ބޮޑު ސިއްރެކެވެ. މީހުން މެރުމާއި ޒިނޭ ކުރުމާއި އަންހެނުންގެ އިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަންނަ މީހުންނާއި މި ނޫން ވެސް ޖިނާއީ އެތައް ކުށެއް ކޮށްފައިވާ މީހުން އެބަތިއްބެވެ. އަދި ތަފާތުއެކި ކުށްކުށުގައި ޖަލަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ވެސް މާފްދީ މިނިވަން ކޮށްފައި އެބަތިއްބެވެ. އެހެން ކަމުން އެ މީހުންނަށް މާފް ލިބުނު އިރު އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަށް މާފް ނުދެއްވަންވީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ ކުށެއް ކޮށްފި ނަމަ އަދަބް ދޭން ޖެހޭނެކަން އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލު ކުރަމެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަށް ކުރީ ކުށެއް ނޫނެވެ. އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ.

 

އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން އާއިލާއާ އެކު މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނައިރު، އާއިލާ މާލޭގައި ތިބޭ ތިބުން އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައި ވަނީ އެ މީހުނަށެވެ. އެހެނިހެން ޒުވާނުންނެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ދިރުއުޅޭ ގޭގެ ކުލި ދައްކަނީ އެމީހުންނަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ ބޮޑު ޕަސެންޓޭޖެއް ދީގެންނެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ އާދައިގެ ކަމެއްގައި އެ މީހުން ޖަލަށްލައިފި ނަމަ އެކަމުގައި ގެއްލުންވާނީ އެ މީހުންނަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެއީ މުޅި އާއިލާ އަށް ވެސް ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމަކާއި ހިތާމައެކެވެ. ފޫނުބެދޭވަރުގެ ގެއްލުމަކަށް ވާނެކަން ޔަގީނެވެ.

ޝަރުއީ ދާއިރާއަކީ މިނިވަން ދާއިރާއެއް ކަމަށް ވިޔަސް އެ ދާއިރާގައި މަނިކުފާނުގެ ނުފޫޒު އޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ކަން ޅަކުދިންނަށް ވެސް އެނގެއެވެ. އެހެން ކަމުން މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ހުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން އެ މައްސަލަތައް އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު މަނިކުފާނު އައްޔަންކުރައްވައި ސީދާ މަނިކުފާނުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހުންނެވި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އަށް އެބަ އޮތެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ވިސްނާވަޑައިގެންނެވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ކޮންމެ މައްމަޔަކާއި ބަފަޔަކު ވެސް އެމީހުންގެ ދަރީންނާ މެދު އުންމީދުތަކެއް ކުރާނެއެވެ. ދަރިންގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ހުވަފެންތަކެއް ދެކެއެވެ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ގާތް އެކުވެރިން ކަމަށްވާ ލީވާން އަލީ ނާސިރު އާއި މުހައްމަދު ވިސާމްގެ އިތުރުން އާދަމް ޒަރީރުގެ މައިންބަފައިން ވެސް އުންމީދުތަކެއް ކުރެއެވެ.

މައިންބަފައިންގެ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ފަހު ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ނުކުތީއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން އިހްތިޔާރުކުރީ ޑިމޮކްރެސީގެ ހަތަރު ވަނަ ބާރޭ ބުނަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިއަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދައި އެކަން މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

 

މި ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ އެ މީހުންގެ މައްޗަށް އެވަނީ ދައުވާ އުފުލައި ހުކުމް އިއްވުމާ ހަމައިގައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި އެންމެ ކުދި ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކަށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަކީ ދުވަހަކު ވެސް ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮތް ބަޔަކަށް ނުވާއިރު، ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް އިއްވަން އެވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. މަނިކުފާނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ވިދާޅުވި އެއްޗެއް ހަނދުމަފުޅު އެބަހުރިތޯއެވެ؟ ކުދި ކުށްތަކުގައި ދައުވާ އުފުލާފައި ތިބި ޒުވާނުންނަށްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުށަށް އަރައިގަނެފައި ތިބި ޒުވާނުންނަށް ދައުވާނުކޮށް ދޫކޮށްލައި އެމީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ފޮހެލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް މަނިކުފާނު ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވިދާޅުނުވަމުތޯއެވެ؟ ނޫސްވެރިންގެ ހައިސިއްޔަތުން މަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ކަވަރު ކުރީތީ އަޅުގަނޑުގެ ކަންފަތުން މަނިކުފާނު އެހެން ވިދާޅުވި އަޑު އެހީމެވެ. އެ ހަނދާނެއް އަދި ނުނެތެއެވެ.

މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވި ގޮތުގެމަތިން އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނާ މެދު އަމަލުނު ނުކުރެވެންވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނަކީ މަނިކުފާނު ތިޔަ ވިދާޅުވާ ޒުވާނުންނަށް ނުވަނީތޯއެވެ؟ ނޫނީ ރާއްޖެ ޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނޫސްވެރިން ކަމުގައިވާތީ އެ ފުރުސަތު ނުލިބެނީތޯއެވެ؟ މިހެން މިދެންނެވީ ސަބަަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ.

މީގެ ކުރިން ފުލުހުންނަށް ހުރަސްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޫސްވެރިންނާ އެކު ހައްޔަރުކުރި ޗެނަލް 13 ގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެ ޚަބަރު ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ އާކައިވްގައި އަދިވެސް ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންނާއި ޗެނަލް 13 ގެ ނޫސްވެރިންނާ މެދު ތަފާތު ގެންގުޅުއްވަނީ ކީއްވެތޯއެވެ. ގޮޅިން ނުކުމެ އެ ފުލުހުން ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ޖަލުގައި ފުލުހުން ދިން ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްތަކަށް އެ ނޫސްވެރިޔާ ޝުކުރު އަދާކުރި ފަދައިން އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިން ސަނާ ނުކިޔާތީ ތޯއެވެ؟ މަނިކުފާނު ކެމްޕޭންގައި ވިދާޅުވިފަދައިން ޒުވާނުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ އެކު ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަކީ މިއީތޯއެވެ؟

 

އަޅުގަނޑަކީ ދީނީ ޢިލްމްވެރިއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން ދެއްވާ އެކި ދަރުސްތަކުގައްޔާއި އަދި ހުކުރު ޚުތުބާތަކުގައި ވެސް އެންމެންނާ މެދު ވެސް ހަމަހަމަ އިންސާފުވެރި އުސޫލަކުން ވަލީޢުލްއަމްރު އަމަލުކުރެއްވުމަށް ބާރުއަޅައި ގޮވާލާފައިވާ އަޑު އަހަމެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރިންނާ މެދު ދިވެހި ދައުލަތުން އަމަލުކުރަމުން މިގެންދަނީ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ހަމަޔާއި އިންސާފުވެރި އުސޫލަކުންތޯއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

 

އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޑުއައްސަވާށެވެ. މަ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.