raajjemv logo
"އަ ޖެންޓަލްމެން"
"އަ ޖެންޓްލްމޭން" އަށް 3 ދުވަހުން 13 ކުރޯޑް ރުޕީސް
 
ފުރަތަމަ ދުވަހު 4.04 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ވަނީ ލިބިފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
2,115
ކ. މާލެ |
29 އޯގަސްޓް 2017 | އަންގާރަ 11:56
"އަ ޖެންޓަލްމެން" ގެ ޕޯސްޓަރ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސިދާތު މަލޯތުރާއާއި ޖެކުއިލިން ފެނާންޑޭޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "އަ ޖެންޓަލްމެން" އަށް 3 ދުވަހުން 13 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ސިނަމާތަކަށް އައި "އަ ޖެންޓަލްމެން" އަށް 3 ދުވަސްވީއިރު ލިބުނު އާމްދަނީއަކީ އެންމެ އެދެވޭ އާމްދަނީ ނޫންކަމަށް ކްރިޓިސްޓުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ކްރިޓިސްޓުން ބުނަމުންދަނީ ސިދާތާއި ޖެކްލިންގެ ކެމިސްޓްރީ ދިމާވިކަމުގައިވިއަސް އެ ދެ ތަރިންނަށް މާރަނގަޅު ޕާފޯމެންސެއް ދެއްކިފައި ނުވާކަމަށެވެ. މި ފިލްމު ސިނަމާތަކުގައި އަޅުވައިގެންނާއި ސްކްރީންޕްލޭ ވިއްކައިގެން މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ 84 މިލިއަން ރުޕީސްއެވެ.  ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރ ބުނެފައިވަނީ ފިލްމު އަޅުވައިފަނީ ކުޑަބަޖެޓަކުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިފިލްމު ހެދުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ފިލްމު ހެދުމަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ 100 ކުރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސްއެވެ.

ސިދާތު މި ފިލްމުގައި ކުޅެފައި ވަނީ ޑަބަލް ރޯލެވެ. މި ފިލްމަށް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ފިލްމު އެނަލިސްޓުން ބުނެއެވެ.

"އަ ޖެންޓަލްމެން" ގެ ޑައިރެކްޓަރ ޑީކޭ ބުނީ ފިލްމެއް މޮޅު، ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާނީ އެ ފިލްމަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ކަމަށެވެ.

"އަ ޖެންޓަލްމެން" ގައި ހިމެނެނީ5  ލަވައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް