ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2024 | ބުރާސްފަތި 17:29
ރަޝިއާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ މިގް-31ކޭ ޖެޓަކުން ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި ބޭއްވި ވިކްޓްރީ ޑޭ މިލިޓަރީ ޕެރޭޑްގެ ތެރެއިން ހައި-ޕްރިސިޝަން ހައިޕަސޮނިކް އެރޯ ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ކޭއެޗް-47އެމް2 ކިންޒަލް ހިފައިގެން
ރަޝިއާގެ ވައިގެ ސިފައިންގެ މިގް-31ކޭ ޖެޓަކުން ރަޝިއާގެ މޮސްކޯގައި ބޭއްވި ވިކްޓްރީ ޑޭ މިލިޓަރީ ޕެރޭޑްގެ ތެރެއިން ހައި-ޕްރިސިޝަން ހައިޕަސޮނިކް އެރޯ ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ކޭއެޗް-47އެމް2 ކިންޒަލް ހިފައިގެން
އޭޕީ
ޔޫކްރެއިން ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ޔޫކްރެއިންގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކަކަށް ރަޝިއާއިން ހަމަލާދީފި
ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދޭ ބޯޓުފަހަރު ބޭނުން ކުރުމަށް ޚާއްސަ ކޮށްފައިވާ ތަންތަން ކަމަށް ރަޝިއާ އިން ބުނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ވައިގެ ބަނދަރުތަކަކަށް ރަޝިއާ އިން ހަމަލާ ދީފި ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިއާގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ އިން ބުނީ އެ ތަންތަނަކީ ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުން ކުރަން ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިންނަށް ދޭ ބޯޓުފަހަރު ބޭނުން ކުރުމަށް ޚާއްސަ ކޮށްފައިވާ ތަންތަން ކަމަށެވެ.

ހަމަލާގައި މިސައިލް އާއި ޑްރޯން ބޭނުން ކުރި ކަމަށް ރަޝިއާ އިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ދިފާއީ ވުޒާރާ އިން ބުނީ ކަނޑައެޅި ހުރިހާ ޓާގެޓްތަކަށް ހަމަލާތައް ވާސިލްވި ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހަމަލާދިން ތަންތަނުގެ ތަފްސީލެއް ރަޝިއާ އިން ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް