ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 08:40
ތުރުކީގެ ކޯޗު މޮންޓެލާ
ތުރުކީގެ ކޯޗު މޮންޓެލާ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
އަހަރަމެންނަށް ލިބުނީ "އަދަބެއް": މޮންޓެލާ
ޕޯޗުގަލާ ދެކޮޅަށް މެޗުގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި ތުރުކީ އަށް ރަނގަޅަށް ކުޅެވުނު ކަމަށާއި، ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް ތަނަވަސް ކުރެވުނު ކަމަށް ވެސް މޮންޓެލާ ބުނި.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޕޯޗުގަލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ތުރުކީ އަށް ލިބުނީ "އަދަބެއް" ކަމަށް، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ވިންޗެންޒޯ މޮންޓެލާ ބުނެފި އެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ޕޯޗުގަލާ ދެކޮޅަށް ނިކުތްއިރު، އެ މެޗުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް އޮތެވެ. ނަމަވެސް، ޕޯޗުގަލް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވުމުން، ތުރުކީ އަށް ޖެހޭނީ ފަހު މެޗަށް އިންތިޒާރު ކުރާށެވެ.

މެޗުގައި ތުރުކީގެ ޑިފެންޑަރެއްގެ އަތުން ބައި ކޮޅަށް ވެސް ވަނީ ލަނޑެއް ވަދެފަ އެވެ. މެޗަށް ފަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން މޮންޓެލާ ބުނީ، އެ ގޯލުގައި ތުރުކީ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ހެދުނު ކަމަށެވެ. ބައި ކޮޅަަށް އެ ލަނޑު ވަނީ، ތުރުކީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވެސް މޮންޓެލާ ބުންޏެވެ. ފުޓުބޯޅައިގައި އެކަހަލަ ކަންކަން ދިމާވާނެކަން ފާހަގަ ކުރަމުން މޮންޓެލާ ބުނީ، މިއަދު އެކަން ދިމާވީ އެ ޓީމަށް ކަމަށާއި، ދެން ފަހަރެއްގައި އިދިކޮޅު ޓީމަކަށް ވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށެވެ.

ޕޯޗުގަލް މެޗުގައި ތުރުކީ އަށް ލިބުނީ "ހަރުކަށި އަދަބެއް" ކަމަށް މޮންޓެލާ ބުންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެޗުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަން ނަގަން ޖެހޭނީ ޕޮޒިޓިވް ވިސްނުމެއްގައި ކަަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. ތުރުކީ އަށް ހެދުނު ގޯސްތައް، އެ ޓީމަށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކޮށް މޮންޓެލާ ބުނީ، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗަށް ތައްޔާރު ވާނީ އެކަންކަމަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ޕޯޗުގަލް މެޗުގައި ދިމާވި ކަންތައްކާ މެދު އިތުރަށް ވިސްނައިގެން، އޭގެ އަސަރު ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވެސް މޮންޓެލާ ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން މޮންޓެލާ ބުނީ، މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ތުރުކީ ގައި ތަޖުރިބާ ނެތުމުގެ އުނދަގޫ ޓީމަށް ކުރި ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ތުރުކީން ފޯކަސް ކުރީ ޕޯޗުގަލް މެޗަށް ކަމަށާއި، ތިން ވަނަ މެޗަށް ފޯކަސް ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ޕޯޗުގަލް މެޗަށް ތުރުކީން ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވި ކަމަށް ވެސް މޮންޓެލާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޕޯޗުގަލާ ދެކޮޅަށް މެޗުގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި ތުރުކީ އަށް ރަނގަޅަށް ކުޅެވުނު ކަމަށާއި، ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް ތަނަވަސް ކުރެވުނު ކަމަށް ވެސް މޮންޓެލާ ބުންޏެވެ. ޕޯޗުގަލް އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު އެއް ޓީމު ކަމަށާއި، އެކަހަލަ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އުނދަގޫތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ވެސް މޮންޓެލާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ތުރުކީން ނިކުންނާނީ ޗެކް ރިޕަބްލިކާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ މެޗުން މޮޅުވެ، މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ތުރުކީ އަށް އޮންނާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް