ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 08:34
ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް އަދި ކެޕްޓަން ރޮނާލްޑޯ
ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް އަދި ކެޕްޓަން ރޮނާލްޑޯ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
މާޓިނޭޒް ބުނީ ރޮނާލްޑޯ ކުރީ މިސާލު ނަގަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށް!
މާޓިނޭޒް ބުނީ، އެކަމަކީ ޕޯޗުގަލްގެ ކޮންމެ އެކަޑަމީއެއްގައި އަދި ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގައި ވެސް ފެންނަން ޖެހޭ މިސާލެއް ކަމަށް.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޕޯޗުގަލް އިން ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުރީ، މިސާލު ނަގަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކަަމަށް ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ޕޯޗުގަލް އިން ވަނީ 3-0 އިން ތުރުކީ ބަލިކޮށްފަ އެވެ. އެ މެޗުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް ޖެހިއިރު، އެ ލަނޑު ޖަހަން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. ތުރުކީގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން ހުސްކޮށް ހުރެ ރޮނާލްޑޯ އަށް އެ ބޯޅަ ގޯލަށް ފޮނުވާލެވެން އޮތް ނަމަވެސް، އޭނާ ވަނީ ފެނާންޑޭސް އަށް ބޯޅަ ޕާސް ކޮށްފަ އެވެ. އެ ބޯޅައިން ފެނާންޑޭސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ރޮނާލްޑޯ އަށް ތައުރީފު ކޮށްފައިވާއިރު، އެ މެޗަށްފަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗު މާޓިނޭޒް ވެސް ވަނީ އެ ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ. މާޓިނޭޒް ބުނީ އޭނާ އަށް ފެނުނީ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށެވެ. ގޯލު ކީޕަރު ކުރިމަތީގައި ހުރެ ރޮނާލްޑޯ އަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލެވެން އޮތް ނަމަވެސް، ރޮނާލްޑޯ އެ ބޯޅަ ފެނާންޑޭސް އަށް ޕާސް ކުރިކަން ފާހަގަކޮށް މާޓިނޭޒް ބުނީ، އެކަމަކީ ޕޯޗުގަލްގެ ކޮންމެ އެކަޑަމީއެއްގައި އަދި ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގައި ވެސް ފެންނަން ޖެހޭ މިސާލެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާޓިނޭޒް ބުނީ، އެކަމުން ސާބިތު ވަނީ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ޓީމު ކަމަށެވެ. މާޓިނޭޒް ބުނީ އެކަހަލަ ސިފަތަކާއި، ދެން ވެސް ހުރި އެތައް ރަނގަޅު ސިފަތަކެއްގެ ސަބަބުން، އޭނާ ރޮނާލްޑޯ އަށް އަބަދު ވެސް އިޙުތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރޮނާލްޑޯ އަކީ އަބަދު ވެސް ޓީމާމެދު ވިސްނާ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، އޭނާ އަކީ ޓީމުގެ ލީޑަރެއް ކަމަށް ވެސް މާޓިނޭޒް ބުންޏެވެ.

އިތުރަށް މާޓިނޭޒް ބުނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކާ ދެކޮޅަށް ދެއްކި ކަހަލަ ކުޅުމެއް ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ވެސް ޕޯޗުގަލް އިން ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. ތުރުކީ މެޗުގައި ވެސް ޕޯޗުގަލް އިން ރަނގަޅަށް ޑިފެންސްކޮށް، ލަނޑު ޖަހަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. މެޗުން މޮޅުވެ އެ ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 އިން ޖާގަ ލިބުނުއިރު، އެއީ ކުރެވުނު ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މާޓިނޭޒް ވަނީ ސިފަ ކޮށްފަ އެވެ.

ޕޯޗުގަލްގެ ސްކޮޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން މާޓިނޭޒް ބުނީ، ސްކޮޑުގައި ބާކީ ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް ހުނަރުން ފުރިގެންވާ މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ކަމަށެވެ. މުބާރާތުގެ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު ދައްކާލުމުގެ ފުރުސަތު، އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބިގެން ދާނެ ކަމުގައި ވެސް މާޓިނޭޒް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ފަހު މެޗުގައި އެ ޓީމު ނިކުންނާނީ ޖޯޖިއާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް