ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 09:09
ނަތަންޔާހޫ ގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލާ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ނަތަންޔާހޫ ގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލާ ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
އޭއެފްޕީ
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
ނަތަންޔާހޫގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާ އިޒްރޭލުގައި އެތައް ހާސް މީހުން މުޒާހަރާ ކޮށްފި
މުޒާހަރާ ކުރި މީހުން ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ އާ ދެކޮޅަށް ޝުއޫރު ފާޅު ކުރަމުން ގޮވަމުން ދިޔައީ ބޮޑު ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދިނުމަށާއި، އައު އިންތިޚާބެއް އިޒްރޭލުގައި އަވަހަށް ބޭއްވުމަށް. ގާޒާ ގައި އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ކަންކަން ދާ ގޮތުން ނަތަންޔާހޫ އާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކުރަން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިޒްރޭލުގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތައް ކުރޭ.

މުޒާހަރާގައި ދޮޅު ލައްކަ އަށް ވުރެ މީހުން ބައިވެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، މުޒާހަރާގައި ނަތަންޔާހޫ ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށާއި އައު އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ގޮވާލާފައިވޭ.

އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާ އިޒްރޭލުގެ މަގުތަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެތައް ހާސް މީހުން އެއްވެ މުޒާހަރާ ކޮށްފިއެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރި މީހުން ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ އާ ދެކޮޅަށް ޝުއޫރު ފާޅު ކުރަމުން ގޮވަމުން ދިޔައީ ބޮޑު ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދިނުމަށާއި، އައު އިންތިޚާބެއް އިޒްރޭލުގައި އަވަހަށް ބޭއްވުމަށެވެ.

ގާޒާ ގައި އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ކަންކަން ދާ ގޮތުން ނަތަންޔާހޫ އާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކުރަން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިޒްރޭލުގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތައް ބާއްވަމުން އަންނަ ކަން ފާހަގަ ކުރެވޭއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ މުޒާހަރާ އަކީ، ގާޒާއަށް އިޒްރޭލު ސިފައިން އެރި ފަހުން އިޒްރޭލުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތެލްއަވީވްގައި ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު މުޒާހަރާ ކަމަށް، މުޒާހަރާ އިންތިޒާމް ކުރި ފަރާތްތަކާ ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ލަފާ ކުރެވޭ ގޮތުގައި މުޒާހަރާގައި ދޮޅު ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގެންގުޅުނު ބައެއް ބޯޑު ތަކުގައި "ކްރައިމް މިނިސްޓަރ" "ސްޓޮޕް ދަ ވޯރ" ފަދަ ޝިއާރުތައް ލިޔެފައި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

މުޒާހަރާގެ ބައެއް ބައިވެރިން ވަނީ ގާޒާގެ ހަނގުރާމަ އަށް ނުރުހުން ފާޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން ވެރިރަށް ތެލް އަވީވްގެ ޑެމޮކްރަސީ ސުކުއަރ ގައި ގައިގައި ރަތް ދަވާދު އުނގުޅައިގެން ބިންމަތީގައި އޮށޯވެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެމީހުން ގޮވަމުން ދިޔައީ ނަތަންޔާހޫ ގެ ވެރިކަމުގައި ގައުމެއްގެ ޑިމޮކްރަސީ މަރުވެގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ.

އިޒްރޭލުގެ އާއްމުންގެ ގިނަ މީހުން ނަތަންޔާހޫ އާ އޭނާގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ކަނާތު ފިޔައިގެ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންނާ މެދު ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅި އައިސް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައިކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ގޮތުގައި ގާޒާގެ ހަނގުރާމަ ނަތަންޔާހޫ އާއި އޭނާގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން ގެންދަނީ ދިގުދަންމަމުންނެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އިޒްރޭލުގެ އާއްމު ސަލާމަތައް ނުރައްކާވެ، އަދި ހަމާސްގެ އަތްދަށުގައި ތިބި އިޒްރޭލު މީހުންގެ ފުރާނަ އަށްވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާ ވަމުންދާ ކަމަށް އާއްމުން ދެކެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ މުޒާހަރާގައި ހަމާސް އިން ރަހީނު ކޮށްފައި ތިބި އިޒްރޭލު މީހުންގެ އާއިލާ ތަކުންނާއި އެމީހުންނަށް ހެޔޮ އެދޭ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި ކަމަށް އަލްޖަޒީރާ އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

- ކޮމެންޓް