ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 23:55
އައްޑޫގެ މަސްވެރިން ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ކައިރީގައި މުޒާހަރާކުރަނީ
އައްޑޫގެ މަސްވެރިން ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ކައިރީގައި މުޒާހަރާކުރަނީ
އައްޑޫގެ މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ
އައްޑޫގެ މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ އަދިވެސް ކުރިއަށް، މަސްވެރިންގެ ޑިމާންޑަށް ޖަވާބުދޭނެ ސަރުކާރުގެ މީހެއް ނެތް!
ރާއްޖެ އެމްވީ އާއި ވާހަކަދެއްކި މަސްވެރިއަކު ބުނީ ސަރުކާރުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ ރޫޅާލާ، މަސްވެރިން ޤަވައިދާއި ޚިލާފުވި ކަމަށް ދައްކަން ކަމަށް
މަސްވެރިން ވަނީ 3 ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ކިބައިން އެދިފަ
ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުން ފެށިގެން މަސްވެރިން ދަނީ އައްޑޫގެ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގައި މުޒާހަރާކުރަމުން

ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް އަދިވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި މަސްވެރިންގެ އަޑު އަހަން ސަރުކާރުން ނާންނަ ކަމަށް އެ މަސްވެރިން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މެންދުރުން ފެށިގެން މަސްވެރިން ދަނީ އައްޑޫގެ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގައި މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ. މަސްވެރިން ބުނީ އެ ސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާކުރަމުން ދަނީ އެއީ މަސްވެރިން ބޭނި މަސް ކިރާފައިވާ ކޮމްޕްލެކްސް އަށް ވާތީ ކަމަށެވެ.

މަސްވެރިން ވަނީ 3 ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ކިބައިން އެދިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކަމަކީ މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު ޝިޔާމް އައްޑޫ އަށް ވަޑައިގެން މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާތައް އަޑު އެއްސެވުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ކިރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 15 ދުވަސް ތެރޭގައި ފައިސާ ދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިނުމާއި، އީދު ބަންދުގެ ނިޔަލަށް މަސްވެރިންނަށް ނުދީ ހުރި ފައިސާ މަސްވެރިންނަށް އެއްކޮށް ދީ ނިންމުމަށް މަސްވެރިން ވަނީ ޑިމާންޑުކޮށްފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެސް މަސްވެރިން އެ މުޒާހަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީ އާއި ވާހަކަދެއްކި މަސްވެރިއަކު ބުނީ ސަރުކާރުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަނީ ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާ ރޫޅާލާ، މަސްވެރިން ޤަވާއިދާއި ޚިލާފުވި ކަމަށް ދައްކަން ކަމަށެވެ.

އަދި މަސްވެރިންގެ ޑިމާންޑާއި އެއްގޮތަށް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އިން ކަރަންޓު ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖެ އެމްވީ އާއި ވާހަކަދެއްކި މަސްވެރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި، ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން އެ ކޮމްޕްލެކްސް އަށް ކަރަންޓު ދޭން މަސައްކަތް ކުރުމުން މަސްވެރިންގެ ޑިމާންޑުތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ރާއްޖެ އެމްވީ އާއި ވާހަކަދެއްކި މަސްވެރިޔަކު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މަަސައްކަތް ކުރީ ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން ކަރަންޓުދޭން އެތަނަށް. މަސްވެރިން ތިބީ ވަރަށް ޖަޒުބާތުގައި. ފުލުހުންނަށް ވެސް އެނގޭ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރެވޭނެކަން. އަޅުގަނޑުމެން އައީ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގާކަށް ނޫން. އެދެނީ ކަރަންޓު ދިނުމުގެ ކުރިން ޑިމާންޑުތައް އަޑު އަހަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމާންޑަކީ. މަސްވެރިން ހާލުގައި ތިބޭ އިރު އެ އަޑު އަހަން ޖެހޭނެ ސަރުކާރަށް. ފުލުހުން އައިސް އެތަނަށް ކަރަންޓު ދޭން އުޅުނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެދިގެން ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގައި ތިބި މީހުން ކަރަންޓު ކަނޑާ ދިނީ. އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫން އެތަނަށް ވަދެ ކަރަންޓު ކަނޑާލީ. އަދިވެސް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ބޭފުޅެއް ނާދޭ އަޅުގަނޑުމެން ކައިރިއަކަށް
އައްޑޫގެ މަސްވެރިއެއް

އައްޑޫގައި މަސްވެރިން މުޒާހަރާކުރަމުން ދަނީ މަސްވެރިން ކިރުވާފައިވާ މަހަށް، މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުދޭތީއެވެ. މަސްވެރިން ބުނީ އެ މުޒާހަރާގައި ޖުމުލަ 150 އާއި 200 އާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މަސްވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަސްވެރިން ވަނީ މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލެއް ހޯދާ ނުދޭނަމަ ކުރިއަށް އޮތްތާގަ ވެސް މުޒާހަރާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މަސްވެރިން ވަނީ މި ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް އަޅާ ނުލާ ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ.

- ކޮމެންޓް