ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2024 | ހުކުރު 22:14
ތ. ވޭމަންޑޫ - ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ސައިކަލު ދުއްވި މީހާ ޖޫރިމަނާކޮށް ސައިކަލު 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޓޯ ކުރެވުނު
ތ. ވޭމަންޑޫ - ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ސައިކަލު ދުއްވި މީހާ ޖޫރިމަނާކޮށް ސައިކަލު 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޓޯ ކުރެވުނު
މުހައްމަދު އަރުޝަދު
ސައިކަލެއް ޓޯ ކުރި މައްސަލަ
ސައިކަލެއް ޓޯ ކުރި އިރު އަމަލުކުރިގޮތް ފުލުހުން ބަލަނީ
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯގައި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ދަނީ ބަލަމުން
ސައިކަލު ދުއްވި މީހާ ޖޫރިމަނާކޮށް ސައިކަލު 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޓޯ ކުރެވުނު

ތ. ވޭމަންޑޫގައި ސައިކަލެއް ޓޯ ކުރި އިރު އަމަލުކުރިގޮތް ފުލުހުން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ލައިސަންސް ނެތި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ދުއްވި ސައިކަލެއް ޓޯވކުރުމާ ގުޅިގެން، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯގައި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 2024 ޖޫން 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ތ. ވޭމަންޑޫ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ހަރަކާތަކާ ގުޅިގެން އެ ސަރަހައްދަށް ދުއްވާއެއްޗިހި ވަނުން މަނާކޮށް، އެއްގަމު އުޅަނދު ވަނުން މަނާކަން އަންގައިދޭ ބޯޑު ހަރުކޮށް އެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް، ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް ބާރުސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައިދިޔަ ސައިކަލެއް ވަދެ، އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ ކައިރީ ޕާކު ކުރުމަށްފަހު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް، ސައިކަލު ދުއްވި މީހާ ވަދެފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މީހާ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން ނުކުމެ ސައިކަލަށް އަރައި ދުއްވާފައިދަނިކޮށް ހުއްޓުވައި ލައިސަންސް އޮތްތޯ ބެލިއިރު ލައިސަންސް ނެތްކަން އެނގިފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ސައިކަލު ދުއްވި މީހާ ޖޫރިމަނާކޮށް ސައިކަލު 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޓޯ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަލާގައި، މުއާމަލާތުކުރުމުގައި ހިދުމަތްލިބިގަތް ފަރާތުގެ އާއިލާއިން ކަންބޮޑުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތީ އެ ހިދުމަތުން އެ ހާދިސާ އިތުރަށް ބެލުމަށްފަހު ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭކަންކަން ރަނގަޅުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް