ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ހޭންޑް ކްރީމެއް
20 ޖޫން 2024 | ބުރާސްފަތި 16:23
ަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ހޭންޑް ކްރީމެއް
ަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ހޭންޑް ކްރީމެއް
ރާއްޖެއެމްވީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  1. 1/4ޝިއަރ ބަޓަރ
  2. 1/4ކާށި ތެޔޮ
  3. 2 ސައިސަމުސާ އަލްމަންޑް އޮއިލް
  4. އެސެންޝިއަލް އޮއިލް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފެންކޮޅެއްގެ ތެރެއަށް ޝިއަރ ބަޓަރ، އަލްމަންޑް އޮއިލް އަދި ކާށިތެޔޮ އެޅުމަށްފަހު މަޑު ގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން ކައްކާލާށެވެ. ބޭނުންވާ ކޮންސިސްޓެންސީއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ޝިއަރ ބަޓަރ އަޅާ މިންވަރު އެޖެސްޓު ކުރެވިދާނެއެވެ. ރަނގަޅަށް އެއްވުމުން، ކުރިން ތައްޔާރު ކުރި މިކްސްޗަރ ހިހޫ ވެލަންދެން ބަހައްޓާލާށެވެ. ހިހޫ ވުމުން 10 ވަރަކަށް އެސެންޝިއަލް އޮއިލް ތިކި އަޅާލުމަށްފަހު ހޭންޑް މިކްސްޗަރ އެއް ނުވަތަ ވިސްކެއް ބޭނުންކޮށްލައިގެން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް