ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 14:06
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ގެ ފޮޓޯ ހިމަނާފައިވާ ބެނަރ އެއް
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ގެ ފޮޓޯ ހިމަނާފައިވާ ބެނަރ އެއް
ރޮއިޓާރސް
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމައިގެ ކެބިނެޓް ނަތަންޔާހޫ އުވާލައިފި
ނަތަންޔާހޫގެ ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ކަނާތުފިޔައިގެ ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުން ބޭނުންވަނީ އައު ހަނގުރާމައިގެ ކެބިނެޓް އެކުލަވާލުމަށް

ރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޔަމިން ނަތަންޔާހޫގެ އެ ގައުމުގެ ހަނގުރާމައިގެ ކެބިނެޓް އުވާލައްވައިފިއެވެ.

އިޒްރޭލުގެ މީޑިއާ އިން ހާމަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހޯމަ ދުވަހު 6 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ނަތަންޔާހޫގެ ހަނގުރާމައިގެ ކެބިނެޓް އުވާލެއްވީ، ބޮޑު ވަޒީރާ، ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޕާޓީތަކުގެ ވެރިންނާ ދެމެދު ޚިޔާލު ތަފާތު ވުން ބޮޑުވެ، ހަނގުރާމައިގެ ކެބިނެޓް ގައި ހިމެނޭ ބެނީ ގާންޓްޒް ކެބިނެޓުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނިކޮށްނެވެ.

ނަތަންޔާހޫގެ ސަރުކާރުގައި ހިމެނޭ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ކަނާތުފިޔައިގެ ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުން ބޭނުންވަނީ އައު ހަނގުރާމައިގެ ކެބިނެޓް އެކުލަވާލުމަށެވެ.

ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ޔަހޫދީ ދީނީ ފިކުރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ނަތަންޔާހޫގެ ކެބިނެޓުގައި ހިމެނޭ މާލީ ވަޒީރު ބެޒަލެލް އިސްމޮޓްރިޗް އާއި ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ވަޒީރު އިޓަމާ ބެން-ވީރް، ނަތަންޔާހޫ އަށް ޕްރެޝަރ ކުރަމުން ގެންދަނީ ހުއްޓާ ނުލާ ގާޒާ އަށް އިޒްރޭލުން ބޮން އެޅުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ. އަދި ހަނގުރާމައިގެ އައު ކެބިނެޓެއް އެކުލަވާލުމަށެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ހަނގުރާމައިގެ ކެބިނެޓަކީ، ސަރުކާރު ހިންގާ ކެބިނެޓްގެ ތެރެއިން ގާޒާގައި ހިންގާ ހަނގުރާމައިގެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އުފައްދާފައިވާ 6 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކުޑަ ކެބިނެޓެކެވެ.

"ކެބިނެޓް އުފެއްދީ ގޭންޓްޒް އާ އެކު ހެދި ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތިން. ގޭންޓްޒް ސަރުކާރާ ވަކިވި ހިސާބުން ކެބިނެޓެއް އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް މިހާރަކު ނެތް." ހަނގުރާމައިގެ ކެބިނެޓް އުވާލެއްވި ސަބަބާ ބެހޭ ގޮތުން ނަތަންޔާހޫ އިޒްރޭލުގެ ޖެރޫސަލަމް ޕޯސްޓަށް މައުލޫމަތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ކެބިނެޓް އުވާލުމުން ގާޒާ ހަނގުރާމަ އާ ބެހޭ ގޮތުން ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ ދެން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނީ ހަނގުރާމައިގެ ކެބިނެޓްގައި ހިމެނުނު ދިފާއީ ވަޒީރު ޔޯވް ގަލަންޓް އާއި ސްޓްރެޓިޖް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ރޮން ޑާމަރ އާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

- ކޮމެންޓް