ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 10:54
ޕޮލެންޑުގެ ކޯޗު މައިކަލް ޕްރޮބިއާޒް
ޕޮލެންޑުގެ ކޯޗު މައިކަލް ޕްރޮބިއާޒް
ޓްވިޓަރ
ޔޫރޯ 2024
ޕޮލެންޑަށް ވަރުގަދަ ވެވޭނެ: ޕްރޮބިއާޒް
ނެދަލެންޑްސް މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު، ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ދެއްކޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ޕްރޮބިއާޒް އަށް އޮވޭ

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބާކީ އޮތްް ދެ މެޗަށް، ޕޮލެންޑަށް ވަރުގަދަ ވެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައިކަލް ޕްރޮބިއާޒް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސްއާ ވާދަކޮށް، ޕޮލެންޑު ބަލިވި މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް ޕޮލެންޑުންނެވެ. ނަމަވެސް، ނެދަލެންޑްސް އިން ވަނީ ފަހަތުން އަރައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެން މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ.

ޕްރޮބިއާޒް ބުނީ، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އޭނާ ބޭނުން ވަނީ ޕޮލެންޑަށް އިތުބާރުކޮށްގެން ތިބި އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މެޗު ބެލުމަށް ދަނޑަށް ވަދެ ތިބި ސަޕޯޓަރުންނާއި، ދަނޑުގައި ނެތް ނަމަވެސް ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް މެޗު ބެލި ސަޕޯޓަރުންނަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މެޗާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްރޮބިއާޒް ބުނީ، ބައެއް ވަގުތު ތަކުގައި ޕޮލެންޑަށް ބޯޅަ ނުހިފޭއްޓެނީ ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ނަތީޖާ އަކީ، ކުރިއަށް ޖެހިގެން، އެޓޭކު ކުރުމަށް ޕޮލެންޑަށް ލިބޭ ފުރުސަތު މަދުވުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޕްރޮބިއާޒް ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި މެޗަށް ފަހު އޭނާ ވާނީ ކުޅުންތެރިން ގާތު ވެސް އެ ވާހަކަ ބުނެފަ އެވެ.

އިތުރަށް ޕްރޮބިއާޒް ބުނީ، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޕޮލެންޑަށް ބާކީ ދެ މެޗު އޮތްއިރު، އެ ދެ މެޗުން މޮޅުވުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެ މެޗުން މޮޅުވާން މަޖުބޫރު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. މުބާރާތުގައި ބާކީ އޮތް ތަނަށް ބަލާއިރު، ޕޮލެންޑަށް އަދި ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ދެއްކޭނެ ކަމަށް ވެސް ޕްރޮބިއާޒް ޤަބޫލު ކުރެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ނެދަލެންޑްސް މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު، އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ޕްރޮބިއާޒް އަށް އޮވެ އެވެ.

ނެދަލެންޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ޕޮލެންޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔާ، ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ ނުކުޅެ އެވެ. އެއީ އޭނާ އަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި 21 ވަނަ ދުވަހު އޮސްޓްރިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އޭނާ އަށް ކުޅެވޭނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް