ކ. މާލެ
|
14 ޖޫން 2024 | ހުކުރު 16:11
1445 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ޙައްޖުވެރިން މައްކާ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި
1445 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ޙައްޖުވެރިން މައްކާ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި
އެކްސް / މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ
ޙައްޖު 1445
ދޮޅު މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ މާތް އަޅުކަން ފަށައިފި
ހުކުރު ދުވަހު ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރަތަމަ އޮތީ ހައްޖުގެ ފުރަތަމަ ތަވާފްގެ ގޮތުގައި ގެފުޅު ވަށައިގެން 7 ބުރު ފުރިހަމަ ކުރުން
ސައުދީ ސަރުކާރުން އަންދާޒާ ކުރާ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ ހައްޖަށް އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު 2 މިލިއަނަށް ވުރެ އިތުރުވާނެ
މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވުމަށް ފަލަސްތީނުގެ ގަޒާގެ މުސްލިމުނަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަނީ ހުރަސް އަޅާފަ

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ގައި ހުކުރު ދުވަހު ފެށިއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހައްޖުގެ އަޅުކަން ފެށުނީ، އިހްރާމްގައި ތިބި އެތައް ލައްކަ މުސްލިމުން ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު ވަށައިގެން ތަވާފު ކުރަން ފެށުމުންނެވެ.

މުޅި އުމުރުގައި ދިގު އިންތިޒާރަކަށް ފަހު ނޫނީ އާއްމު ގޮތެއްގައި ނުލިބޭ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި ހައްޖުގެ އަޅުކަން ބެލެވިފައި އޮންނަ އިރު، މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމުގެ އުފާ ދޮޅު މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުންނަށް ލިބިގެން ދާއިރު، އަނެއް ކޮޅުން ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ މުސްލިމުންނަށް ފާއިތުވި އަށެއްކަ މަސް ދުވަހު ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ އަނިޔާގެ ހިތާމަ މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތަށް މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވުމަށް ފަލަސްތީނުގެ ގަޒާގެ މުސްލިމުނަށް އިޒްރޭލް ސިފައިން ވަނީ ހުރަސް އަޅާފައެވެ. ގާޒާގެ ރަފަހް ސިޓީ އަށް އަރާ، ގާޒާގެ ރައްޔިތުން ދަތުރު ކުރުމަށް ހުރި މަގުތައް މެއި މަހުން ފެށިގެން ޔަހޫދީ ސިފައިން ބަންދު ކޮށްފައި ވުމާއެކު ގާޒާ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިއުމަށް އުއްމީދު ކުރި މުސްލިމުންނަށް އެ ފުރަސަތު އިޒްރޭލު ސިފައިން ވަނީ ގެއްލުވާލާފައެވެ.

"އަހަރެމެންނަށް ހައްޖު ވުމުގެ މަގުވެސް މި އޮތީ ބަންދު ވެފައި، ދަތުރު ކުރަން ހުރި މަގު ބަންދު، ހަނގުރާމަ އާއި މުޅި ތަން ސުންނާފަތި ވުމުގެ ސަބަބުން ހައްޖުވުމުގެ ފުރުސަތެއް އަހަރެމެންނަކަށް ނެތް." މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިއުމަށް އުއްމީދު ކޮށްގެން ހުރި އުމުރުން 75 އަހަރުގެ ފަލަސްތީނުގެ އަންހެނަކު އަލްޖަޒީރާ އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުންޏެވެ. "ރަށުން ބޭރަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް، ދަތުރު ކުރަން އުޅޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ މީހުން [އިޒްރޭލް ސިފައިން] ބުނަނީ މަގު ބަންދު ކޮށްފައޭ، ނުދެވޭނެއޭ. ހުރިހާ ކަމަކުން އެމީހުން އަހަރެމެން މަހްރޫމް ކޮށްފި."

ފަލަސްތީނު ސަރުކާރުން ހާމަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހުޅަނގު އައްސޭރިން 4،200 ފަލަސްތީނު މީހުން ހައްޖު ވުމަށް މައްކާ އަށް ވަނީ ދަތުރު ކޮށްފައެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާނެގެ ޚާއްސަ އިނާޔަތެއްގެ ދަށުން އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވީ ނުވަތަ ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އާއިލާތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށް އިތުރު 1000 ފަލަސްތީނު މީހުންނަށް ހައްޖު ވެވޭނެ ފުރުސަތު ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ ތަނަވަސް ކޮށްދީފައެވެ.

މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ އާ ވޭން ލިބެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ހައްޖުގެ އަޅުކަން ފެށިގެން ދާއިރު، އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގެ ކުލަ ޖެހޭކަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ސައުދީގެ ހައްޖާ އުމްރާގެ ކަންކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ތައުފީގް އައް-ރާބިއާ ހުސްވި ހަފްތާގައި ވަނީ "އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް" ނޯންނާނެ ކަމަށާއި، ސިޔާސީ ހަރަކާތަކަށް ޖާގާ ނުދެއްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވާފައެވެ.

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ޙައްޖާޖީން - އެކްސް / މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ

ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެންމެ ގިނަ މީހުން ސައުދީ އަށް ދަތުރު ކޮށްފައިވާނީ ވައިގެ މަގުން ކަމަށް ވާއިރު، ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސީރިއާގެ މުސްލިމުން މި އަހަރު އައީ ދިމިޝްގުން ސައުދީ އަށް ސީދާ ފްލައިޓުތަކުގައި ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިއީ މިދިޔަ 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސީރިއާގެ ހައްޖުވެރިން ޑިރެކްޓް ފްލައިޓްގައި ހައްޖަށް އައި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ސީރިއާގެ ހައްޖުވެރިންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ މި ފަސޭހަ އަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ސީރީއާ އާ ދެމެދުގެ ގުޅުން ފިނިވަމުން އަންނަ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ކަމަށް މަސްރަހް ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ހަނގުރާމަ ވެރިންގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައިވާ ސީރިއާގެ ސަރަހައްދު ތަކުގައި އުޅޭ މުސްލިމުން ހައްޖަށް އައީ ދިގު، ވަރުބަލި ދަތުރެއް ކޮށް ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ތުރުކީ އަށް ގޮސް ތުރުކީ މަގުންނެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުން އަންދާޒާ ކުރާ ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ ހައްޖަށް އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު 2 މިލިއަނަށް ވުރެ އިތުރުވާނެއެވެ.

ހައްޖަކީ ކުޅަދާނަ ވެގެން ވާ ކޮންމެ މުސްލިމަކު މަދުވެގެން އުމުރުން އެއް ފަހަރު އަދާ ކުރަން ޖެހޭ އިސްލާމް ދިނުގެ 5 ރުކުނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަޅުކަމެކެވެ.

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ބައިވެރިން މައްކާ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި - އެކްސް / މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ

ހުކުރު ދުވަހު ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރަތަމަ އޮތީ ހައްޖުގެ ފުރަތަމަ ތަވާފްގެ ގޮތުގައި ގެފުޅު ވަށައިގެން 7 ބުރު ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ.

އޭގެ ފަހުން ހައްޖުވެރިން ދަތުރު ކުރާނީ، މައްކާ އާ އެތައް ކިލޯމީޓަރެއް ދުރުގައި އޮންނަ، ވަށައިގެން ފަރުބަދަ އެކުލެވޭ ވާދީ އެއްގައި ވާ މިނާ އަށެވެ. މިނާގައި ހައްޖުވެރިން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ހޭދަކުރަނީ ޓެންޓުގައެވެ.

ހައްޖުގެ އެންމެ މުހިންމު ހަރަކާތަކީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އަރަފާތުގައި ދުއާ ކުރުމުގައާއި، ނަމާދު ކުރުމުގައާއި، ޒިކުރު ކުރުމުގައި ހައްޖުވެރިން ހޭދަ ކުރަމެވެ. އަރަފާތު ފަރުބަދަ އަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ އެންމެ ފަހު ޚުތުބާ މުސްލިމުންނަށް ދެއްވި ތަނެވެ.

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ބައިވެރިން މައްކާ، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި - އެކްސް / މިނިސްޓްރީ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް އުމްރާ

ހައްޖުގެ އަޅުކަމަކީ ހިތް ދަތި ވޭން ދެނެވި ހާލަތުގައި އުޅެމުންދާ އެތައް މިލިއަން މުސްލިމުންނަށް ހެޔޮ ގޮތް މިންވަރު ކުރެއްވުން އެދި ދުއާ ކުރުމާއެކު ހައްޖަށް ދެވޭ މީހުންނާ ނުދެވޭ މީހުން ހެޔޮ ދުއާގެ ތެރެއިން އެއް އުއްމަތެއްގެ ގޮތުގައި ގުޅި ބަދަހި ވުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަނީ ބެލެވިފައެވެ. ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގެ ސަބަބުން ޔަމަން އާއި ސޫދާން އާއި ސީރިއާ ފަދަ މުސްލިމް ގައުމުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަމަ ނުޖެހުން ތަކުން އެ ގައުމުތަކުގެ މުސްލިމުންނަށް ހެޔޮ ގޮތް މިންވަރު ކުރެއްވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ހައްޖު ވެގެންދާނޭ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް