ކ. މާލެ
|
13 ޖޫން 2024 | ބުރާސްފަތި 14:03
ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާ ހުންނަ އިމާރާތް
ސިއްހަތާ ބެހޭ ވުޒާރާ ހުންނަ އިމާރާތް
ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުން
ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އުޅޭއިރު ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
ރޯގާޖެހި ރަނގަޅުނުވެ ދިގުލައިގެންދާނަމަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ
މިދުވަސްވަރަކީ ޑެންގީ، ޗިކުންގުންޔާ، ބޭރަށް ހިންގުން އަދި އަރިދަފުސް ރޯގާތައް އިތުރު ދުވަސްވަރެއް
އީދު ބަންދާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދަތުރުކުރަމުން

ކުރިއަށް އޮތް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ދަތުރު ކުރަމުގަ އާއި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ޝާމިލްވެ އުޅޭއިރު ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަންސް އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތީ އަޟްހާ އީދު ބަންދެވެ. މި އަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހާއި، އަޟްހާ އީދު ދުވަހުގެ އިތުރުން ސަރުކާރު ބަންދުވާނީ އަޟްހާ އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ބަންދުވާ މި ޖޫން މަހުގެ 17، 18، 19 މި ތިން ދުވަހެވެ. އީދު ބަންދަށްފަހު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވޭނީ، 2024 ޖޫން 23 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހެވެ.

މި ބަންދާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކަށް އަދި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދަތުރުކުރެއެވެ. އީދާ ގުޅިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ވެސް ބާއްވައެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އެއްތަނަކަށް އެއްވެ އުޅޭ ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައާއި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ޝާމިލުވެ އުޅޭއިރު ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިދުވަސްވަރަކީ ޑެންގީ، ޗިކުންގުންޔާ، ބޭރަށް ހިންގުން އަދި އިންފުލުއެންޒާފަދަ އަރިދަފުސް ރޯގާތައް އިތުރު ދުވަސްވަރަކަށް ވުމާއެކު ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ފެތުރުން އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކުރުމަށް ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން މުހިއްމު ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ކޮވިޑް-19، އިންފުލުއެންޒާ ފަދަ އަރިދަފުސް ރޯގާ އަދި ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އަރިދަފުސް ރޯގާޖެހި ރަނގަޅުނުވެ ދިގުލައިގެންދާނަމަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ހޯދުމާއި، ބަލީގެ އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ނިކުންނައިރު، އަނގައާއި ނޭފަތް ނިވާ ވާނެހެން ރަނގަޅަށް މާސްކު އެޅުމާއި، ކެއުމުގެ ކުރިން އަދި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކުރިން ސައިބޯނި ލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތް ދޮވުމާއި، ބޭރަށް ހިންގުމާއި ހޮޑުލުން ޖެހިއްޖެނަމަ ގިނަގިނައިން ލޮނުޕެކެޓް އަދި ދިޔާ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި، އަރާާމު ކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އެދިފައިވެއެވެ. ޑެންގީ އަދި ޗިކުންގުންޔާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް މަދިރިން ރައްކާތެރިވުމަށް ނިވާވާ ހެދުން އެޅުމާއި، މަދިރި ލޯޝަން ބޭނުންކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް