ކ. މާލެ
|
10 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 19:06
އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި ރައީސް މުއިއްޒު، އިންޑިއާގެ ޔޫނިއަން މިނިސްޓަރު ޖަޔަޝަންކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި ރައީސް މުއިއްޒު، އިންޑިއާގެ ޔޫނިއަން މިނިސްޓަރު ޖަޔަޝަންކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާ ރާއްޖޭގެ ގުޅުން
ޖަޔަޝަންކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް
 
ޒަމާންވީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ރައީސް ފާޅުކުރެއްވި
 
ދޭދޭ ގައުމު ތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ރައީސް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވި

އިންޑިއާ އައު ސަރުކާރުގެ ޔޫނިއަން މިނިސްޓަރު އަދި ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑޮކްޓަރ ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްބާ ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހީކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖެއަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށް އިންޑިއާގެ ސަބަބުން ބުރާ އަރާކަމަށް ވިދާޅުވެ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ އައު ސަރުކާރާއި ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެން ޖަޔަޝަންކަރު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ދޭދޭ ގައުމު ތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ޔޫނިއަން މިނިސްޓަރާއި މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެއްގައުމުން އަނެއް ގައުމަށްދޭ އެއްބާރުލުމާއި އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ކުރާ އިޙްތިރާމްގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާ، ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއިން ދެގައުމުގެ މެދުގައި މިއޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށާއި، އިންޑިއާގެ ސަރުކާރަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވައި، އިންޑިއާއިން ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖެއަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެހީތެރިކަން ހާއްސަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ބޮޑުވަޒީރާއި އައު ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވައިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި، އިންޑިއާގެ ރައީސް ދެއްވެވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޝަރަފެއް ކަމުގައި ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި އައު ސަރުކާރު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ދައުވަތު ގަބޫލުކުރައްވާ، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖެއަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭންގައި އިސްކޮސް ހަރަކާތްތެރިވި އަދި މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ މަތީ ފަންތީގެ ވަފުދެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ނިންމަވާލައްވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އިންޑިއާގެ ޔޫނިއަން މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ކުރިމަގުގައި ރާއްޖެއާއި އިންޑިޔާއާ ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވިއެވެ.

ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ނިމިދިޔަ ދައުރުގައި ޑޮކްޓަރ ސުބްރަމާނިއަމް ޖަޔަޝަންކަރު ވަނީ އިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ މަޤާމުގައި ޚިދުމަތްކުރެއްވި ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖެއާ ވަރަށް ގާތްގުޅުމެއް އެމަނިކުފާނުވަނީ ދަމަހައްޓަވައިފައެވެ.

ކޮމެންޓް