ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2024 | ބުރާސްފަތި 19:57
ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން
ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުން
ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސިމްޑީ ގުރޫޕުން ބައިވެރިވެއްޖެ
ރާއްޖޭގެ ވެށި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ވާސިލްކޮށްދިނުމަށް މިއަދު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ
ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ގަސް ހައްދާ މީހަކަށް ވާންޖެހޭ
މިއީ މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލިބުނު އިތުރު ބާރެއް

ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސިމްޑީ ގުރޫޕުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

ތިމާވެށި ދުވަހާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގަސްއިންދުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ސިމްޑީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ގަސް އިންދާފައިވެއެވެ.

ހުޅުމާލެ ކޮމިއުނިޓީ އެލައެންސްއިން ބުނީ ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސިމްޑީ ގުރޫޕުން ބައިވެރިވުމަކީ ލިބުނު އުފަލެއް ކަމަށާއި، މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލިބުނު އިތުރުބާރެއް ކަމަށެވެ. ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ވެސް އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ ކޮމިއުނިޓީ އެލައެންސްއިން ބުނީ ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ގަސް އިންދުމުގެ އިތުރުން ގަސް ހައްދާ މީހަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ހަމައެކަނި ގަސް އިންދާ މީހަކަށްވުމުން މަގުސަދު ހާސިލް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން ތިމަންނައަކީ ގަސް ހައްދާ މީހަކަށް. ގަސް އިންދާ މީހަކުގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ވެއްޖެ ކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން އިންދާ ގަސް ހައްދާ މީހަކު ނުހުންނާނެ. އެގަހަށް ފެން ދޭނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ ގެސް ވަށައިގެން ޕްރޮޓެކްޓްކުރާނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ އެގަހަށްދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ދޭނެ މީހަކު ނުހުންނާނެ. އެހެންވީމަ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރިހާ ބައިވެރިން ވާންވާނީ ގަސް ހައްދާ ގަހަށް ފަރުވާ ދޭނެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ވާންޖެހޭނީ.
ހުޅުމާލެ ކޮމިއުނިޓީ އެލައެންސް

ގަސް ހައްދަން އިލްމު ހޯދަންޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނީ މިމަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިންދާ ގަސްތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަހައްޓާނެ ކަމަށާއި، އެގަސްތަކާ ގުޅޭ އަޕްޑޭޓް މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދެމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ހުޅުމާލެ ކޮމިއުނިޓީ އެލައެންސްއިން ބުނީ ހޫނަގަދަވެ، ދިޔަވަރު ބޮޑުވެ އުދައަރައި، މޫސުމީ ގިނަ ކާރިސާތައް ހިނގަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ވެށި އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ވާސިލްކޮށްދިނުމަށް މިއަދު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް