ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2024 | ބުރާސްފަތި 16:12
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ވަގުތުން ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަދާފައި
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ވަގުތުން ސާފުކުރެވޭނެ ގޮތް ވަނީ ހަދާފައި
ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުން
ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށް ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފި
ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް މީހެއްނަމަ، އެމީހެއްގެ ރެކޯޑު ވަގުތުން ސާފުވާނެެ
މެންދުރު 12ގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް، ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9 ޖަހާއިރު ލިބޭނެ

ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުން އިތުރަށް އަވަސްކޮށް، ހަލުއިކޮށް، ދުވަހުން ދުވަހަށް ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނީ އެ އޮފީހުން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް އޮފީހުގެ ކައުންޓަރަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް، މީގެ ކުރިން ދޫކުރުމުން އައީ ހުށަހަޅާ ދުވަހާ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުއެވެ. ނަމަވެސް، އެއޮފީހުގެ އަމާޒަކީ، އެއޮފީހުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ވީހައިވެސް ލުއިފަސޭހަކޮށް، ހަރުދަނާކޮށް، އަވަހަށް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުންކަމަށްވާތީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން، ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް، އެދުވަހުގެ މެންދުރު 1:30 ގައި ލިބޭގޮތަށް، ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އަދި އެދުވަހުގެ މެންދުރު 12ގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް، ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9 ޖަހާއިރު ލިބޭނެކަމަށް ވެސް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އޮންލައިންކޮށް ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މީހުންގެ ރެކޯޑު، ދިހަ މިނިޓު ތެރޭގައި ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް މިހާރުވެސް ދެއެވެ.

Advertisement

ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި، ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް online.pgo.mv އަށް، އީފާސް މެދުވެރިކޮށް ލޮގިން ކުރުމަށްފަހު، މެނޫއިން ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރުމުގައި ބައި ނަގައި، ފޮނުވައިފިނަމަ، ގިނަވެގެން، މަސައްކަތު އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރެކޯޑު ސާފުކުރުމަށްފަހު، އެ ޕޯޓަލުން ޖަވާބު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިދެއެވެ. މިޚިދުމަތް، އީފާސް މޯބައިލް އެޕުންވެސް ލިބޭނެއެވެ.

ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފުކޮށްދޭނީ މަސައްކަތު އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައިކަމަށް އޮތްނަމަވެސް، ކުށުގެ ރެކޯޑެއް އޮވެގެން، ކޯޓުގައި މައްސަލަ އޮތް ޙާލަތު ބަލަންޖެހޭނަމަ، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފަންނީ ސަބަބެއް މެދުވެރިވެ، އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރެއްޖެނަމަ، އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ޕީޖީއޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ކުށުގެ ރެކޯޑަށް އެދޭ މީހަކީ ކުށުގެ ރެކޯޑެއް ނެތް މީހެއްނަމަ، އެމީހެއްގެ ރެކޯޑު ވަގުތުން ސާފުވާނެެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް