ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 15:51
މެމްބަރު، ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް
މެމްބަރު، ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް
މަޖުލިސް
ޖޭއެސްސީގައި މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރު
ޖޭއެސްސީގައި މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރަކަށް ރިޒާ
އޭނާ އެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރަން ފާސްކުރީ އެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 83 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޖޭއެސްސީގައި މަޖިލިސް ތަމްސީލްކުރައްވާފައި ވަނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާނު ހުސައިން

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގައި މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރަކަށް މާފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ރިޒާ އާދަމް އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ އެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރަން ފާސްކުރީ އެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 83 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލަމުން ޖޭއެސްސީގައި މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރަކަށް ރިޒާގެ ނަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސްނީ މުބާރަކް އެވެ. އެ މަޤާމަށް އެހެން އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ނަން ހުށަހަޅާފައި ނުވެއެވެ.

އެ ހުށަހެޅުމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީއެންސީގެ މެންބަރުން ވަނީ ތާއީދުކޮށްފައެވެ.

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޖޭއެސްސީގައި މަޖިލިސް ތަމްސީލްކުރައްވާފައި ވަނީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިސާނު ހުސައިންއެވެ.

ޖޭއެސްސީ މިހާރު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅާ މެންބަރެއް ޖޭއެސްސީގައި ހިމެނެއެވެ. ދެން ޖޭއެސްސީގައި ތިބެނީ އާންމުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މީހަކާއި، ރައީސް އައްޔަންކުރައްވާ މީހެއް، ބަންޑާރަނައިބު، ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބުކުރާ ވަކީލެއް ، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ގެ ރައީސް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުން އިންތިހާބުކުރާ، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ފިޔަވައި އެހެން ފަނޑިޔާރެއް، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުން އިންތިހާބުކުރާ ފަނޑިޔާރެއް އަދި ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުން އިންތިހާބުކުރާ ފަނޑިޔާރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް