ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2024 | އަންގާރަ 16:07
20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން
20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންގާ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލެވެންދެން އަމަލުކުރާނީ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދަށް
 
ފަލާހު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ޖޫން މަހުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު 26 ގެ ނިޔަލަށް އާންމު ކޮމިޓީން ނިންމުމަށް ފަހު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގެނައުމަށް
 
ފަލާހުގެ ހުށަހެޅުން ފާސްވީ ބައިވެރިވި 90 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިންގާ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލެވެންދެން 19 ވަނަ މަޖިލީހުން އަމަލު ކުރަމުން އައި ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެގޮޮތަށް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައެވެ. 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޕީއެންސީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހެވެ.

އޭނާ ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ. އަދި 20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އާންމު ކޮމިޓީ އާ ހަވާލު ކުރުމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ފަލާހު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ޖޫން މަހުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު 26 ގެ ނިޔަލަށް އާންމު ކޮމިޓީން ނިންމުމަށް ފަހު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ގެނައުމަށެވެ.

ފަލާހުގެ އެ ހުށަހެޅުމަށް ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕް ލީޑަރު އަދި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް ވަނީ ތާއީދު ކުރައްވާފައެވެ. ނާޒިލް ވަނީ އާންމު ކޮމިޓީ އަށް އެ މަސައްކަތް ފޮނުވާއިރު ވީހާ ވެސް ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ފަލާހުގެ ހުށަހެޅުން ފާސްވީ ބައިވެރިވި 90 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި