ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 19:11
މިފްކޯގެ ޖަރީޒާ 103 އަށް މަސްކިރަނީ
މިފްކޯގެ ޖަރީޒާ 103 އަށް މަސްކިރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުން
11 އައިސްޕްލާންޓުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޕްލާންޓުތަކުގެ ޚިދުމަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ: މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް
 
މިހާރު އޮތީ ޓެންޑަރިން ޕްރޮސަސްގައި
 
މި 11 އައިސްޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު 1880ށް އައިސް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވާނެ

މަސް ދޯނިފަހަރަށް އައިސް ލިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ގާއިމްކުރާ 11 އައިސްޕްލާޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޕްލާންޓުތަކުގެ ޚިދުމަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބައެއް އައިސް ޕްލާންޓުތަކުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

11 އައިސްޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ ހިސާބަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮތީ ޓެންޑަރިން ޕްރޮސަސްގައި ކަމަށާއި، އެއީ 330 ޓަނު ކަމަށެވެ. މިވަގުތު ހުރީ 1550 ޓަނުގެ އައިސްކެޕޭސިޓީ ކަމަށާއި، މި 11 އައިސްޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު 1880ށް އައިސް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒަކީ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ޑިސެންބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ބައެއް ޕްލާންޓުތަކުން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ މިންވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަސައްކަތްތައް ގެންދިއުން. މިހެން ދަންނަވާއިރު ވެސް ހަމަ ހުރިހާ ކަމެއް ގޮސް މިޖެހެނީ ހަމަ ފައިސާއާ. ފައިސާގެ އުދަނގޫތައް އެބަހުރި. ނަމަވެސް ކުރިން ދެންނެވިހެން މިހާރު 11 އައިސްޕްލާންޓް ޓެންޑަރިން ޕްރޮސަސްއާ ހަމައަށް ގޮސްފައި. އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޔަގީންކަން އެބައޮތް މީގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބައެއް އައިސްޕްލާންޓްކުގެ ޚިދުމަތް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިއަށް ޑިސެންބަރު މަހުގެ 10. މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރުގައި އެޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް. 11 އައިސްޕްލާންޓަކީ މިދައްކަނީ 330 ޓަނުގެ ވާހަކަ އެނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ސީދާ ހަނދާންވަނީ މިވަގުތު ހުރި 1550 ޓަނުގެ އައިސްކެޕޭސިޓީ އެއަށް އިތުރު ވަނީ 330. އެހެންވީމަ ގާތްގަނޑަކަށް 1880 ޓަނުގެ އައިސް ކެޕޭސިޓީ އޭރުން އިތުރުވެގެން އެދަނީ.
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް

މަސް ދޯނިފަހަރަށް އައިސް ލިބުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އިތުރު 11 ރަށެއްގައި އައިސް ޕްލާންޓު ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ނިމި އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ 11 އޭޕްރީލް 2024 ގައެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް އޮތީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައެވެ.

އައިސްޕްލާންޓްތައް ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހއ.ދިއްދޫ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި، ށ.ފުނަދޫ، ށ.ކޮމަންޑޫ، ޅ.ނައިފަރު، އއ.ރަސްދޫ، މ.ވޭވަށް، ދ.ބަނޑިދޫ، ދ.މީދޫ، ހއ.އިހަވަންދޫ އަދި ގދ.ރަތަފަންދޫގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިން ފިރުމާފައި މަގާމު ލިބުނީމަ ދައްކަނީ ވަޅިން ބިރު!
ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ލޭނު އެޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދޭ، އަދި ހުއްދަ ދީފަ އެއް ނުވާނެ - މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް
ބޮޑު ކަންނެލީގެ އަގު ބޮޑު ކުރެވޭކަށް ނެތް، މިފްކޯ އަށް ބޮޑުކަންނެލި ކިރޭކަށްވެސް ނެތް: މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް
ބޮޑުކަންނެލި މަސްވެރިންގެ ޑިމާންޑަށް ސަރުކާރުގެ ފެހި ސިގްނަލެއް ލިބެންދެން 1 ނަންބަރު ޖެޓީގައި މުޒާހަރާ ކުރިއަށްދާނެ
މަދު ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ކޮޅެއް ކުރާ މުޒާހަރާ އެއް ވީމާ އެތާކަށް ނުދާނަން: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޝިޔާމް
އަމާޒަކީ މި ވަގުތު ހުޅުމާލެ ކަންނެލި ޖެޓީ ސަރަހައްދަށް ދިމާވާ މައްސަލަ ހަފްތާ އެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި ހައްލުކުރުން - ޝިޔާމް
ޤާނޫނު މަތިމައްޗަށް ވެސް ގެނެވިދާނެ، މޫދަށް ކުނި އެޅުން ހުއްޓޭނީ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށްގެން - ޝިޔާމް
މަސް ފެކްޓަރީތަކުގެ ކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން 35 އިންސައްތަ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުކުރަނީ