ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 14:13
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުތެރެ (ފައިލް ފޮޓޯ) - އޭނާ ވަނީ 15 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައި
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުތެރެ (ފައިލް ފޮޓޯ) - އޭނާ ވަނީ 15 ދުވަހަށް ބަންދުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައި
ޓްވީޓަރ
ޑްރަގް ވިޔަފާރި
އިންޓަނޭޝަނަލް ޓަރމިނަލުން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖެއްގައި 5 ކިލޯ ޑްރަގް
 
މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
 
އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކާ އޭނާ މުއާމަލާތު ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށް
 
އޭނާ 15 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލާފައި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓަރމިނަލުން ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޑޮމެސްޓިކަށް ގެންދިޔަ ލަގެޖެއްގެ ތެރެއިން 5 ކިލޯގެ ޑްރަގް ފެނުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވަނީ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓާމިނަލުން ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލަށް ލަގެޖެއް ބޭރު ކުރުމުގައި ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަލައިގައި އޭނާ ބޭރުކުރި ލަގެޖުން 5 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނިފައިވާކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތަކާ އޭނާ މުއާމަލާތު ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި، އޭނާ ގެންދިޔަ ލަގެޖަކީ މީހަކު ބުނެގެން ގެންދިޔަ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.

އޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ހުރިކަން ނޭނގޭކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޭނާގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތަށް ބަލާއިރު، އޭނާ އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އެއާޕޯޓުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށްކަން އެނގިގެންދާކަމަށް ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހެކިންގެ ބަޔާންތަކާއި، ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް ސްނެޕް ޝޮޓްތަކާއި، ތަހުލީލު ރިޕޯޓުތަކާއި، ސީން އޮފް ކްރައިމް އޮފިސަރސް ރިޕޯޓާއި، އަދިވެސް އިތުރު ހެކި ޤަރީނާ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.

އޭނާ 15 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް