ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 18:35
ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންތަކެއް
ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންތަކެއް
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ
ދިރާސީ އައު އަހަރު
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލްތަކުން މާލޭގެ ސްކޫލްތަކަށް 1126 ދަރިވަރުން ބަދަލުވެއްޖެ
 
މި އަހަރު މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ގްރޭޑް 1 އަށް 2250 ދަރިވަރުން ވަނީ އެންރޯލް ކޮށްފައި
 
ސަރުކާރުގެ 217 ސްކޫލެއްގައި 83000 ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާނެ
 
ޕްރައިވެޓް ސްކޫލްތަކުގައި އެލްކޭޖީ އިން ފެށިގެން ގްރޭޑް 12 އާ ހަމައަށް 13000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާނެ

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރާއި ގުޅިގެން، އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލްތަކުން މާލޭގެ ސްކޫލްތަކަށް 1126 ދަރިވަރުން ބަދަލުވެއްޖެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރާއި ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ދިރާސީ އަހަރު ފެށިގެން ދަނީ 96000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާއެކުގައި ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 40300 އަންހެން ދަރިވަރުންނާ 42700 ފިރިހެން ދަރިވަރުން ހިމެނެއެވެ. ސަރުކާރުގެ 217 ސްކޫލެއްގައި 83000 ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާއިރ،ު އޭގެ ތެރެއިން 17000 އެއްހާ ދަރިވަރުންނަކީ މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާ ދަރިވަރުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ސްކޫލްތަކުގައި އެލްކޭޖީ އިން ފެށިގެން ގްރޭޑް 12 އާ ހަމައަށް 13000ށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 9000ށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރަނީ މާލޭ ސަރަޙައްދުގައެވެ. މި އަހަރު މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ގްރޭޑް 1 އަށް 2250 ދަރިވަރުން ވަނީ އެންރޯލް ކުރެވިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ގްރޭޑް 1 ފިޔަވާ އެހެން ގްރޭޑްތަކަށް ވަންނަން ހުށަހެޅި ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 2081 އެވެ. އަދި މި ދިރާސީ އަހަރު، އަތޮޅުތެރޭގެ ސްކޫލުތަކުން މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ސްކޫލުތަކަށް 1126 ދަރިވަރުން ވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ހަމައެއާއެކު، މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ އެއް ސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް 1000 ދަރިވަރުން ބަދަލުވިއެވެ.

މިއަހަރު ފެށޭއިރު ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގައި 12662 މުދައްރިސުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 10729 ދިވެހި މުދައްރިސުންނާއި 1933 ބިދޭސީ މުދައްރިސުންނެވެ. މި ދިރާސީ އަހަރު ސަރުކާރު 162 ސްކޫލެއްގައި އެއް ދަންފަޅިއަށް އަދި 55 ސްކޫލެއްގައި ދެ ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭނެއެވެ. މި އަހަރުވެސް 6 ސްކޫލެއްގައި ސެޓެލައިޓް މަފްހޫމަށް ކިޔަވައިދޭނެއެވެ. އެ ސްކޫލްތަކަކީ ފެހެންދޫ ސްކޫލް، ފުޅަދޫ ސްކޫލް، ކޮނޑޭ ސްކޫލް، ރަކީދޫ ސްކޫލް، ވ. ތިނަދޫ ސްކޫލް އަދި އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް