ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 15:25
ރައީސް މުއިއްޒު އަދި ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަޙިމް
ރައީސް މުއިއްޒު އަދި ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަޙިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުން
ޤާނޫނު ހަދާ ބާރުގެ ވެރިޔަކަށް، ވެރިކަން ކުރާ ބާރުގެ އިސް އެޑްވައިޒަރު، ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެތަ؟
 
ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް އައު މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީވެސް ވަނީ ލިބިފައި
 
ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގައި އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވަނީ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި
 
މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް މި ހުންނެވީ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުގެ ވެރިޔާގެ ޚާއްސަ އެޑްވައިޒަރު

ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގައި އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވަނީ ނިމިދިޔަ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިކަން އެއީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަގީގަތެކެވެ. އެގޮތުން 19  ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއެކު އެމްޑީޕީއަށް ސުޕަރމެޖޯރިޓީ ދީގެން ހިނގަމުން ދިޔަ މަޖިލީހެކެވެެ.

އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިދިޔަ ފަސް އަހަރު އަދާކުރި ދައުރަށް ބަލާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު އޮތްއިރު ވެސް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ވެގެންދިޔައީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި މިވީ ހިސާބަށް ސަރުކާރު ޖަވާބު ދާރީކުރުވުމަށް އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްކުރި މަޖިލީހަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއް އޮވެމެ، ސަރުކާރު ތެރޭގައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިފައިވާ ކަންކަން ހަމައަށް ގެނެސްދީ އެކަމުގެ އަޑުއުފުލާ ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

އެ އުސޫލުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް، ޙާޒިރުކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ޙާޒިރުކޮށް، ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ކަންކަން ބަލަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ލައިވްކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދިޔައީ ފެންނަމުންނެވެ.

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ކުއްލި މައްސަލަތަކާއި، އެ މައްސަލަ ތަކާއި ގުޅިގެން ހުޅުވާލި ބަޙުސްގެ މަރުހަލާ ތަކަށް ބަލާއިރުވެސް، ފެންނާން އޮތީ، ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ނުފެށި ލަސްވަމުންދާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ކަންބޮޑުވުން، މަޖިލީހަށް އޮތް މިންވަރެވެ. ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގައި، މަޖިލިސް ސާބިތުވެފައި އޮތް ހަރުދަނާ ކަމެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، 2023 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެންދިޔުމާއެކު މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް ޤަބޫލު ކުރުމާ ދުރު ސަރުކާރެެކެވެ. އޭގެ އެއް ހެއްކަކީ ވަޒީރަކަށް ރުހުން ނުދިނުމަކީ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް ނޫންކަމަށް ސަރުކާރުން ދެކި، ވެރިކަމަށް އައިގޮތަށް އަމަލުކުރި ގޮތެވެ.

މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް އެއީ ލިބިފައިވާ ބާރުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ކަން އެހެން އޮއްވައި، ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް އައު މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީވެސް ލިބިފައިވާއިރު، އަދިވެސް ފެންނަމުންދަނީ އިތުރު މެމްބަރުން ޕާޓީއާ ގުޅުވުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާ މަންޒަރެވެ. މިއަދު ގިނަ މީހުން އުފައްދަމުންދާ ސުވާލަކީ 20 ވަަނަ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނެބާއެވެ؟ ކުރާނެބާއެވެ؟

އަނެއްކޮޅުން، މިއަދު މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ހުވާ ކުރައްވަން ހުރި ބޭފުޅާ ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހިނގާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގަވާ މަގުން ކަމަށެވެ. މަޖިލީހަކީ ދައުލަތުގެ އެއް ބާރަށްވާއިރު، މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް މި ހުންނެވީ ދައުލަތުގެ އަނެއް ބާރު ކަމަށްވާ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުގެ ވެރިޔާގެ ޚާއްސަ އެޑްވައިޒަރެވެ. އެހެންކަމުން މި ދެބާރު އެއްބާރު އަނެއްބާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ މިންވަރާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

ހަމަ ގައިމުވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ދެފުއް ފެންނަ ގޮތަކަށް އަދި ކަންކަމުގައި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން އޮތުމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް މަޖިލީހަކުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ 3 ބާރު ވަކިވެފައި އޮންނަ ނިޒާމެއް ޙަޤީޤީ މާނައިގައި ފެންނަމުންދާ ކަމުގެ ހެއްކަކަށްވެސް ވާނެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓު މަނާ ކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ގެންދެވެންޖެހޭނެ: މެމްބަރު ޒިޔާދު
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ފްރާންސްގެ ރައީސް މެކްރޮން އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސް އުވާލައްވައިފި
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
2025ގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރާއިރު ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވާނެ، އެކަން މަޖިލީހުން ފެންނާނެ: މޫސަ
ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ހަމަޖައްސާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު އައްޔަންކޮށްފި
ސަރުކާރުގެ އިހުލާސްތެރިކަމެއް ހުރި ނަމަ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވައިގެން ކުރާނެ - މީކާއިލް
ފާޑުކިޔުން ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓްގައި ރާއްޖެ އެތެރެވުން މަނާކުރާ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އަންގާރަ ދުވަހު އިއްވައިފި