ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2024 | ބުދަ 11:47
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަރުކާރު ހިންގުން
ރައީސް މުއިއްޒަށް އެނގިވަޑައިނުގެން މި ސަރުކާރުގައި ކިތަންމެ ބޮޑުކަމެއްވެސް ހިނގާފާނެ - ހަސަން ލަތީފް
 
ގާނޫނެއް ތަސްދީގުނުކޮށް މަޑުކޮށްލަވައިގެން ރައީސް މުއިއްޒު ހުންނެވި
 
ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަން އެނގިވަޑައިނުގެންވެސް ހުންނަވާފާނެ
 
ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިޔަސް، ވިދާޅުވާހާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ތެދުފުޅަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވަން

ރައީސް މުއިއްޒަށް އެނގިވަޑައިނުގެން މި ސަރުކާރުގައި ކިތަންމެ ބޮޑުކަމެއްވެސް ހިނގާފާނެ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވާ ހުރިހާ ވާހަކައަކީ ތެދުފުޅުކަށް ނުވެދާނެކަމަށް ހެންވޭރު ހުޅަނދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުންނެވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް މުއިއްޒަށް އެނގިވަޑައިނުގެން މި ސަރުކާރުގައި ކިތަންމެ ބޮޑުކަމެއްވެސް ހިނގާފާނެ ކަމަށާއި، އެކަން ފުރިހަމައަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިޔަސް، ވިދާޅުވާހާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ތެދުފުޅަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ވެސް އެތައް ބައިވަރު ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

މެންބަރު ހަސަން ވިދާޅުވީ މިވެނިއެވެނި ކަމެއް ހިނގި ގޮތެއް އެމަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެއީ ރައީސް މުއިއްޒަށް އެކަން އެނގިވަޑައިނުގެން ހުންނަވާނެ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ އެހެން އޮންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައިވެސް ރައީސް މުއިއްޒަށް ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަން އެނގިވަޑައިނުގެން ވެސް ހުންނަވާފާނެކަމަށް މެންބަރު ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެެ.

އެއީ އެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގަތުމާއި، ބެއްލެވުމާއި، މި ކަންކަން އެ ކުރައްވާ މިންވަރަކުން އަދި އެކަމުގެ ނޮލެޖް ވެސް ހުންނަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަމުގައި. އެހެންވީމަ އެ ހުރިހާކަމެއްގެ ނޮލެޖް ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ދަތި ގަބޫލުކުރަން، ރައީސް މުއިއްޒަކީ. ރަނގަޅު ތެދުފުޅެއް، ސަރުކާރު ހިންގެވުމުގައި ވަރަށް ޒަމާންތަކެއް އަދި އިސް މަގާމުތަކުގައިވެސް ހުންނަވާފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް އެއީ. ދެން އެއާއި އެކީގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރެއްގެ މަގާމުގައި ވެސް މަަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ހުންނެވި ބޭފުޅެއް އެހެންވީމާ ތަޖުރިބާވެސް ހުންނާނެ. އެކަމަކު ބައެއް ކަހަލަ ކަންކަން ހުންނާނެ އަދިވެސް އެހެން ނައްޓާލާފައި ދާނެކަހަލަ އަދި އޭގެ ފަންނު ލިބިގެން ނޫނިއްޔާ ނޭނގޭ ކަންކަން ވެސް ހުންނާނެ.
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް

މެންބަރު ހަސަން ވިދާޅުވީ ބައެއް ކަހަލަ ގާނުނީ ކަންކަމުގައި ނިންމަވާ ނިންމެވުން ވެސް މިފަދަ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ކަމަށެވެ. މިކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ މެންބަރު ހަސަން ވިދާޅުވީ ގާނޫނެއް ތަސްދީގުނުކުރައްވާ މަޑުކޮށްލަވައިގެން ރައީސް މުއިއްޒު ހުންނެވި ކަމަށާއި، އެއީވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ބިލު ފާސްކުރުމުން ކަމަށް ވެސް މެންބަރު ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެން އެނގިވަޑައިގަންނަވަންޏާ، އަދި މިހެން ކަންކަން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވަން އެނގިވަޑައިގަންނަވަންޏާ އެގޮތަށް އިންނެވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ހަގީގަތުގައި. އޭގެ ހެއްދެވޭނެ އެއްގޮތެއްވެސް ނީންނާނެ. ކޮންމެ ކޯޓަކަށް ދިޔަނަމަވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރީމަ އެ އޮތީ ގާނޫނަކަށް ވެފައި ދެން ޖެހޭނީ އެ ތަސްދީގުކުރައްވަން. ދެން އެކަހަކަ ސާފު ކަންކަމުގައި ހުންނެވީ މަޑުކޮށްލައްވައިގެން އެހެން ގޮތެއް ފެނޭތޯ. އެކަހަލަ ބައެއް ކަންކަމުގައި އެހުރީ ހަމަ އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާތީ. ހުރިހާ ކަމަކަށް އެހާ މޮޅު ބޭފުޅަކަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވަން ނުވާނެ.
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް

މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް އިޝާރާތް ކުރައްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހުން ބޭއްވުމަށް އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ވާހަކައެވެ. ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިހާބު ބާއްވާނަމަ އެކަމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ގިނަކަމުން މަޖިލީހުން ނިންމީ ރޯދަ މަސް ނިމި 10 ދުވަސް ފަހުން އިންތިހާބު ބާއްވާށެވެ.

ނަަމަވެސް އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު ފުރަތަމަ ފޮނުވާލުމުން، ދެ ހަފްތާ ވަންދެން އެ ބިލު ތަސްދީގުނުކުރައްވާ ބޭއްވުމަށްފަހު އަލުން އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ރައީސް މުއިއްޒު ފޮނުއްވިއެވެ. އަދި އަނެއްކާވެސް ބިލު އޮތް ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ގާނޫނަކަށް ބަދަލުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ފޮނުވުމުން ވެސް ގާނޫނު ތަސްދީގުނުކުރައްވާ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން މަޑުކުރައްވައިގެން ހުންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރަށް ހަތް މަސް، މަސްވެރިންގެ ތިން މުޒާހަރާ!
އަގު ބޮޑު ވެލާ ރިސޯޓުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރެއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އަދި ރިސޯޓުގެ ބަހެއްވެސް ނެތް
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ