ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2024 | ހުކުރު 17:57
ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ ހެލިކޮޕްޓަރެއް
ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ ހެލިކޮޕްޓަރެއް
އެމްއެންޑީއެފް
ތިމަރަފުއްޓަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ޖެއްސި މައްސަލަ
ހެލިކޮޕްޓަރު ޖެއްސި މައްސަލައިގައި ލީކުކޮށްލި ލިޔުމުގައި ސޮއިނުހިމެނޭތީ އެއީ ސައްހަ ލިޔުމެއް ނޫން: އެމްއެންޑީއެފް
 
އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ކުރި އެ ދަތުރުކުރީ ހުއްދަ ހޯދައިގެން ކުރި ދަތުރެއް ކަމަށް
 
މި ސިޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ ލ. ކައްދޫގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ނޭވަލް ކޮންޓިންޖެންޓްގެ ކޮމާންޑަރަށް
 
މި ސިޓީގައި ވަނީ ތިމަރަފުއްޓަށް ހެލިކޮޕްޓަރެއް ހުއްދަ ނުހޯދައި 2019 ގައި ޖެއްސި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ

ތިމަރަފުއްޓަށް ޖެއްސި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ދަތުރާއި ބެހޭ ގޮތުން ލީކުކޮށްލި ލިޔުމުގައި ސޮއިނުހިމެނޭތީ އެއީ ސައްހަ ލިޔުމެއް ނޫން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ އިސް އޮފިޝަލެއް ވިދާޅުވީ އެ ލިޔުމުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ ސޮއި ނެތް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެއީ ސައްހަ ސިޓީއެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ލީކްކޮށްލާފައިވާ މި ލިޔުމަކީ އެމްްއެންޑީއެފުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. މި ސިޓީގައި ވަނީ ތިމަރަފުއްޓަށް ހެލިކޮޕްޓަރެއް ހުއްދަ ނުހޯދައި 2019 ގައި ޖެއްސި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައެވެ. ކޯސްޓް ގާޑުގެ ކޮމަޑާންޓް ކާނަލް މުހައްމަދު ސަލީމްގެ ނަމުގައި ފޮނުވާފައިވާ މި ސިޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ ލ. ކައްދޫގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ނޭވަލް ކޮންޓިންޖެންޓްގެ ކޮމާންޑަރަށެވެ.

ލީކުވެފައިވާ މި ސިޓިގައި ބުނެފައިވަނީ 9 އޮކްޓޫބަރުގައި ހެލިކޮޕްޓަރު ތިމަރައްފުއްޓަށް ޖައްސާފައިވަނީ ހުއްދަ ނުހޯދާ ކަމަށެވެ. އަދި ހެލިކޮޕްޓަރު ޖެއްސިކަން ޔަގީންކޮށްދީފައިވަނީ ސީނިއަރ ޕައިލަޓް ލެފްޓިނެންޓް ކޮމާންޑަރު ވިނޯ އަދި އެއާޕޯޓުގެ އޮފިޝަލުން ކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ކަމަކުން ގައުމީ ސަލާމަތާއި ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެފަދަ ކަންކަން ހިނގުން ހުއްޓުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެދެނީ އައިއެންސީ އިން ފަސް ކަމަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އެގޮތުން ދަތުރު ކުރުމުގެ ކުރިން ހުއްދަ ހޯދުމާއި، އެއަރޕޯޓްތަކަށް ނުޖެއްސުމާއި، އޮޕަރޭޝަންގެ 24 ގަޑިއިރު ކުރިން ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ޝެޑިއުލެއް ދިނުން އަދި ބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ އެކަން އެންގުމާއި، ދަތުރުތަކުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮފިޝަލުން ގެންދިއުމާއި، ޖެއްސުމަށްފަހު ދަތުރުގެ މައުލޫމާތު ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

މިފަދަ ލިޔުމެއް ލީކުކޮށްލާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން، ދިވެހި ސިފައިންގެ ހުއްދަ ނެތި ތިމަރަފުއްޓަށް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ދަތުރުކުރި ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން މައުމޫން ދެއްކެވި ވާހަކަ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޮގުކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބި ހުރިހާ އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލިކަން ހާމަކޮށް އެކަމުގެ ތަފްސީލުދިނުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން ވިދާޅުވީ ދިވެހިންގެ ހުއްދަނެތި ހެލިކޮޕްޓަރެއް އޮތީ އެއިރު ދުއްވާފައި ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ތިމަރަފުއްޓަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ލޭންޑްކުރި އިންސިޑެންޓެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ އެއީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 9 ދުވަހު ކުރި ދަތުރެއް ކަމަށެވެ. އަދި ވައިގެ ޕްލެޓްފޯމްތައް އަބަދު ވެސް ބޭނުންކުރީ އެއްބަަސްވެފައިވާ ގޮތަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށާއި، އޮކްޓޯބަރު 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަތުރަކީ ވެސް އެމްއެންޑީއެފްގެ ހުއްދައާ އެކު ކުރި ދަތުރެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ދުވަހު އެމަޖެންސީގައި ތިމަރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސީ ވެސް ހުއްދަތަކާއެކު ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ. އެއީ ކުއްލި ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ބޯޓާއި ބޯޓުގެ ކްރޫގެ ސަލާމަތަށް ވިސްނައި ނެގި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ވެސް ހައިކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ތިމަރަފުއްޓަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ޖެއްސީ އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް (އޭޓީސީ)ގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް