ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 15:55
ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް މީޑިއާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ- ފައިލް ފޮޓޯ
ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް މީޑިއާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ- ފައިލް ފޮޓޯ
ރައީސް އޮފީސް
އާރުޓީއައި ގާނޫނަށް އަމަލުނުކުރާ މައްސަލަ
ރައީސް އޮފީހުން ގާނޫނަށް އަމަލުނުކޮށްގެން އިދާރާތަކުން މައްސަލަ ބަލާ ހިސާބަށް ދިއުމުން ލަދުވެތި
މިސަރުކާރުގައި ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ގިނަ އާރުޓީއައި ތަކަށް ޖަވާބުދީފައިނުވޭ
އައިކޮމްއިން ބާއްވާ އަޑު އެހުންތަކަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އޮފިޝަލުން ހާޒިރެއްނުވޭ
ރައީސް އޮފީހުން ގާނޫނަށް އަމަލުނުކުރެވެނީ ކީއްވެތޯ ބަލާނެ

މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތެވެ. ސަރުކާރުން ބާއްވާ ގިނަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުން ތަކުރާރުކޮށް ގެންދަވަނީ އެހެން ވިދާޅުވަމުންނެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވެސް ނޫސްވެރިން ކުރާ ގިނަ ސުވާލުތަކަށް ވިދާޅުވަނީ އެހެންނެވެ. ނަމަވެސް މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހަތު ފަޔަށް ބުރަވެފަ އެވެ. ގިނަ ކަންކަމުގައި އޮޅުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ތުހުމަތުކުރެއެވެ.

މިމައްސަލަ ބޮޑުވެ، ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް، ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުނުކުރާ މައްސަލަ ރަސްމީކޮށް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އާހިދު ރަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ މިސަރުކާރުގައި ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ގިނަ އާރުޓީއައި ތަކަށް ޖަވާބުދީފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އައިކޮމް އިން ބާއްވާ އަޑު އެހުންތަކަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުގެ އޮފިޝަލުން ހާޒިރެއްނުވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ރައީސް އޮފީހުން އާރުޓީއައި ގާނޫނަށް އަމަލު ނުކުރާކަން މިވަނީ ހާމަވެފައެވެ. ގާނޫނަށް ވުރެ މަތިން ރައީސް އޮފީހުން ވެސް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން އެމައްސަލަ ބަލައި ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭނުންތޯއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އާހިދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އޮފީހުން މި ގާނޫނަށް އަމަލުނުކުރެވެނީ ކީއްވެތޯ ބެލުމަށް އަދި އެކަމުގައި ޒިންމާވާންޖެހެނީ ކޮން ފަރާތެއްތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދެއްވައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ގާނޫނު އަސާސީއިން ލިބިފައިވާ ހުރިހާ އިހްތިޔާރެއް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ޑިމޮކްރަސީގެ ދަންނަ ހަމަ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އައިކޮމްގެ އަޑުއެހުންތަކަށް ރައީސް އޮފީހުން ނުދަނީ ކީއްވެތޯ ކުރި ސުވާލާއި ގުޅިގެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ވީހާވެސް ބޮޑަށް މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކަމަށެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް މުއައްސަސާތަކަށް ވެސް ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް މިސަރުކާރުގައި ފެނިގެންދަނީ އެބޭފުޅުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތަކާއި، ބޭނުންވާ ވަކިވަކި ކަންކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރާ މަންޒަރެވެ. އާރުޓީއައި ހުށަނާޅައި، ނޫސްވެރިންނަށް ހުރިހާ ކަމެއްގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އަމަލުކުރައްވަނީ ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ. ރައްޔިތުންނާއި ގައުމުގެ މަސްލަހަތާއި ގުޅިފައިހުރި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އާރްޓީއައި ހުށަހެޅި ނަމަވެސް މައުލޫމާތުތައް ނުދީ ހިފަހައްޓާ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. އަދި ސަރުކާރު ޕްރޮމޯޓް ނުކުރާ ނޫސްތަކަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައި، ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކުރުމަށް ވެސް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް އޮފީހަކީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް އިދާރާއަށްވާއިރު، ނުވަތަ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް ނަމޫނާ ދައްކަން ޖެހޭ އޮފީހަކަށްވާއިރު، ފެންނަމުން މިދަނީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކުޑަ ގޮތެއްގައި އަމަލުކުރަމުންދާ މަންޒަރެވެ. އައިކޮމްގެ އަޑުއެހުންތަކަށް ހާޒިރުނުވާވުމަކީ އައިކޮމްގެ އަމުރުތަކަށް އިހުތިރާމް ނުކުރާކަމުގެ އެއް ހެކި ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ. އަދި ރައީސް އޮފީހުން ގާނޫނަށް އަމަލުނުކޮށްގެން އިދާރާތަކުން މައްސަލަ ބަލާ ހިސާބަށް ދިއުމަކީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ލަދުވެތިކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ސަރުކާރަށް ހަތް މަސް، މަސްވެރިންގެ ތިން މުޒާހަރާ!
އަގު ބޮޑު ވެލާ ރިސޯޓުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރެއްވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ އަދި ރިސޯޓުގެ ބަހެއްވެސް ނެތް
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ، އާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާގެ ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ދައުލަތަކު ފައިސާއެއް ނެތް، އެކަމަކު ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ކުރަނީ!
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ