ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2024 | ބުދަ 18:58
ދިއްދޫ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުން ލިބުނު ބައެއް ގޭގެ
ދިއްދޫ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުން ލިބުނު ބައެއް ގޭގެ
ދިއްދޫ އަށް ކުރި ވިއްސާރަ
އައީ ފޯނުކޯލެއް: ލިބުނީ މުޅި ދިރިއުޅުން ފަހަތަށް ސޮއްސައިލި ޚަބަރު!
 
ބައެއް ގޭގޭގެ ފުރާޅު ވަނީ އެއްކޮށް އެއްލާލާފައި
 
ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބުނީ 4 ގެއަކަަށް
 
14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރި ވިއްސާރައިގައި މުޅި ޖުމުލަ 12 ގެއަށް ގެއްލުންވެފައިވޭ

ނޯޓް: މި ރިޕޯޓްގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އާއްމުންގެ ނަންތަކަކީ އަސްލު ނަންތަކެއް ނޫނެވެ. އެ މީހުންގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން އެނގެން އެ މީހުން ނޭދޭތީ ޝަހުސު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތު ދިއްދޫ އަށް އުފަން ހަސަން އަރީފް (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އަށް އައީ ފޯނުކޯލެކެވެ. އެ ފޯނު ކޯލާ އެކު އޭނާ އަށް ލިބުނީ ކުއްލި ސިހުމެކެވެ. އެ ފޯނު ކޯލު އައި އިރު އޭނާ ހުރީ ދިއްދޫ ކައިރީގައި އޮތް ފަޅު ރަށެއްގައެވެ. ފަޅު ރަށް ދޫކޮށް ވީ އެންމެ އަވަހަށް ރަށާއި ދިމާއަށް ދިއުމަށް އޭނާ އަށް މަޖުބޫރުކުރުވިއެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 3:30 ހާކަންހާއިރު އެއީ. ހަތަރެއް ނުޖަހާނެ. ކުއްލި ޝޮކެއް ލިބުނީ އަސްލު. މޫސުން ގޯސް ރެއެއް އެއީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޅީ އަނބިމީހާ ގުޅާފަ ބުނި ހޭލެވުނީ އެއްޗެއް ޖެހުނު އަޑަށޭ. އޭރު ގޭގައި ކުޑަ ދެ ކުދިން ވެސް ތިބި. އޭރަކު އަދި ނޭނގެ އެއްކޮށް ގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިގެން އުޅޭ ކަމެއް.
އަރީފް

އަރީފް "ރާއްޖެ އެމްވީ" އާއި ހިއްސާކުރަމުން އެ ދިޔަ ވާހަކަތަކަކީ 14 ވަނަ ދުވަހު ދިއްދޫ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި އޭނާގެ އަނބިމީހާ އާއި ދަރިންނަށް ކުރިމަތިވި ހާލަތުގެ ވާހަކައެވެ. އޭނާ ކިޔާދިން ގޮތުން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ގޭގެ ފުރާޅު އެއްކޮށް އެއްލާލިކަން އެނގުނީ އޭނާ އަށް ގުޅި ފުލުހެއްގެ ފަރާތުންނެވެ. ގަދަ އަޑުފަށްގަނޑެއް އިވުނުކަން އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން އެނގުނު ނަމަވެސް އޭރު ވެގެން އުޅޭ ކަމުގެ ބޮޑުކަން ތަސައްވުރެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ވިއްސާރައާއެކު ވައިގަދަވެ އަރީފްގެ މުޅި ދިރިއުޅުން އެތައް ދުވަހެއް ފަހަތަށް ޖައްސާލައިފިއެވެ. އެތައް ދުވަހެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތުުން އާރާސްތުކުރި ދިރިއުޅުން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފަހަތަށް ސޮއްސާލީއެވެ. މިހާދިސާގައި އޭނާގެ ގޭގެ ފުރާޅު އެއްކޮށް ވަނީ އެއްލާލާފައެވެ. އަދި ގޭގައި ހުރި ފަރުނީޗަރުތަކަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ. ދެ ކޮޓަރީގެ ބެޑްރޫމްސެޓާއި އަލަމާރިއަށް ފެންވަދެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. ސަތަރި އަޅައިގެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފަރުނީޗަރުތައް ސަލާމަތްކުރެވޭވަރުވި ނަމަވެސް ބައެއް އެއްޗެހި ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައެވެ. ސީލިގުން ބޮޑު ބައެއް ހަލާކުވެ އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އަރީފަށް އެންމެ ބޮޑު ސިހުމަކަށްވީ، ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު އޭނާގެ މުޅި އާއިލާ ގޭތެރޭގައި ތިބުމެވެ. މި ހާދިސާގައި ފުރާޅު އެއްލާލާ، އޭސީ އާއި ފަންކާ އަށް ފެން އެޅި ކަރަންޓު މައްސަލަ ޖެހެން މެދުވެރިވާން ނެގީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. އިރާދަކުރެއްވީތީ ރަށުގެ އާއްމުންނާއި ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ އާއެކު އޭނާގެ އާއިލާ ވަރަށް އަވަހަށް ގެއިން ނެރެ، ސަލާމަތްތެރި ހިސާބަކަށް ގެންދެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ހާދިސާގެ ޚަބަރު އިވުނު ވަގުތަކީ އޭނާގެ އާއިލާއާ މެދު ވިސްނާ، ނޭވާ ހިފަހައްޓާލަން ޖެހުނު ވަގުތެއްކަން އޭނާގެ ވާހަކައިން އެނގެއެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް ހާދިސާގައި ގެއްލުންވެފައި ނުވާކަމީ އޭނާ އަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޯ ވިއްސާރައިގެ ކެރިގަނޑު ބަނަކޮށްލީ ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ހިތާމަވެރި ގޮތަަކަށެވެ.

އެތައް ދުވަހެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ދިއުޅޭ ގެ، ގެވަންތަ ހިތްގައިމު ތަނަކަށް ހެދި ނަމަވެސް ވިއްސާރައިގައި އޭނާގެ ގެ ހަފުސްކޮށްލައިފިއެވެ. ކަރަންޓު ޖެހެނީ އަލުން ލާށެވެ. ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ތެރޭގައި އަލުން ހޯދަން ޖެހޭ އެއްޗެހި އެހާ ގިނައެވެ. މިވަގުތު ޓިނު ގެނެސް، ގޭތެރެ ހިޔާކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން ހައްލެއް ގެނައި ނަމަވެސް އޭނާގެ ދިރިއުޅުން އަލުން ނަގާ ކުރިން ހުރި ހިސާބަށް ގެންދަން އެތައް ދުވަހެއް ނަގާނެއެވެ.

ހަލާކުވި ގެ

އަރީފްއާ އެއްފަދަ އަކުން ހައްވާ ފިރާޝާ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ގެ ފްލެޓަށް ވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައެވެ. އޭނާގެ ގޭގެ ފުރާޅުވެސް ވަނީ އެއްކޮށް އެއްލާލާފައެވެ. ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު އެ ފްލެޓްގައި އެއްވެސް މީހެއް ނެތެވެ. އެއީ ފްލެޓްގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށްޓަކައި އެތަން ހުސްކޮށްފައިވާތީއެވެ. އެ ގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލުމުގެ އިތުރުން ސީލިންގު ވެސް ވަނީ އެއްކޮށް ފޫގޮސްފައެވެ. އަދި ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ކަރަންޓު މައްސަލަ ޖެހި މުޅިން އަލުން އެ މަސައްކަތް ކުރަން މަޖުބޫރު ވެފައެވެ.

11 ޖެހި އިރު ވިދާ ވިއްސާރަ ވާން ފެށީ. އެހާއިރު ވަރަށް ގަދައަށް ވިދާ ގުގުރި. މިހާރު ވަގުތީ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު ބާ ޓިނުތައް ގުޅުވަ ގުޅުވައިގެން، ފަތި ކޮޅުކޮޅު ވެސް އަޅާފައި ހުރީ. ދާއިމީ ހައްލެއް ނޫން އެއީ. ވަރަށް ފަހުން ބަދަލު ކުރި ޓިނުތަކެއް އެއީ ވެސް
ފިރާޝާ

ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ 14 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކުރި ވިއްސާރައިގައި މުޅި އެކު 12 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑެތި ގެއްލުން ލިބުނީ 4 ގެއަކަަށް ކަމަށެވެ. އެ ގެތަކަށް ލުބުނު ގެއްލުމުގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް އިދާރާތަކާއި ހިއްސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ފިރާޝާ އަދި އަރީފްގެ ގެއަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް އެކަނި ބަލާލިއަސް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަދަދު 3 ލައްކަ ރުފިޔާއާ ގާތްކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް