ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2024 | ބުދަ 07:58
އެއަރޕޯޓުގެ ޓެކްސީ ކިއު
އެއަރޕޯޓުގެ ޓެކްސީ ކިއު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓެކްސީ ކުރާ އަގުތައް
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޓެކްސީ ކުރާ އައު އަގުތައް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި
 
މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޓެކްސީ ކުރުމުގެ އަގުތައް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ދަތުރުކުރެވޭ ސަރަހައްދާއި ޕެޓްރޯލް ހަރަދު ފަދަ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަމަށް

ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުގައި ޓެކްސީ ކުރުމުގެ އަގުތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަގުތަކަށް ދަތުކުރާނީ މެއި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންކަމަށެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޓެކްސީ ކުރުމުގެ އަގުތައް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ދަތުރުކުރެވޭ ސަރަހައްދާއި ޕެޓްރޯލް ހަރަދު ފަދަ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަމަށެވެ.

6 ސީޓް އަށްވުރެ ދަށުގެ އުޅަނދު:

ޒޯން އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް (މާލެ، ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި1 އަދި ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި2 ގެ އެތެރޭގެ ދަތުރު)- 30 ރުފިޔާ

މާލެއިން ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 1 - 85 ރުފިޔާ

މާލެއިން ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 2 - 100 ރުފިޔާ

މާލެއިން އެއަރޕޯޓް - 70 ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 1 އިން މާލެ - 85 ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 1 އިން ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 2 - 40 ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 1 އިން އެއަރޕޯޓް - 80 ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 2 އިން މާލެ - 100 ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 2 ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 1- 40 ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 2 އިން އެއަރޕޯޓް - 85 ރުފިޔާ

އެއަރޕޯޓުން މާލެ - 70 ރުފިޔާ

އެއަރޕޯޓުން ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 1- 80 ރުފިޔާ

އެއަރޕޯޓުން ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 2- 85 ރުފިޔާ

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލަށް ކުރެވޭ ދަތުރުތަކުން އެއާޕޯޓަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުގެ އިތުރަށް 10 ރުފިޔާ ނަގާނެއެވެ. އަދި ޓެކްސީއަށް އަރުވާ ލަގެޖުގެ ތެރެއިން ތިން ލަގެޖަށް ވުރެ އިތުރުވާނަމަ އިތުރުވާ ކޮންމެ ލަގޭޖަކަށް 5 ރުފިޔާ ޗާޖުކުރާނެއެވެ.

10-7 ސީޓް ދެމެދުގެ އުޅަނދު:

ޒޯން އެތެރޭގެ ދަތުރުތައް (މާލެ، ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި1 އަދި ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި2 ގެ އެތެރޭގެ ދަތުރު)- 45 ރުފިޔާ

މާލެއިން ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 1 - 130 ރުފިޔާ

މާލެއިން ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 2 - 155 ރުފިޔާ

މާލެއިން އެއަރޕޯޓް - 110 ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 1 އިން މާލެ - 130 ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 1 އިން ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 2 - 60 ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 1 އިން އެއަރޕޯޓް - 125 ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 2 އިން މާލެ - 155 ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 2 ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 1- 60 ރުފިޔާ

ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 2 އިން އެއަރޕޯޓް - 130 ރުފިޔާ

އެއަރޕޯޓުން މާލެ - 110 ރުފިޔާ

އެއަރޕޯޓުން ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 1- 125 ރުފިޔާ

އެއަރޕޯޓުން ހުޅުމާލެ ފިޔަވަހި 2- 130 ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީން ބުނީ 7-10 ސީޓާ ދެމެދުގެ އުޅަނދުތަކުގައި އެއާޕޯޓުގެ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލާ ހަމައަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަގުގެ އިތުރަށް 15 ރުފިޔާ ޗާޖު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތިން ލަގެޖަށް ވުރެ އިތުރުވާ ނަމަ އިތުރުވާ ލަގެޖަކަށް 5 ރުފިޔާ އިތުރަށް ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

ޓެކްސީގެ އަގުތައް މުރާޖައާ ކުރިއިރު މީގެ ކުރިން މާލެ އެތެރޭގެ ދަތުރުތަކަށް ނަގަނީ 25-30 ރުފިޔާ ގެ އަގެކެވެ. މާލެ އިން ހުޅުމާލެ 1 އަށް 85 ރުފިޔާ އަދި މާލެ އިން ހުޅުމާލެ 2 އަށް 100 ރުފިޔާއަށް ދެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އުދުހޭ ޓެކްސީ މި އަހަރުގެ ހައްޖަށް ސައުދީން ތައާރުފް ކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ އާރްއެފްޕީއައިގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމުމަކާއި ގާތުގައި - މިނިސްޓަރ
އެއާޕޯޓް ޓެކްސީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ދިމާވޭ، އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް - މިނިސްޓަރ
4 ފުރޮޅުލީ ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ވެސް ދަނީ ކުރަމުން: މިނިސްޓަރު އަމީން
އާރްޓީއެލްގެ ނަމާއި ލޯގޯ ބަދަލުކުރަން އުޅޭކަމުގެ އަޑުގަދަވެފައި ވަނިކޮށް ސަރުކާރުން އެކަން ދޮގުކޮށްފި
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ދަތުރެއް ނެގުމަށް ފަހު، ދަތުރުވެރިން ބޭލި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
ޓެކްސީގެ އަގުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް މީޓަރު ޓެކްސީ ވަރަށް އަވަހަށް ތައާރަފްކުރާނަން: ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީ
ކުލި ކޮންޓްރޯލްނުކޮށް، ޓެކްސީގެ އަގުތަކެއް ކަނޑައެޅޭނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރަން: ޑްރައިވަރުން