ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 17:12
ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
މަރު ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގުތައް
ބައެއް މައުލޫމާތު އުނިކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓްތައް އާންމުކުރާނެކަމަށް މަރު ކޮމިޝަނުން ބުނެފި
31 މެއި 2024 ގެ ކުރިން އުނިކުރަން ޖެހޭ ބައިތައް އުނިކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ނިންމުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
މަރު ކޮމިޝަންގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެ

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަހުގީގުތަކުގެ ހޯދުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭގައި ހުރި ބައެއް މައުލޫމާތުތައް އުނިކުރުމަށްފަހު ހާމަކުރާނެކަމަށް މަރު ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން އުފެއްދި މަރު ކޮމިޝަން (ޑީޑީކޮމް) ގެ ހޯދުންތައް އެއްވެސް ބަޔަކާއި ހިއްސާ ނުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވަނީ އެ ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައެވެ. އެހެންކަމުން 12 ޖަމިއްޔާއަކުން ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނާއި ގުޅިގެން މަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން އުނިކުރަން ޖެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް އުނިކުރުމަށް ފަހު އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓުތައް ހާމަކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި އެދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން މަރު ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ރަސްމީ ރިޕޯޓްތައް ހޯދުމަށް އަހުމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ އާއި ޔާމީން ރަޝީދުގެ އާއިލާއިން ބޭނުންވާކަން ކޮމިޝަނަށް އެނގޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ރިޕޯޓްތަކުގައި ހިމެނޭ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކަކީ ހައްސާސީ އަދި ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން ގަސްތުކުރަނީ 31 މެއި 2024 ގެ ކުރިން އުނިކުރަން ޖެހޭ ބައިތައް އުނިކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ނިންމުމަށް ކަމުގައި މަރު ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ. މަރު ކޮމިޝަންގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ.

ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މިކަމަށް އަމަލުކުރުން ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އުނިކުރަންޖެހޭ ބައިތައް އުނިކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ނިންމާނީ އާއިލާތަކަށް މައްސަލަތަކާ ބެހޭ މުހިންމު މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ގޮތަށް ކަމަށާއި މައުލޫމާތު އުނިކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްތައް އާންމު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ރައީސަށް ލަފާދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް މަރު ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އަދި ދާއިމީ ހުރިހާ ރެކޯޑްތަކެއް ރައީސް އޮފީހާ ހަވާލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު، ރިޕޯޓުތަކުގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރެވި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހުރިހާ މެޓީރިއަލްތަކާއެކު ރައީސް އޮފީހުގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް މަރު ކޮމިޝަނުން ނެރުނު މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މަރު ކޮމިޝަނުން ބުނީ، އެ ކޮމިޝަނުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ ކޮމިޝަން ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ މުއައްސަސާތަކުގެ ނުކުޅެދުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މަރުތަކާއި މީހުން ގެއްލުވާލުމުގެ މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތަހުގީގު ނުކުރެވި، އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހު ދެކެވަޑައިގަންނަވާތީ ކަމަށެވެ.

އެެގޮތުގެ މަތިން މަރު ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނީ ވެސް ހާމަކަން ބޮޑު ދެފުށްފެންނަ ގޮތެއްގައި ތަހުގީގުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި އަދި މިނިވަން، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ އިތުބާރު ހުރި ތަހުގީގުތައް ހިންގާ، ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން ކަމަަށް ވެސް މަރު ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

- ކޮމެންޓް