ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2024 | ބުދަ 11:42
ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާންގެ މައްސަލައިގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއް
ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާންގެ މައްސަލައިގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއް
އަޝްވާ ފަހީމް
މަރު ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓް
މަރު ކޮމިޝަންގެ ހޯދުންތައް އާންމުކުރާނެކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފި
 
މަރު ކޮމިޝަންގެ ހޯދުންތައް ހާމަކުރުމަށް 12 ޖަމިއްޔާއަކުން ވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައި
 
މި މަހުގެ ނިޔަލަށް މަރު ކޮމިޝަންގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެ
 
ހާމަކުރާނީ އެއްކޮށްތޯ ނޫނީ ބައެއްތޯ ނިންމާނީ ރިޕޯޓް ލިބުމުންކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން އުފެއްދި މަރު ކޮމިޝަން (ޑީޑީކޮމް) ގެ ހޯދުންތަކުގެ ރިޕޯޓްތައް ރައީސް އޮފީހަށް ލިބުމުން އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

މަރު ކޮމިޝަން އުވާލަން ނިންމާފައިވަނީ 31 މެއި 2024 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މިގޮތަށް ނިންމެވީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުވެ. މަރު ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ރިޕޯޓްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހިއްސާކުރާނެއެވެ. ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ ހުރިހާ ރިޕޯޓެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މިކަމަށް އަމަލުކުރުން ކޮމިޝަނަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމު ކަމަށެވެ. 

މަރު ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓުތަކުގައި ހުރި ކަންކަން ހާމަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވީ، މަރު ކޮމިޝަންގެ ރިޕޯޓް ލިބުމާއެކީގައި އެ ރިޕޯޓުތަކުގައި ހުރި ކަންކަން ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރިޕޯޓުގައި ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ހާމަކުރާނީ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއްތޯ ނުވަތަ ބައެއް މައުލޫމާތުތޯ ނިންމާނީ ރިޕޯޓް ލިބުމުން ކަމަށެވެ.

ވިސްނުމަކީ ރިޕޯޓު ހާމަކުރުން. އަދި ރިޕޯޓްތައް ނުލިބޭ އެހެންވީމާ ރިޕޯޓް ލިބުނީމަ އެ މައުލޫމާތުތައް ހާމަކުރާނެ
ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު

ސަރުކާރުން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަހުގީގުތަކުގެ ހޯދުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭގައި ހުރި ބައެއް މައުލޫމާތުތައް އުނިކުރުމަށްފަހު ހާމަކުރާނެކަމަށް މަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން މިހެން މިހެން ބުނެފައިވަނީ މަރު ކޮމިޝަންގެ ހޯދުންތައް އެއްވެސް ބަޔަކާއި ހިއްސާ ނުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ވަނީ އެ ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާތީއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މިފަދައިން އެންގުމުން، އެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ރާއްޖޭގެ 6 ޖަމިއްޔާއަކާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ 6 ޖަމިއްޔާއަކުން ގުޅިގެން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނަކާ ގުޅިގެން މަރު ކޮމިޝަނުން ވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން އުނިކުރަން ޖެހޭ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް އުނިކުރުމަށް ފަހު އެކުލަވާލާ ރިޕޯޓުތައް ހާމަކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުގައި އެދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން މަރު ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ރަސްމީ ރިޕޯޓްތައް ހޯދުމަށް އަހުމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ އާއި ޔާމީން ރަޝީދުގެ އާއިލާއިން ބޭނުންވާކަން ކޮމިޝަނަށް އެނގޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މި ރިޕޯޓްތަކުގައި ހިމެނޭ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކަކީ ހައްސާސީ އަދި ސިއްރު މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން ގަސްތުކުރަނީ 31 މެއި 2024 ގެ ކުރިން އުނިކުރަން ޖެހޭ ބައިތައް އުނިކުރެވިފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ނިންމުމަށް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

އަދި ދާއިމީ ހުރިހާ ރެކޯޑްތަކެއް ރައީސް އޮފީހާ ހަވާލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު، ރިޕޯޓުތަކުގެ ސިއްރުކަން ކަށަވަރުކުރެވި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހުރިހާ މެޓީރިއަލްތަކާއެކު ރައީސް އޮފީހުގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް މަރު ކޮމިޝަނުން ނެރުނު މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މަރު ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަނުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ ކޮމިޝަން ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ މުއައްސަސާތަކުގެ ނުކުޅެދުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މަރުތަކާއި މީހުން ގެއްލުވާލުމުގެ މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތަހުގީގު ނުކުރެވި، އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހު ދެކެވަޑައިގަންނަވާތީ ކަމަށެވެ.

އެެގޮތުގެ މަތިން މަރު ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނީ ވެސް ހާމަކަން ބޮޑު ދެފުށްފެންނަ ގޮތެއްގައި ތަހުގީގުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި އަދި މިނިވަން، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ އިތުބާރު ހުރި ތަހުގީގުތައް ހިންގާ، ކޮމިޝަންގެ މެންޑޭޓް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން ކަމަަށް ވެސް މަރު ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ މި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް