ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 17:01
ކެފޭ އެއްގައި ކާބޯތަކެތި އަތުރަނީ
ކެފޭ އެއްގައި ކާބޯތަކެތި އަތުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
47 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ބިލު ވަނީ ފާސްކޮށްފައި
ކާބޯތަކެތި އުފައްދައިގެން ވިއްކުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ބިލުގައި ހިމަނާފައިވޭ
މާރކެޓްގައި މިހާރު ހުރި ފޭކް ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވިއްކުމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ

ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ، ކުރީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ހާރޫންއެވެ. ބިލު ހުށަހެޅީ އޮގަސްޓު 2021 ގައެވެ. ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފަހު ޖަލްސާގައި ވަނީ 47 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކު ފާސްކޮށްފައެވެ.

މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ އަދި ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެއްޗާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ އަދި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓުކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، ކާބޯތަކެތި އުފައްދައި، ގުދަންކޮށް، ތައްޔާރުކޮށް، ވިއްކާ ތަންތަނުގައި ކާބޯތަކެއްޗަކީ، އިންސާނުން ޞިއްޙީގޮތުން އެކަށީގެންވާ، ރައްކާތެރި ތަކެތި ކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު ގާއިމުކުރުމެވެ.

މި ބިލަށް ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބޭތާ 3 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 19 ގަވާއިދެއް ހަދައި ގެޒެޓް ކުރަން ޖެހެއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކާބޯތަކެތި އުފައްދާއިރު ކައުންސިލްތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމާއެކު ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުތަކެއް ދީފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް ވަނީ ލާޒިމްކޮށްފައެވެ.

ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމުގެ މަރުހަލާގައި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި، ކާބޯތަކެތި އުފައްދައިގެން ވިއްކުމުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި، ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ މީހާގެ ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ވެސް މި ބިލުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓުކުރާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ކާބޯތަކެތި ޓެސްޓުކުރުމަށާއި، ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ތަންތަނާއި، ނުވަތަ ބަންދުކުރާ ތަންތަނާއި، ނުވަތަ ގުދަންކުރާ ތަންތަނާއި، ވިއްކާތަންތަނާއި، ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ތަންތަނުގެ ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ބެލުމަށާއި ތަޙްލީލުތައް ކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ހެލްތު ލެބޯރަޓަރީއެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެކަމަަށް ވެސް ބިލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގައި ހުރި ލެބޯޓްރީއަކުން ޓެސްޓް ނުހެދޭނަމަ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ފަހި ކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ބިލުގައި ވެއެވެ. މެންބަރުން ވިދާޅުވީ، މި ބިލަކީ މިހާލަތަށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމަށެވެ. މި ބިލު ގާނޫނަކަށްވެ ތަންފީޒު ކުރަން ފެށުމުން، މާރކެޓްގައި މިހާރު ހުރި ފޭކް ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވިއްކުމަށް ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަން މެންބަރުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކުން ވިއްކާ ތަކެއްޗަކީ ކޮލިޓީ ތަކެއްޗަށް ހެދުމަށް ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެކަން މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި