ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 15:59
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރެއްވީ ހޯމަ ދުވަހު
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރެއްވީ ހޯމަ ދުވަހު
މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ތަފްސީލް އަދި އެމްޑީޕީން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ 12 ގޮނޑި ލިބިފައި

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ މެންބަރުންނާއި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ އިސް އެޑްވައިޒަރު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީ އިން އެކްސްގައި ހިއްސާކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކޮށް އިންތިޚާބުވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިވަގުތު މާލޭގައި ތިބި ފަރާތްތަކާ ކަމަށެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ތަފްސީލް އަދި އެމްޑީޕީން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު 21 ގައި ބޭއްވި މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީއަށް ވަނީ 12 ގޮނޑި ލިބިފައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައު ދައުރަށް އިންތިހާބުވި މެންބަރުން މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ހުވާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ އަށް ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ލިބޭ ގޮތް ވެފައިނުވާތީ އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ، ނިމިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން ބަލިވި ސަބަބު ދަނެގަނެ، މަގު ޗާޓެއް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ކުށް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާއިން ބަރީއަވުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބުނީ އެމްޑީޕީއަށް، އެއީ 15.1 މިލިއަން ރުފިޔާ
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
އެމްޑީޕީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒް ކުރަން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް