ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 13:28
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ވާހަކަދައްކަވަނީ
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންޑިއާގެ ރާޑަރު ސިސްޓަމް
ކުރިން ކަމުނުދިޔަ އިންޑިއާ ރާޑަރު ސިސްޓަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ސާފު ޖަވާބެއް ނުދެއްވި
 
ރާއްޖޭގައި ހުރި އެއްވެސް ރާޑާ ސިސްޓަމެއް ހިންގާކަށް ބޭރުގެ ބަޔަކު ނުތިބޭނެ
 
ވަކި ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރާކަން ހާމަކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން
 
ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓަން އެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރޭ

ކުރިން ކަމުނުދިޔަ އިންޑިއާ ރާޑަރު ސިސްޓަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދެއްވައި، ދިފާއު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ވަނީ ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި ގުޅިގެން ބަހައްޓާފައި ހުރި ރާޑަރުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކޮށްފައެވެ. ނޫސްވެރިޔާ ބުނެފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 10ށް ވުރެ ގިނަ ރާޑަރު ސިސްޓަމްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ރާޑާ ސިސްޓަމްތަކުން އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާއަށް ޑައިރެކްޓް އިންފޮމޭޝަން ލިބެމުންދިޔަކަން ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން އެނގެން އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އޭރު އެގޮތަށް މީޑީއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަން ނޫސްވެރިޔާ ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި މިހާރު އެ ރާޑަރުތައް ޝަޓްޑައުންކޮށްފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނުވޭތޯ ނޫސްވެރިޔާ ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މިސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓަން އެކި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށެވެ. އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ކުރާ މިމަސައްކަތުގައި ރާޑަރުތަކާއި، ސެޓްލައިޓް އިމޭޖިން އަދި ޔޫއޭވީސް ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޣައްސާން ވިދާޅުވީ އޮޕަރޭޝަންގައި ވަކި ވަސީލަތެއް ބޭނުންކުރާކަން ހާމަކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެއްވެސް ރާޑާ ސިސްޓަމެއް ހިންގާކަށް ބޭރުގެ ބަޔަކު ނުތިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ބޭނުންކުރަން އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް ސަރަހައްދު ބެލެެހެއްޓުމަކީ އެކި ލޭޔާސްތަކަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް. އޭގެ ތެރޭގައި އެކި ވައްތަރުގެ ރޭޑާސް ހިންގުން އޭގެ އިތުރުން ސެޓްލައިޓް އިމޭޖިންގ އޭގެ އިތުރުން ޔޫއޭވީސް އެބަ ބޭނުންކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އޮޕަރޭޝަނަލީ ބޭނުންކުރަނީ މިވެނި އެއްޗެކޭ ނުވަތަ ނޫނޭ ދެންނެވުމަކީ އެހައި ރަނގަޅު ކަމަކަށް ނުވާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާނަން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި އެއްވެސް ރާޑާ ސިސްޓަމެއް ހިންގާކަށް ބޭރުގެ ބަޔަކު ނުތިބޭނެ
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން

އިންޑިއާ ރާޑަރު ސިސްޓަމްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިއަދު ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވަނީ އިދިކޮޅުގައި ތިއްބެވިއިރު ހަގީގަތާއި ހިލާފު ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކަވާފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށް ނެދެވޭ އަސަރުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 27 މާރިޗު 2022 ގައި އިންޑިއާގެ އެހީގައި ގާއިމުކުރި ރާޑަރު ސިސްޓަމް އިފްތިތާހުކުރުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭރު ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނީ މި ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ދިފާއީ ބާރުގެ ގާބިލުކަން އިތުރަށް ފުޅާވެ، މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާ ކުރުމަށް އިތުރު ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި އަދި މެރިޓައިމް ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިޔު އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް