ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 13:15
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ސަން އޮންލައިން
ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނަށް 6 މަހުގެ މެޓަރނިޓީ ލީވް ލިބޭކަމަށް އުސޫލުގައިވެސް ހިމަނައި، އައު އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
 
މީގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ އުސޫލު ވަނީ އުވާލާފައި

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ އައު އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމާއެކު، 25 އޯގަސްޓު 2021 ގައި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކޮށް އަމަލުކުރަމުންދިޔަ އުސޫލާއި އެ އުސޫލަށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ގެނައި އިސްލާޙު ވަނީ އުވިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެ އިސްލާޙަކީ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަންހެން މެންބަރުންނަށް ލިބިދެވޭނީ 6 މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އޭރު ގެނައި އިސްލާޙެކެވެ.

އުސޫލަށް އޭރު އިސްލާޙު ގެނެސްފައިި ވަނީ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ޗުއްޓީ އިތުރުކޮށް ނުދިންކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު މަރިޔަމް ޝަމްއާ އިބްރާހީމް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވާފައިވަނިކޮށެވެ.

މިހާރު އެ އިސްލާޙު އުވާލައި އަލުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފައިވާއިރު، އަލަށް އަމަލުކުރަން ފެށި އުސޫލުގައިވެސް ވަނީ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ދޭ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަންހެން މެންބަރުންނަށް ލިބިދެވޭނީ 6 މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެއީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް