ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 12:11
ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުން
ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް / ޓްވިޓަރ
ޒަކާތު ހައުސް
ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލުމާ ގުޅޭ އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި
ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓުކޮށް އެ ފޯމުތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީއަކުން
މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސްއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެއް

ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭ އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަމަލު ކުރަން ފެށި މި އުސޫލަކީ ޒަކާތުގެ ބެހެނިވެރީންގެ ތެރެއިން ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމު އިވެލުއޭޓުކޮށް ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސްއިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

މި އުސޫލުގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލައި ފިޠުރު ޒަކާތާއި މުދަލު ޒަކާތުގެ ޙައްޤުވެރީން ކަނޑައެޅުމާއި، ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ.

އުސޫލުގައިވާގޮތުން ކޮންމެ ޢާއިލާއެއްގެ ފަރާތުން ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނ،ީ އެ ޢާއިލާއެއްގެ އެންމެ އިސްފަރާތެވެ. އެގޮތުން މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް ޢާއިލާގެ އެންމެ އިސްފަރާތް ކަމުގައި ބަލާފައިވަނީ ފިރިމީހާ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ ބަލަދުވެރިޔާއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓުކޮށް އެ ފޯމުތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީއަކުން ކަމަށްވެސް އުސޫލުގައި ބުނެއެވެ.

އުސޫލުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް އިދާރާއަށް ލިބޭތާ ލަސްވެގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފޯމުތަކާ މެދުގައި ކޮމިޓީން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެ ފޯމުތަކާ މެދުގައި ނިންމި ގޮތެއް ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ސަބަބާއެކު އަންގަންވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ ޢާއިލާ ނުވަތަ މީހުންގެ ހާލަތު ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން ކޮންމެ މީލާދީ 2 އަހަރަކުން އެއްފަހަރު ރިވިއު ކުރަންވާނެކަމަށްވެސް އުސޫލުގައި ބުނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި، ޒަކާތް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ޒަކާތް ދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެއެވެ.

އަދި ކޮންމެ ހަ މަހަކުން އެއްފަހަރު މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު އިޢުލާނުކުރުމާއި، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން، ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވައިލައި އަދާހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް މި މުވައްސަސާގެ ތެރެއިން ޒަކާތުގެ އިލްމު ފެތުރުމާއި، ޒަކާތުގެ ހުކުމްތަކާމެދު އާންމުންނާ ވިޔަފާރިތަކާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ހޭލުންތެރިކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިނާ އާއި އަރަފާތުގައި ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ތިބެން ރަނގަޅު ތަންތަން ހޯދާނަމޭ ބުނި، ފެނުނީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގެ ސިފަ!
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވިއިރު މިނިސްޓްރީ 27 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނިވެފައި ނޯންނާނެ: ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު
ފަގީރުންގެ ލިސްޓަކީ ބަދަލުވާ ލިސްޓެއް، ހައްޖަށް ފޮނުވީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ލިސްޓަކަށް ކަމަށް ބުނެ ފަރުޖައްސާލަވެން ނެތް: ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު
ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓު އަންނަ ހަފްތާގައި ފުރާނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ޒަކާތު ހައުސްއިން އެއްލައްކަ ޑޮލަރު ދެނީ
ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ސަމާލުވޭ، ހުއްދަ ނެތް ގްރޫޕްތަކުން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދަނީ ''ސައޫދީ ޓުއަރ''ގެ ނަމުގައި
ރާއްޖެއިން ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
މިދިޔަ މަހު ޒަކާތު ފަންޑުން އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ކެންސަރު އެހީއަށް